Akcije

Ekonomika
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 7  
Back povratak na rezultate
2005, vol. 51, br. 4, str. 53-215
Položaj maloletnika u krivičnom postupku
Sažetak
Maloletnička delinkvencija je veoma složena, dinamična i specifična društveno negativna pojava. Kao univerzalna pojava zaokuplja pažnju i interesovanje svih zemalja, mnogih naučnih disciplina i zakonodavstava. Kao takva, privukla je pažnju društva još u davnim vremenima. Na nju su u svojim radovima ukazivali i pojedini mislioci toga doba. Međutim, saznanja o složenosti, specifičnosti i društvenoj opasnosti ove negativne pojave, te o pojedinim njenim fenomenološkim i etiološkim aspektima, javljaju se, razvijaju i obogaćuju znatno kasnije. Do tih saznanja dolazilo se iskustveno, istraživanjem i naučnim praćenjem i proučavanjem ove pojave u pojedinim naučnim disciplinama iz oblasti biologije, psihologije, psihijatrije, sociologije, pedagogije, a tek zatim sa kriminološkog, i krivično-pravnog i krivično-procesnog aspekta. Pošto su ove, a i druge naučne discipline pratile ovu problematiku iz svog ugla i domena proučavanja, javila su se brojna različita učenja, teorije i shvatanja o pojedinim elementima i činiocima maloletničke delinkvencije, koja je, kao dinamična negativna društvena pojava, širenjem i razvijanjem u etiološkom i u fenomenološkom pogledu, bivala sve rasprostranjenija, složenija i društveno opasnija….
Reference
*** (1913) Krivični (Kaznitelni) zakonik za knjaževstvo Srbije. Beograd, od 28. marta 1860 g
*** (1948) Zakon o krivičnom postupku. Sl List FNRJ, od 12. oktobra godine (ZKP od 1948), 97
*** (1953) Zakonik o krivičnom postupku. Sl List FNRJ, od 10. septembra ZKP od 1953., 40
*** (1959-1973) Zakon o izmenama i dopunama krivičnog zakona. Sl list FNRJ, od 13. jula g. (Novela KZ od 1959), 30/59, 11/62, 37/62, 15/65, 20/69, 6/73 i 11/73
*** (1951) Krivični zakonik. Sl List FNRJ, od 02. marta, (KZ od 1951.g.) 13
*** (1959-1973) Zakon o izmenama i dopunama zakonika o krivičnom postupku. Sl list FNRJ, od 26. decembra (Novela ZKP od 1959), 52/59, 50/60, 390/62, 12/65, 23/67, 50/67, 25/68, 54/70, 60/73 i 9/73
*** (1977-1985) Zakon o krivičnom postupku. Sl list SFRJ, od 24. decembra 1976 4/77, 36/77, 60/77 i 14/85
*** (2001) Zakonik o krivičnom postupku. Službeni list SRJ, od 26 decembra, br 70 od 28. 12
*** (1976-1979) Krivični zakon SFRJ. Sl list SFRJ, od 28. septembra 1976, 44/76, 36/77, 56/77, 34/79, 37/79
*** (1977-1979) Krivični zakon SR Srbije. Sl glasnik Srbije, od 30. juna 1977, 26/77, 28/77, 43/77, 20/79, 24/79
*** (1977-1981) Krivični zakon SR Crne Gore. Sl list Crne Gore, od 27. jula 1977, 22/77, 9/78, 26/78, 17/79, 18/79, 11/81
*** (1906) Krivični zakonik za kneževinu Crnu Goru. od 23. februara
*** (1977-1979) Zakon o izvršenju krivičnih sankcija SR Srbije. Sl glasnik Sr Srbije, 26/77, 50/79
*** (1913) Srpski zakonik o postupku sudskom u krivičnim delima. Beograd, od 10. aprila 1865 g
*** (1924) Zakon o kažnjavanju i zaštiti omladine. Službene novine, od 23. juna 1922 g. br. 12 od 17. januara
*** (1910) Projekat kaznenog zakonika za kraljevinu Srbiju. Beograd, od 26. juna
*** (1929-1931) Krivični zakonik kraljevine Jugoslavije. Službene novine, Beograd, od 27. januara 1929, br. 33 od 09. 02. 1929.g., 295.od 24. 12.1930, br. 245.od 20. 10. 1931
*** (1929) Zakonik o sudskom krivičnom postupku za Kraljevinu Jugoslaviju. Službene novine, od 16. februara 1929, br. 45.od 23.februara
*** (1946) Zakon o vrstama kazni. Službeni list FNRJ, od 14. avgusta, br. 66
*** (1947) Opšti deo krivičnog zakonika. Službeni list FNRJ, od 14. decembra godine (OKZ od 1947), br. 106
Aćimović, M. (1937) Krivično pravo - opšti deo. Subotica: Gradska štamparija
