Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:65
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 21  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 13, br. 3, str. 105-128
Kriminalistički i krivičnoprocesni aspekti osnova sumnje i osnovane sumnje u novom zakoniku o krivičnom postupku
Policijska uprava, Novi Sad
Sažetak
Pojmovi osnovi sumnje i osnovana sumnja zastupljeni su u odredbama Zakonika o krivičnom postupku. Kako Zakonik o krivičnom postupku ne definiše i ne određuje karakteristike osnova sumnje i osnovane sumnje, u radu su razmotrena prisutna određenja ovih pojmova u stručnoj literaturi, a potom je ukazano na njihove karakteristike. S obzirom da ovi pojmovi predstavljaju sumnju različitog stepena dokaznog kredibiliteta i osnov su za pokretanje prvog i drugog stadijuma krivičnog postupka i preduzimanje kriminalističko-operativnih i dokaznih mera i radnji, u radu je razmatran odnos osnova sumnje i osnovane sumnje. U stadijumu prethodne istrage, osnovi sumnje i osnovana sumnja predstavljaju osnov za preduzimanje različitih mera i radnji, pa smo, shodno tome, objasnili značenja ovih pojmova gde se oni pojavljuju kao osnov za preduzimanje mera i radnji, uz kritički osvrt na neka zakonska rešenja.
Reference
*** (1948) Zakon o krivičnom postupku. Službeni list FNRJ, broj 97
*** (1953) Zakonik o krivičnom postupku. Službeni list FNRJ, br. 40
*** (1977) Zakon o izmeni Zakona o krivičnom postupku. Službeni list SFRJ, br. 4
*** (2001-2005) Zakonik o krivičnom postupku Republike Srbije. Službeni list SRJ, broj 70/01, 68/02
*** (2006/2007) Zakonik o krivičnom postupku Republike Srbije. Službeni glasnik RS, 46/06, 49/07
*** (2003-2004) Zakon o krivičnom postupku Republike Crne Gore. Službeni list Republike Crne Gore, br. 71/2003 i 7/2004
*** (2003) Zakon o krivičnom postupku. Službeni glasnik Republike Srpske, br. 50, od 27.juna
Bejatović, S. (2005) Položaj i uloga policije u pretkrivičnom i prethodnom krivičnom postupku u engleskom krivičnoprocesnom zakonodavstvu. u: Policija i pretkrivični i prethodni krivični postupak, Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Bejatović, S. (2005) Položaj i uloga policije u pretkrivičnom i prethodnom krivičnom postupku u nemačkom krivičnom procesnom zakonodavstvu. u: Policija i pretkrivični i prethodni krivični postupak, Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova, str. 265-290
Dimitrijević, D.V. (1981) Krivično procesno pravo. Beograd: Savremena administracija
Grubač, M. (2006) Shvatanje pojma krivičnog postupka u novom Zakoniku o krivičnom postupku Srbije. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 78, br. 10-11, str. 531-545
Grubač, M.V. (2002) Krivično procesno pravo - posebni deo. Beograd: Službeni glasnik
Ilić, G.P. (2005) Položaj i uloga policije u pretkrivičnom i prethodnom krivičnom postupku u francuskom krivičnom procesnom pravu. u: Policija i pretkrivični i prethodni krivični postupak, Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Jekić, Z. (2003) Krivično procesno pravo. Beograd: 'Dimitrije Davidović'
Karankaš, P. (1979) Aktuelni problemi pretkrivičnog postupka sa aspekta javnog tužilaštva. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 17, br. 2, str. 125
Krivokapić, V.V. (2005) Kriminalistika - taktika I. Beograd: Policijska akademija
Marina, P. (1982) O pretkrivičnom postupku u jugoslovenskom krivično-procesnom pravu. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, br. 1-2
Milidragović, D. (2007) Kriminalistička delatnost policije i saradnja sa organima pravosuđa u pretkrivičnom postupku. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija, Magistarska teza
Petrić, B. (1987) Komentar Zakona o krivičnom postupku. Beograd: Službeni list SFRJ, I knjiga
Simić-Jekić, Z.M. (1989) Dokazi i istina u krivičnom postupku. Beograd: Pravni fakultet
Sokolović, R. (2002) Policija i krivični postupak- suprotstavljanje organizovanom kriminalu. Beograd: Službeni glasnik
Škulić, M. (2007) Planiranje novele u novom Zakoniku o krivičnom postupku. u: Primena novog Zakonika o krivičnom postupku, Kopaonik, Zbornik radova, Beograd: Udruženje za krivično pravo i kriminologiju Srbije
Vodinelić, V. (1977) 'Osnove sumnje' i 'osnovana sumnja' u nauci krivičnoprocesnog prava. Naša zakonitost, Zagreb, br. 9, str. 65-81
Vodinelić, V. (1985) Kriminalistika - otkrivanje i dokazivanje. Skopje: Fakultet bezbednosti, 1. tom
Vujović, D., Vučković, J. (1999) Krivično procesno pravo. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 04.05.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka