Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 8  
Back povratak na rezultate
2004, vol. 38, br. 2, str. 489-516
Istorijski razvoj uloge branioca u krivičnom postupku
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Ključne reči: odbrana; pravo okrivljenog na odbranu; formalna odbrana; branilac; krivični postupak
Sažetak
U radu je daš detaljan prikaz istorijskog razvoja uloge branioca u krivičnom postupku Srbije od njenog postanka pa do danas. Uloga branioca je posmatrana u kontekstu prava okrivljenog na odbranu koje predstavlja jedno od osnovnih ljudskih prava zagarantovano ustavom i međunarodnim ugovorima. Autor je posebnu pažnju posvetio pojmu odbrane, njenom sadržaju, vrstama odbrane detaljno razrađujući formalnu odbranu, pravnom osnovu prava okrivljenog na odbranu, kao i regulisanoj ulozi branioca u zakonima o krivičnom postupku Srbije i to počev od Zakona o postupku sudskom u krivičnim delima iz 1865. godine.
Reference
*** (1957) Osnovni problemi prethodnog postupka - u praksi sudova, javnog tužilaštva i organa unutrašnjih poslova. Službeni list FNRJ, Beograd, broj 52/59, 51
*** (1946) Ustav FNRJ. Sl. list FNRJ, br. 10 od 01. 02., čl. 118
*** (2003) Povelja o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama. Službeni list SCG, br. 6 od 28. 02., čl. 15 i 16
*** (1963-1974) Ustav SFRJ. Sl. list SFRJ, br. 14/63 od 16. 04., čl. 50 st. 3, 4 i 5, br. 9/74, čl. 182
*** (1992) Savezni Ustav SRJ. Sl. list SRJ, br. 1 od 27. 04, čl. 29
*** (1998) Zakon o advokaturi. Sl. list SRJ, br. 24, 26
*** (2001) Zakonik o krivičnom postupku. Sl. list SRJ, broj 70
*** (1931) Ustav. Službene novine, 09. 09., čl. 7
*** (1953-1985) Zakonik o krivičnom postupku. Službeni list FNRJ, br. 40/53, br 14/85
*** (1959-1973) Zakon o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku. Službeni list FNRJ, broj 23/67, 52/59, 6/73
*** (1948) Zakon o krivičnom postupku. Službeni list FNRJ, broj 97
*** (1989) Rezolucija Generalne skupštine UN 217 a(III) od 10. 12. 1948. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo / JRKK, br. 1, 3-8
*** (1989) Rezolucija Generalne skupštine UN br. 2200 a (XXI) od 16. 12. 1966. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo / JRKK, br. 1, 9-25
*** (1921) Vanredni broj Službenih novina. 20. jun, čl. 7
*** (1929) Zakonik o sudskom krivičnom postupku za Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Beograd
*** (1982) Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu naroda i narodnosti Jugoslavije. Beograd: Vojnoistorijski institut, tom II, knjiga 13, dokument 74
Bayer, V. (1988) Jugoslovensko krivično procesno pravo. Zagreb, knjiga prva, 13
Beljanski, S. (1989) Odbrana okrivljenog u krivičnom postupku. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 27, br. 4, str. 170-171
Botić, M. (1991) Advokatura. Novi Sad: Advokatska komora Vojvodine
Damaška, M. (1962) Okrivljenikov iskaz kao dokaz u suvremenom krivičnom procesu. Zagreb: Narodne novine
Dimitrijević, D.V. (1971) Krivično procesno pravo. Beograd: Savremena administracija, 60, 65
Glovacki, I. (1967) Branilac u istrazi i njegova prava i dužnosti u vezi sa pravima i dužnostima okrivljenoga. u: Materijali regionalnih savetovanja pravosudnih organa, Zagreb, 91
Grasberger, R. (1958) Psihologija krivičnog postupka. Sarajevo: Veselin Masleša
Grubač, M.V. (2002) Krivično procesno pravo. Beograd, uvod u opšti deo, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje, str. 207, 210
Malobabić, P. (1974) Postanak i razvitak vojnih sudova u NOR-u i revoluciji Jugoslavije. Bilten pravne službe JNA, br. 3, 18
Matovski, N. (1984) Branilac u krivičnom postupku. Vranje: Nova Jugoslavija
Mršević, Z.Ž. (1989) Obavezna odbrana u krivičnom postupku. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, doktorska disertacija
Munda, A. (1957) Udžbenik kazenskega postopka Federativne ljudske Republike Jugoslavije. Ljubljana, 196-197
Petrić, B. (1967) Novela zakona o krivičnom postupku i funkcije odbrane. Glasnik AK APV, br. 8, 1
Simić-Jekić, Z.M. (1980) Krivično procesno pravo SFRJ. Beograd: Privredna štampa, 130
Spasojević, G. (1998) Odbrana okrivljenog - prema unutrašnjem i međunarodnom pravu. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Stefanović-Zlatić, M. (1982) Povlastice okrivljenog u jugoslovenskom krivičnom postupku. Beograd: Pravni fakultet, 16, 18, 31-32
Vasilijević, V.A., ur. (1991) Prava čoveka - zbornik dokumenata o pravima čoveka. Novi Sad-Beograd-Zemun: Prometej, 163-166, 176-198, 198-212
Vasiljević, T., Grubač, M.V. (2003) Komentar Zakona o krivičnom postupku. Beograd: Službeni glasnik, str. 907
Vasiljević, T. (1970) Sistem krivičnog procesnog prava SFRJ. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 165
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka