Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 6 od 6  
Back povratak na rezultate
Glasnik Antropološkog društva Srbije
2010, br. 45, str. 483-489
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 13/07/2010
Uticaj telesne kompozicije na performanse snage kod žena starih 19 godina
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

e-adresa: cokorilon@gmail.com

Sažetak

Na uzorku od 74 studentkinje Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu, starih 19 ±6 godina, izvršeno je procenjivanje telesne kompozicije upotrebom bioelektrične impedance. Merenje je realizovano u jednoj vremenskoj tački i dobijene su mere telesne kompozicije: telesna masa, procenat pokožnog masnog tkiva i procenat mišićne mase. Telesna visina merena je upotrebom standardnog antropometra po Martinu. Za procenu manifestacije snage korišteni su motorički testovi izdvojeni iz baterije Eurofit testova: skok u dalj iz mesta, izdržaj u zgibu i pregibanje trupa. Cilj ovog rada bio je utvrditi uticaj telesne kompozicije žena uzrasta 19±6 godina na performanse snage. Za sve primenjene mere i rezultate testova izračunati su centralni i disperzioni parametri. Regresionom analizom utvrđen je uticaj prediktorskog skupa varijabli, kao i svake pojedine varijable na svaku kriterijsku varijablu posebno.

Ključne reči

Reference

American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance (1989) Physical best: The AAHPERD guide to physical fitness education and assessment. Reston, Va: AAHPERD
Cech, M. (2002) Functional movement development across the life span. Philadelphia, itd: W.B. Saunders
Cvetković, M. (2007) Efekti različitih programa aerobika kod studenata fakulteta fizičke kulture. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Doktorska disertacija
Heyward, V.H. (2006) Advanced fitness assessment and exercise prescription. Champaing, Il: Human kinetics
Hošek, A.V., Jeričević, D. (1982) Latentna struktura morfološkog statusa studenata Fakulteta za fizičku kulturu. Kineziologija, Zagreb, vol. 14, br. 5, str. 9-20
Hošek, A.V., Stojanović, M., Momirović, K., Gredelj, M., Vukosavljević, R. (1980) Faktorska struktura antropometrijskih varijabli nakon parcijalizacije socioloških karakteristika. Kineziologija, Zagreb, vol. 10, vanr. br. 5, str. 21-25
Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ., Viskić-Štalec, N. (1975) Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK - Institut za naučna istraživanja
Madić, D. (2000) Povezanost antropoloških dimenzija studenata fizičke kulture sa njihovom uspešnošću vežbanja na spravama. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, Doktorska disertacija
Maksimović, N., Milošević, Z. (2008) Stil života mladih Vojvodine. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Malacko, J., Bala, G., Patarić, S. (1981) Struktura morfoloških i motoričkih dimenzija u studenata i studentkinja Univerziteta u Novom Sadu. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture
Mišigoj-Duraković, M. (2006) Kinantropologija - biološki aspetkti tjelesnog vježbanja. Zagreb: Kineziološki fakultet
Momirović, K., Medved, R., Horvat, V., Pavišić-Medved, V. (1969) Normativi kompleta antropometrijskih varijabli školske omladine oba pola u dobi od 12-18 godina. Fizička kultura, br. 9-10
Nićin, Đ.A. (2000) Antropomotorika - teorija. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture
Obradović, J. (2008) Osnove antropomotorike. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Ostojić, S. (2005) Savremeni trendovi u analizi telesne strukture sportista. Sportska medicina, 5(1), 1-11
Ostojić, S., Mazić, S., Dikić, N. (2003) Telesne masti i zdravlje. Beograd: Udruženje za medicinu sporta Srbije
Ostojić, S.M. (2006) Leksikon sportske medicine sa osnovama ishrane i fiziologije vežbanja u očuvanju i unapređenju zdravlja. Beograd: Agencija Matić
Protić-Gava, B., Krneta, Ž., Romanov, R. (2009) Comparative analysis of the classical method and parameters taken by a body balance scale. u: Starosta Wlodzimierz, Branislav Jevtić [ur.] IASK printed in Serbia: 10th Sport Kinetics Conference Beograd 2007 Serbia: New ideas in fundamentals of Human Movement and Sport Science: Current Issues and Perspective, Monography book, Belgrade, str. 165-168
Stojiljković, S. (2005) Fitness. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Ugarković, D. (2001) Osnovi sportske medicine. Beograd: Viša košarkaška škola, str. 37-68