Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 8 od 21  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 81, br. 10, str. 409-421
Rehabilitacija neosnovano osuđenih lica
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Sažetak
U radu se problematizuje značenje pojma rehabilitacije neosnovano osuđenih lica i lica neosnovano lišenih slobode. Razmatra se evolucija ovog prava u ustavnom i krivičnoprocesnom pravu. Nedostatak zakonske definicije rehabilitacije ovih lica uzrokovao je mnoštvo različitih doktrinarnih definicija, koje se daju u radu. Autor smatra da je unošenje termina, kao što su 'rehabilitacija' i 'druga prava' u ovu vrstu postupka nepotrebno i daje argumente za to. U radu se povlači i demarkaciona linija između rehabilitacije osnovano osuđenih lica i rehabilitacije neosnovano osuđenih lica i lica neosnovano lišenih slobode. Utvrđuje se razlika u ciljevima osnovu, sadržini, uslovima i proceduri ostvarivanja rehabilitacije. Ukazuje se na potrebu dodeljivanja posebnih atributa pojedinim vrstama rehabilitacije ili bar njihovog preciznog zakonskog definisanja.
Reference
*** (2005) Krivični zakonik. Službeni glasnik RS, 85
*** (2001-2005) Zakonik o krivičnom postupku. Službeni list SRJ, 70/2001, 68/2002; SI. gl. RS 58/2004, 85/2005
*** (2006) Zakon o rehabilitaciji. Službeni glasnik RS, 33
*** (1963) Ustav SFRJ. Službeni list SFRJ
*** (1974) Ustav SFRJ. Službeni list SFRJ, 9
*** (1990) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, 1
*** (1992) Ustav SRJ. Službeni list SRJ, 1
*** (2003) Povelja o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama. Službeni list SCG, br. 6
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, 98
*** (1965) Ustav. Službeni list SFRJ, 12
*** (1963) Medicinska enciklopedija. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod, sv. 8
Bejatović, S.V. (2003) Krivično procesno pravo. Beograd: Savremena administracija
Dimitrijević, D.V. (1982) Krivično procesno pravo. Beograd: Savremena administracija
Grubač, M. (1979) Naknada štete za neopravdanu osudu i neosnovano lišenje slobode. Beograd: Savremena administracija
Jakovljević, D.S. (1981) Rehabilitacija u krivičnom pravu. Beograd: Naučna knjiga
Jekić, Z. (2003) Krivično procesno pravo. Beograd, itd: Dimitrije Davidović
Jekić, Z., Škulić, M. (2005) Krivično procesno pravo. Istočno Sarajevo: Pravni fakultet
Klajn, I., Šipka, M. (2006) Veliki rečnik stranih reči i izraza. Novi Sad: Prometej
Knežević, S. (2001) Društvena rehabilitacija lica neosnovano osudenih ili lišenih slobode. Niš, neobj. doktorska disertacija
Krstić, D. (1996) Psihološki rečnik. Beograd: Savremena administracija
Marjanović, Đ. (1978) O rehabilitaciji. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 1-4, str. 427
Petrić, B. (1986) Rehabilitacija u krivičnom pravu SFRJ. Sudska praksa, 4, str. 78
Petrović, G. (1989) Logika. Zagreb: Školska knjiga
Radulović, D. (2002) Krivično procesno pravo. Podgorica
Simović, M.N. (2001) Krivično procesno pravo. Srpsko Sarajevo
Stefanović, M. (2005) Rečnik prava, politike i diplomatije nemačko-srpski. Beograd, II torm
Stevanović, Č. (1982) Krivično procesno pravo SFRJ. Beograd
Vasiljević, T. (1981) Sistem krivičnog procesnog prava. Beograd: Savremena administracija
Vasiljević, T., Grubač, M.V. (2003) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd: Službeni glasnik
Visković, N. (1989) Jezik prava. Zagreb: Naprijed
Vujaklija, D. (1986) Naknada štete u slučajevima neopravdane osude ili neosnovanog lišenja slobode i društvena rehabilitacija. Beograd: Službeni list SFRJ
Vujaklija, M. (1980) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd, itd: Prosveta
Vujanić, M., Gortan-Premk, D., Dešić, M., Dragićević, R., Nikolić, M., Nogo, L., Pavković, V., Ramić, N., Stijović, R., Tešić, M., Fekete, E., Nikolić, M. (2007) Rečnik srpskoga jezika. Novi Sad: Matica srpska
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/gakv0910409B
objavljen u SCIndeksu: 22.12.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka