Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
Glasnik Antropološkog društva Srbije
2010, br. 45, str. 273-279
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 13/07/2010
Razlike u nekim antropometrijskim karakteristikama mladih fudbalera i dečaka koji se ne bave sportom
aUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
bSrednja poljoprivredna škola, Bačka Topola

e-adresa: molslavko@gmail.com

Sažetak

Cilj ovog istraživanja je dobijanje relevantnih znanja o značajnim razlikama u nekim antropometrijskim karakteristikama dečaka koji aktivno treniraju fudbal i dečaka koji se ne bave sportom. Uzorak ispitanika je obuhvatio 57 ispitanika muškog pola, uzrasta 17 godina (± 6 meseci) podeljenih na dva subuzorka. Prvi subuzorak je obuhvatio 25 dečaka koji treniraju u Fudbalskom klubu 'Vojvodina' iz Novog Sada dok je drugi subuzorak obuhvatio 32 dečaka koji su jedini susret sa sportom imali na časovima fizičkog vaspitanja u Srednjoj poljoprivrednoj školi u Bačkoj Topoli. Uzorak varijabli je sadržao 20 antropometrijskih mera koje su definisale longitudinalnu i transverzalnu dimenzionalnost skeleta, zatim volumen i masu tela, kao i potkožno masno tkivo. Rezultati merenja su analizirani statističkom procedurom označenom kao testiranje značajnosti dve aritmetičke sredine na nezavisnim uzorcima tj. t-testom. Na osnovu dobijenih rezultata zaključeno je da se značajne razlike pojavljuju kod svih varijabli za procenu potkožnog masnog tkiva, kao i kod varijabli za procenu dijametra ručnog zgloba i maksimalnog obima podlakta.

Ključne reči

Reference

Bala, G. (1981) Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija dece SAP Vojvodine. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture / FFK
Gil, S.M., Gil, J., Irazusta, A., Ruiz, F., Irazusta, J. (2005) Anthropometric and physiological profile of successful young soccer players. Science and Football, V, 1(8), 434-441
Hamidović, M. (2007) Komparativna analiza morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti sportista fudbalera i nesportista. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Doktorska disertacija
Krsmanović, B., Krulanović, R. (2007) Antropometrijske karakteristike i funkcionalne sposobnosti fudbalera starih 17 godina. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 42, str. 353-368
Krsmanović, B., Krulanović, R. (2008) Antropometrijske karakteristike i motoričke sposobnosti učenika starih 17 godina različitog sportskog usmerenja. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 43, str. 182-193
Kymahugotis, H., Dulgeridis, P., Panajotis, P. (2005) Uticaj morfoloških karakteristika i bazično-motoričkih sposobnosti na specijalne motoričke sposobnosti fudbalera. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 40, str. 275-282
Maksimović, N., Milošević, Z. (2008) Stil života mladih Vojvodine. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Molnar, S., Radosav, R., Smajic, M. (1999) Analiza razlika između dečaka koji pohađaju fudbalsku sportsku školu i dečaka koji se ne bave sportom u morfološkim karakteristikama. u: Evaluacija dometa istraživanja u sportu, Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, 173
Molnar, S. (1998) Morfološke karakteristike i motoričko-funkcionalne sposobnosti dece koja treniraju fudbal i dece koja se ne bave sportom. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, magistarski rad
Molnar, S., Popović, B., Smajić, M. (2009) Relacije antropometrijskih karakteristika i specifičnih motoričkih sposobnosti dečaka u fudbalskoj školi. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 44, str. 133-140
Nejić, D., Stanković, R., Joksimović, A. (2009) Razlike u prostoru morfoloških karakteristika kod odbojkaša i fudbalera. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 44, str. 191-199
Obradović, B., Milošević, Z., Maksimović, N. (2006) Status težine tela dečaka predškolskog uzrasta. u: Međunarodni interdisciplinarni simpozijum 'Ekologija, Sport fizička aktivnost i zdravlje mladih', (XIV), Novi Sad, str. 354-359
Popovic, S., Molnar, S., Mašanovic, B. (2009) The differences in some anthropometric characteristics between top football players and recreational players. Sport Scientific and Practical Aspects, 6(1), 13-18
Popović, S., Mašanović, B., Molnar, S., Smajić, M. (2009) Determinisanost telesne kompozicije vrhunskih sportista. Teme, vol. 33, br. 4, str. 1535-1549
Reeves, S.L., Poh, B.K., Brown, M., Tizzard, N.H., Ismail, M.N. (1999) Anthropometric measurements and body composition of English and Malaysian footballers. Malaysian Journal of Nutrition, 5 (1&2) 79-86
Sekereš, S. (1985) Relacije morfoloskih karakteristika i motoričkih sposobnosti mladih fudbalera u SAP Vojvodini. Novi Sad: Fakultet za fizičku kulturu, magistarski rad
Siozios, S. (1992) Relacije između sistema morfoloških karakteristika, motoričkih sposobnosti i specifično motoričkih sposobnosti fudbalera uzrasta od 15 do 18 godina. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, magistarski rad
Smajić, M. (2005) Relacije morfoloških karakteristika i bazično motoričkih sposobnosti sa specifičnom preciznošću fudbalera uzrasta 10-12 godina (). Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, Doktorska disertacija
Strudwick, A., Reilly, T., Doran, D. (2002) Anthropometric and fitness profiles of elite players in two football codes. Journal of sports medicine and physical fitness, 42(2), 239-242
Veale, J., Pearce, A., Koehn, S., Carlson, J. (2008) Performance and anthropometric characteristics of prospective elite junior Australian footballers: A case study in one junior team. Journal of Science and Medicine in Sport, 11(2): 227