Aćimović, M.M. (1979) Uvod u psihologiju krivičnog postupka. Beograd: Savremena administracija
Aćimović, M.M. (1966) Doprinos branioca istini u krivičnom postupku. Beograd, doktorska disertacija
Aćimović, M.M. (1972) Psihoanalitička objašnjenja kriminaliteta. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, Beograd
Ajduković, M. (1986) Utjecaj institucionalnog tretmana na vrijednosne orijentacije maloletnih delinkvenata. Penološke teme, Vol. 1, 1/2
Ajduković, M. (1986) Vrijednosne orijentacije maloljetnika različitog delinkventnog statusa. Zagreb: Filozofski fakultet, doktorska disertacija
Aleksić, Ž.L. (1972) Metodika otkrivanja krivičnih dela maloletnika. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Ancel, M. (1960) Karakteristika obeležja moderne politike suzbijanja kriminaliteta. Zbornik pravnog fakulteta u Zagrebu
Ansel, M. (1963) Nova društvena odbrana - pokret humanističke krivične politike. Beograd: Institut za uporedno pravo
Antonijević, M., i dr. (1971) Narkomanija mladih. Beograd: Zavod za mentalno zdravlje, monografija
Arnaudovski, L. (1973) Povoeniot maloletnički kriminalitet vo SR Makedonija. Skoplje
Atanacković, D.R. (1988) Penologija. Beograd: Naučna knjiga
Bačić, F. (1960) Pogled na jugoslovensko maloletničko pravo. Pravna misla, Skopje, br. 3-4
Bačić, F. (1972) Krivično pravo - opšti deo. Skoplje
Bačić, F. (1978) Krivično pravo - opći dio. Zagreb: Informator
Bajer, M. (1971) Karakteristike dečje delinkvencije u SR Hrvatskoj. u: Referat sa simpoziuma o socijalnoj patologiji dece i omladine, Zlatibor
Bajer, M., Singer, M. (1969) Problemi maloletničkog kriminaliteta. Zagreb
Bajer, M. (1982) Značenje delinkvencije u detinjstvu za razvoj kriminaliteta u kasnijoj dobi. Socijalni rad, Zagreb, 3-4
Bajer, V. (1967) Osnovne karakteristike novog uređenja krivičnog postupka prema noveli od 1967. g. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, Beograd, br. 3, str. 346-384
Bajer, V. (1968) Uvod u komentar zakonika o krivičnom postupku. Zagreb
Bajer, V. (1950) Teorija krivičnog postupka FNR Jugoslavije. Zagreb: Nakladni zavod Hrvatske
Bavcon, Lj. (1963) Uloga javnosti u suzbijanju kriminaliteta. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, Beograd, br. 3
Bavcon, Lj. (1960) Problemi naše kriminalne politike. Pregled, Sarajevo, br. 9
Bavcon, L. (1965) Neki teoretski problemi krivične odgovornosti. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo / JRKK, br. 3
Bayer, V. (1977) Jugoslovensko krivično procesno pravo. Zagreb, knj. I
Bayer, V. (1972) Pravo o činjenicama i njihovom utvrđivanju u krivičnom postupku. u: Jugoslovensko krivično procesno pravo, Zagreb: Informator
Bayer, V. (1978) Jugoslovensko krivično procesno pravo. Zagreb, Knjiga II
Bećin, A. (1963) O pojmu i nazivu takozvane vaspitne zapuštenosti dece i omladine. Sociologija, Beograd, br. 3-4
Bejatović, S.V., Radulović, D. (2002) Zakonik o krivičnom postupku SRJ - sa objašnjenjima, uputstvima za praktičnu primenu i registrom pojmova. Beograd, itd: Kultura
Bročić, M. (1962) Društveni uzroci vaspitne zapuštenosti i prestupništva kod omladine. Gledišta, br. 2 i 3
Carić, A. (1964) Prestanak vaspitne mere pojačanog nadzora od strane roditelja i staraoca. Naša zakonitost, br. 4
Carić, A., Bilić, J. (1972) Upućivanje u disciplinski centar za maloljetnike - izvršenje i efikasnost odgojne mjere u disciplinskom centru u Splitu. Split: Kriminalističko-kriminološki institut Ivan Vučetić pri Pravnom fakultetu u Splitu
Carić, A. (1971) Problemi maloljetničkog sudstva. Split
Cotić, D. (1967) Kriminalitet maloletnika sa posebnim osvrtom na recidivizam. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, Beograd, br. 2
