Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 1 od 21  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 52, br. 4, str. 1533-1544
Marginalije o funkciji krivičnog gonjenja
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaS.Brkic@pf.uns.ac.rs
Ključne reči: javni tužilac; funkcija krivičnog gonjenja; krivični postupak
Sažetak
U fokusu ovog rada su neka pitanja uloge ovlašćenog tužioca u pretkrivičnom i krivičnom postupku. Dilemu o tome da li tužiočevu aktivnost nazvati funkcijom optužbe ili funkcijom krivičnog gonjenja, autor rešava u korist ove poslednje. Jedan deo rada posvećen je analizi i kritici nekih neprihvatljivih definicija funkcije krivičnog gonjenja. Autor navodi da se funkcija krivičnog gonjenja sastoji iz pretprocesnog i procesnog dela. Funkcija krivičnog gonjenja razmotrena je i kroz prizmu pojedinih istorijskih tipova krivičnog postupka, kao i kroz prizmu pojedinih ovlašćenih tužilaca.
Reference
*** (2011-2014) Sl. gl.RS, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014
*** (1985) Pravna enciklopedija - 1. tom. Beograd, 425
*** (1965) Zakon o javnom tužilaštvu. Službeni list SFRJ, 7
*** (1954) Službeni list FNRJ, 51
Bayer, V. (1943) Kazneno postupovno pravo - prva knjiga. u: Poviestni razvoj, Zagreb, 311
Bayer, V. (1982) Jugoslavensko krivičbno procesno pravo - knjiga prva. Zagreb, 21
Bejatović, S. (2016) Krivično procesno pravo. Beograd, 99
Brkić, S. (2016) Krivično procesno pravo. Novi Sad, 1; 23-28
Brkić, S.S. (2016) Posebna uloga suda u maloletničkom krivičnom postupku i načelo procesne ekonomije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 50, br. 4, str. 1119-1140
Brkić, S.S. (2017) Teze o procesnim funkcijama u krivičnom postupku. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 51, br. 4, str. 1399-1408
Cigler, S. (1995) Načelo legaliteta i oportuniteta krivičnog gonjenja. Novi Sad, 24
Čubinski, M. (1933) Naučni i praktični komentar Zakonika o sudskom krivičnom postupku Kraljevine Jugoslavije. Beograd, 42
Dimitrijević, D.V. (1982) Krivično procesno pravo. Beograd, 64, 115
Đurđić, V. (2014) Krivično procesno pravo - opšti deo. Niš, 181
Grubač, M. (2011) Krivično procesno pravo. Beograd, 70
Jakšić, A. (2006) Evropska konvencija o ljudskim pravima - komentar. Beograd, 173
Krapac, D. (2010) Kazneno procesno pravo - prva knjiga - institucije. Zagreb, 202
Krapac, D. (1989) Suvremeni prethodni krivični postupak - nastanak i glavne značajke. Naša zakonitost, 3, 311; 2
Petrić, B. (1986) Komentar Zakona o krivičnom postupku. Beograd, 1. knjiga; 44
Petrović, V. (1951) Predavanja iz krivičnog sudskog postupka. Beograd, (skripta); 85
Schroeder, F. (1974) Legalitats- und Opportunitatsprinzip heute. Festschrift fur Peters, 414
Simić, J.Z. (1968) Način gonjenja učinilaca krivičnih dela. Pravni život, 4-5, 50
Simić-Jekić, Z. (1983) Krivično procesno pravo SFRJ. Beograd, 66
Stevanović, Č. (1982) Krivično procesno pravo SFRJ. Beograd, 121
Škulić, M. (2013) Osnovne novine u krivičnom procesnom pravu Srbije. u: Novi Zakonik o krivičnom postupku iz 2011. godine, Beograd, 9
Škulić, M. (2011) Krivično procesno pravo. Beograd, 102
Trifunović, M. (1971) Pretkrivični stadijum postupanja i uloga organa unutrašnjih poslova i javnog tužioca (javnotužilački aspekt). 13. maj, 2, 16
Vasiljević, T., Grubač, M. (1987) Komentar Zakona o krivičnom postupku. Beograd, 75
Vasiljević, T. (1981) Sistem krivičnog procesnog prava. Beograd, 64-65
Vodinelić, V. (1987) Kriminalistika. Beograd, 14
Zlatarić, B., Damaška, M. (1966) Rječnik krivičnog prava i postupka. Zagreb, 88
Živanović, T. (1941) Osnovni problemi krivičnog i građanskog procesnog prava. Beograd, I, 145
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns52-19920
objavljen u SCIndeksu: 24.05.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka