Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 8  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 56, br. 75, str. 223-234
O suočenju okrivljenog u krivičnom postupku
Osnovno javno tužilaštvo, Kikinda

e-adresazeljko.mirkov@yahoo.com
Ključne reči: okrivljeni; suočenje; zakonska regulativa; kriminalistička pravila; psihologija suočenja
Sažetak
Suočenje je procesna radnja koja se sastoji u neposrednoj diskusiji dva lica, sa ciljem da se otklone razlike u njihovim iskazima povodom činjenica koje su bitne za presuđenje krivične stvari . Radi se o institutu krivičnoprocesnog prava, pa je njegova pravna komponenta primarna. Ipak , nesumnjivo je da suočenje pored pravnog, sadrži i kriminalističke i psihološke aspekte. Navedeni aspekti su opredelili i strukturu rada. Prvi deo rada posvećen je normativnim aspektima ove procesne radnje i bavi se uslovima pod kojima se može odrediti suočenje, kao i tehnikom njenog izvođenja. Drugi deo rada je posvećen kriminalističkim pravila koja se odnose na sprovođenje suočenja, kao i psihološkim osnovama ove procesne radnje. Prikaz navedenih aspekata je neophodan radi potpunog sagledavanja ove kompleksne procesne radnje, koja može biti koristan metod za utvrđivanje verodostojnosti iskaza.
Reference
Aleksić, Ž., Škulić, M., Žarković, M. (2004) Leksikon kriminalistike. Izdavač: Prof. dr Živojin Aleksić
Aleksić, Ž., Škulić, M. (2007) Kriminalistika. Beograd: Pravni fakultet
Baić, V. (2011) Detektovanje laganja na osnovu posmatranja neverbalnog ponašanja. Bezbednost, Beograd, vol. 53, br. 1, str. 28-42
Brkić, S. (2014) Krivično procesno pravo I. Novi Sad: Pravni fakultet
Danić, R. (2001) Ispit okrivljenog u krivičnom postupku. Niš: SVEN
Dimitrijević, D. (1972) Krivično procesno pravo. Beograd: Savremena administracija
Đorđević, A. (2008) Dokazno sredstvo 'Svod' u sudskom postupku kod Slovena. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 51, str. 197-207
Đurđić, V. (2006) Krivični postupak Srbije. Niš: Pravni fakultet
Fenyvesi, C. (2010) Suočenje iz kriminalno-psihološkog aspekta. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 44, br. 1, str. 219-234
Fenyvesi, C. (2009) Suočenje u svetlu međunarodnih dokumenata i u odlukama Evropskog suda za ljudska prava. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 43, br. 2, str. 561-578
Grubač, M. (2006) Krivično procesno pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union
Ilić, G., Majić, M., Beljanski, S., Trešnjev, A. (2014) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd: Službeni glasnik
Mirosavić, V. (2007) Suočenje u krivičnom postupku. Bilten Okružnog suda u Beogradu, 76
Simić-Jekić, Z.M. (1983) Krivično procesno pravo SFRJ. Beograd: Privredna štampa
Simonović, B. (2004) Kriminalistika. Kragujevac: Pravni fakultet
Šaver, B.M., Vinberg, A.I. (1948) Kriminalistika. Beograd: Prosveta
Vasiljević, T. (1971) Sistem krivičnog procesnog prava SFRJ. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika Socijalističke Republike Srbije
Vasiljević, T., Grubač, M. (2002) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd: Službeni glasnik
Vodinelić, V. (1996) Kriminalistika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vuković, S. (2002) Komentar Zakonika o krivičnom postupku (sa sudskom praksom, obrascima i registrom pojmova). Beograd: Poslovni biro
Zlatarić, B., Damaška, M. (1966) Rječnik krivičnog prava i postupka. Zagreb
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfni1775223M
objavljen u SCIndeksu: 13.10.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0