Cotić, D. (1971) Društveno reagovanje na socijalno patološko ponašanje dece i omladine. u: Socijalna patologija dece i omladine, Beograd: IKKJ
Cotić, D. Desetogodišnji bilans primene krivičnih sankcija prema maloletnicima u SFRJ i soc. republikama. Osvrti, br. 5
Cotić, D. (1967) Prihvat maloletnih delinkvenata od strane društva. u: Prevencija maloletničke delinkvencije, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Čejović, B.M. (1995) Krivično pravo - opšti deo. Niš: Studentski kulturni centar
Čejović, B.M. (1978) Krivično pravo u sudskoj praksi - opšti deo. Beograd: Svetozar Marković
Čejović, B.M. (1970) Ličnost maloletnika u krivičnom postupku. Pravna misao, br. 1-2
Čejović, B.M. (1971) Osnovni oblici i dinamika kriminaliteta maloletnika. u: Referat sa simpozijuma o socijalnoj patologiji dece i omladine, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Čejović, B.M. (1970) Osnovni razlozi koji zahtevaju i opravdavaju ulogu suda u izvršenju krivičnih sankcija prema maloletnicima. u: Simpozijum o izvršenju krivičnih sankcija prema maloletnicima, Beograd
Čubinski, M.P. (1933) Naučni i praktični komentar Zakonika o sudskom krivičnom postupku Kraljevine Jugoslavije - od 16. februara 1929. god. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Čubinski, M. (1937) Kriminalna politika. Beograd
Danilović (1986) Porodica i maloletnička delinkvencija. Rijeka
Davidović, D. (1958) Maloletnik pred krivičnim sudom. Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, br. 4
Dimitrijević, D. (1953) Osnovi krivičnog prava - opšti deo, uvod. Sarajevo
Dimitrijević, D. (1978) Problemi krivičnog postupka prema maloletnicima. u: Savetovanje na temu Aktuelni problemi maloletničke delinkvencije, Cavtat
Dimitrijević, D. (1957) Maloletnik pred krivičnim sudom. Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu
Dimitrijević, D.V. (1981) Krivično procesno pravo. Beograd: Savremena administracija
Dimitrijević, D.V., Stefanović-Zlatić, M., Lazin, Đ.R. (1990) Krivično procesno pravo. Beograd
Dobrenić, T. (1969) Škola i socijalizacija štićenika vaspitnih ustanova. Beograd: Savez društava defektologa Jugoslavije
Dobrenić, T. (1975) Porodične prilike maloletnog delinkventa. Defektologija, Zagreb
Dolenc, M. (1933) Teorija sudskog krivičnog postupka - za Kraljevinu Jugoslaviju. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Đorđević, M. (1978) Krivično pravni položaj maloletnika sa posebnim osvrtom na rešenja u novom krivičnom zakonodavstvu. u: Referat sa savetovanja o maloletničkoj delinkvenciji, Cavtat
Đurđević, S., Petrović, S. (1977) Položaj maloletnih učinilaca krivičnih dela u novom krivičnom zakonodavstvu. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, Beograd, br. 2
Đurđić, V.D. (1987) Sudska kontrola optužbe. Niš
Đurđić, V.D. (1999) Krivično procesno pravo - tok krivičnog postupka. Niš
Grubač, M.V. (2002) Krivično procesno pravo - posebni deo. Beograd: Službeni glasnik, str. 222
Grubač, M.V. (1995) Krivično procesno pravo. Beograd, itd: Kultura, knj. 1 Uvod i procesni subjekti
Grubiša, M. (1963/1980) Činjenično stanje u krivičnom postupku. Zagreb: Informator
Hajduković, Č. (1975) Prestupništvo mladih. Beograd
Hirijan, F., Singer, M. (1987) Maloletnici u krivičnom pravu. Zagreb
Ilić, M. (1980) Krivično procesno pravo. Sarajevo: Pravni fakultet
Jašović, Ž.B. (1978) Kriminologija maloletničke delinkvencije. Beograd: Naučna knjiga
Jašović, Ž.B. (1973) Sprečavanje i suzbijanje prestupničkog ponašanja mladih u našoj zemlji. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, Beograd
Jašović, Ž.B. (1967) Prestupničko ponašanje mladih. Beograd
Jašović, Ž.B. (1974) Slobodno vreme i prestupničko ponašanje mladih. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Jašović, Ž.B. (1971) Porodična atmosfera i kriminalitet maloletnika. Osvrti, Beograd
Jašović, Ž.B. (1965) Pojam, obim i dinamika prestupništva omladine. Pravni život, br. 6
Jašović, Ž.B. (1971) Osnovni društveni uzroci i uslovi prestupničkog ponašanja mladih u našoj zemlji. Osvrti, Beograd, br. 4
Jekić, Z. (1994) Krivično procesno pravo. Beograd: Astropress
Jevtić, D.M. (1960) Sudska psihopatologija. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga
Jevtić, D.M. (1963) Sudska psihijatrija. Beograd: Naučna knjiga
Jovanović, L.S. (1980) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Savremena administracija
Jovanović, R. (1973) Prevencija narkomanije i konkretne društvene mere. Alkoholizam, br. 3-4
Kalember, V. (1951) Krivično pravni položaj maloletnika u krivičnom zakoniku. Arhiv za pravne i društevne nauke
Kesić, K. (1960) Suzbijanje kriminaliteta maloletnika. Narodna milicija, br. 5
Kilibarda, M. Epidemiologija narkomanije u Jugoslaviji. Alkoholizam, Beograd, br. 3-4
Kobe, P. (1964) Upoznavanje ličnosti učinioca kriv, dela, nužna pretpostavka pri izricanju kriv, sankcija i njihovom izvršenju. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, Beograd
Kondić, C. (1981) Neka zapažanja kod izricanja i izvršenja vaspitne mere upućivanja maloletnika u vaspitno-popravni dom. Pravna misao, Sarajevo, br. 11-12
Konstantinović-Vilić, S.D., Nikolić-Ristanović, V.Ž. (1997) Kriminologija. Niš: Studentski kulturni centar / SKC
Konstantinović-Vilić, S.D. (1986) Žene-ubice. Niš: Gradina
Kovačević, V. (1971) Povezanost socijalno-patoloških pojava kod dece s njihovim kasnijim recidivizmom. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Kovačević, V., Singer, M., Momirović, K. (1974) Relacija između sankcija izrečenih maloletnim izvršiocima krivičnih dela i njihovog ponašanja u postpenalnom razdoblju. Defektologija, Zagreb, br. 1-2
Kozić, P. (1961) Specifičnost položaja maloletnika i pojam maloletničke delinkvencije. Pravni život
Kraus, B. (1958) Problemi maloletničke delinkvencije. Priručnik, Zagreb
Krivokapić, V.V. (1977) Kriminalitet u porodici alkoholičara. Beograd: Privredno finansijski vodič
Kunderović, M. (1988) Zamke adolescencije. Sarajevo
Lakčević, D. (1985) Organi unutrašnjih poslova i njihova delatnost u jugoslovenskom krivičnom postupku. Zagreb: Birotehnika
Lazarević, D. (1971) Prevencija maloletničke delinkvencije. Beograd
Lazarević, L.V. (1965) Neke karakteristike tretmana maloletnih učinilaca krivičnih dela u savremenom krivičnom pravu. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 3, br. 3
Lazarević, L.V. (1970) Položaj maloletnika u materijalnom krivičnom pravu i efikasnost suzbijanja maloletničkog kriminaliteta. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Lazarević, L.V. (1963) Položaj mladih punoletnika u krivičnom pravu. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja / IKSI
Lazarević, L.V. (1964) Primena vaspitnih mera prema mlađim punoletnicima u praksi naših sudova. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, Beograd, br. 4
Lazarević, L.V. (1974) Zakonodavna nadležnost u regulisanju krivičnog položaja maloletnih učinilaca krivičnih dela. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, Beograd, br. 4
Lazarević, L.V. (1967) Krivično pravni položaj maloletnih delinkvenata. u: Simpozijum o prevenciji malotničke delinkvencije, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Lazarević, L.V., Matić, O., Simović, V. (1965) Primena zavodskih vaspitnih mera prema maloletnicima. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Lazin, Đ.R. (1985) In dubio pro reo u krivičnom postupku. Beograd: Naučna knjiga
Lazin, Đ.R. (1996) Posebni i pomoćni krivični postupci. Beograd: Kultura
Lukač, S. (1973) Uticaj sredstava masovne komunikacije na devijantne pojave. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, Beograd, br. 3
Lukić, R.D. (1957) Društveni uzroci kriminaliteta. Narodna milicija
Lukić, R.D. (1958) Determinizam društvenih pojava. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 10-12
Marina, P. (1979) Krivična postapka na SFRJ. Skopje: Kultura
Marinović-Pejović, D. (1967) Suđenje punoletnom licu za krivično delo koje je učinio kao stariji maloletnik. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, Beograd
Marinović-Pejović, D. (1967) Položaj maloletnika u materijalnom krivičnom pravu. u: Simpozijum o prevenciji maloletničke delinkvencije, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Marinović-Pejović, D. (1969) Primena mera za obezbeđenje prisustva maloletnika i uspešno vođenje krivičnog postupka. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, Beograd, br. 3
Marković, B.S. (1937) Udžbenik sudskog krivičnog postupka Kraljevine Jugoslavije. Beograd: Štamparija Drag. Gregorića
Marković, B.V. (1908) O dokazima u krivičnom postupku. Beograd: G. Kon
Marković, T. (1965) Maloletnička delinkvencija. Zagreb, skripta
Marković, T. (1967) Pristup problemima maloletničke delinkvencije u našem društvu. u: Prevencija maloletničke delinkvencije, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Marković, T. (1973) Maloletnička delinkvencija i njeno suzbijanje. Beograd
Marković, T. (1967) Društveni značaj, težina pojave vaspitne zapuštenosti i delinkventnog ponašanja kod dece i omladine. u: Savetovanje o resocijalizaciji maloletnika, Krapinske Toplice
Marković, T. (1962) Problemi maloletničke delikvencije. Priručnik
Matić, O. (1974) Ispitivanje ličnosti maloletnih delinkvenata. Beograd: Institut za sociološka i kriminološka istraživanja
Matić, O. (1968) Izvršenje krivičnih sankcija institucionalnog karaktera. Beograd
Miladinović, V.A., Konstantinović-Vilić, S.D., Đurđić, V.D. (1992) Kriminalitet maloletnica. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Miladinović, V.A., Konstantinović-Vilić, S.D., Đurđić, V.D. (1989) Fenomenološke karakteristike kriminaliteta maloletnika. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Niš
Milekić, P. (1965) Adolescencija medicinsko - psihološki problemi sazrevanja čoveka. Beograd-Zagreb
Milisavljević, B. (1985) Razoreni dom i recidivizam maloletnih delinkvenata. Socijalna politika, Beograd, br. 9
Milosavljević, M. (1973) Izvršenje vaspitnih mera pojačanog nadzora. Socijalna politika i socijalni rad
Milutinović, M. (1965) Treći kongres UN za prevenciju kriminaliteta i tretman delinkvenata. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, Beograd
Milutinović, M. (1957) Kriminalitet kao društvena pojava. Beograd
Milutinović, M., Aleksić, Ž.L. (1989) Maloletnička delinkvencija. Beograd: Naučna knjiga
Milutinović, M. (1979) Kriminalna politika. Beograd: Savremena administracija
Milutinović, M.M. (1965) Osnovni fenomenološki i etiološki problemi omladinske delinkvencije. Sociologija, Beograd, br. 1
Milutinović, M.M. (1965) Prevencija omladinske delinkvencije. Arhiv za pravne i društvene nauke, 1-2
Milutinović, M.M. (1970) Maloletnička delinkvencija kao društveni problem. Pravni život, br. 8-9
Milutinović, M.M. (1976) Kriminologija sa osnovama kriminalne politike i penologije. Beograd: Savremena administracija
Milutinović, M.M. (1973) Osnovne tendencije u savremenoj kriminologiji. u: Referat na sedmom međunarodnom kongresu, Beograd
Milutinović, M.M. (1985) Kriminologija. Beograd: Savremena administracija
Milutinović, M.M. (1985) Penologija - nauka o izvršenju krivičnih sankcija i resocijalizaciji osuđenika. Beograd: Savremena administracija
Mladenović, M. (1975) Uvod u socijalizaciju porodice. Beograd
Mladenović, M. (1968) Porodične funkcije i društvena prevencija vaspitne zapuštenosti i maloletničke delinkvencije. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, Beograd, br. 1
Mladenović, M.V. (1963) Porodica i porodični odnosi. Beograd: Rad
Mladenović, M.V. (1973) Društvena zaštita porodice i dece. Beograd: Rad
Nikolić, R. (1970) Teoretski i praktični problemi uloge suda u izvršenju krivičnih sankcija prema maloletnicima u našoj zemlji. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Nikolić, R. (1963) Zbirka propisa o primeni vaspitnih i kaznenih mera prema maloletnicima - sa komentarom. Beograd: Savremena administracija
Pasiković, K. (1961) Preventivne mere u suzbijanju maloletničke delinkvencije. u: Savetovanje o problemima kriminaliteta maloletnika, Zagreb
Perić, O.M. (1978) Komentar krivičnopravnih propisa o maloletnicima. Beograd: Savremena administracija
Perić, O.M. (1975) Krivično pravni položaj maloletnika. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Perić, O.M. (1978) Kažnjavanje maloletnika u sistemu krivičnog zakonodavstva. Pravni život
Petrić, B. (1982) Komentar Zakona o krivičnom postupku. Šid: Grafosrem
Petrić, B. (1986) Komentar zakona o krivičnom postupku. Beograd: Službeni list SFRJ
Petrović, M. (1971) Etiologija maloletničkog prestupništva. Beograd: Savez društava defektologa Jugoslavije
Petrović, M. (1976) Prestupništvo maloletnka - kako nastaje i kako ga sprečavati. Zbornik instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd
Petrović, M., Radovanović, D.M. (1977) Prestupništvo maloletnika - bežanje iz kuće, bežanje iz škole. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Popović, M. (1974) Organ starateljstva i krivično pravni tretman maloletnika. Beograd
Prvan, Lj. (1970) Krivična odgovornost maloletnika prema kojima se primenjuju vaspitne mere. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, Beograd
Radovanović, M. (1976) Krivično pravo SFRJ - opšti deo. Beograd: Savremena administracija
Rezić, I. (1981) Funkcija vaspitne mere pojačanog nadzora organa starateljstva. Pedagoška stvarnost, Br. 2
Rot, N. (1978) Psihologija ličnosti. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika Socijalističke Republike Srbije
Singer, M., Mikšaj-Todorović, Lj. (1989) Delikvencija mladih. Zagreb: Globus
Singer, M., i dr. (1987) Kriminalitet dece i maloletnika. Zagreb: Fakultet za defektologiju
Singer, M. (1959) Saradnja sa organima socijalne zaštite u krivičnom postupku protiv maloletnika. Naša zakonitost, br. 11-12
Singer, M. (1963) O nekim vidovima učešća socijalnog radnika u krivičnom postupku. Socijalni rad, Zagreb, br. 3-4
Singer, M. (1962) Vaspitna mera pojačanog nadzora organa starateljstva. Naša zakonitost, br. 9-10
Singer, M. (1967) Zapuštena i delinkventna deca. Socijalni rad, Zagreb, br. 3-4
Singer, M. (1968) Ispitivanje ličnosti i zavodski tretman maloletnika sa aspekta organa krivičnog postupka. u: Monografija s područja socijalne zaštite, Zagreb, br. 4
Singer, M. (1968) Načelo oportuniteta i trajanje krivičnog postupka prema maloletnicima. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, Beograd
Skaberne, B. (1969) Izvršenje krivičnih sankcija propisanih za maloletnike i njihova efikasnost. Osvrti, Beograd, 1-2, 83-122
Skaberne, B. (1960) Krivične mere protiv maloletnika i zadaci organa starateljstva. Socijalna politika, br. 6
Skaberne, B. (1968) Aspekti vaspitne zapuštenosti. Osvrti, br. 2
Sokolović, S. (1973) Izricanje krivičnih sankcija za dela u sticaju izvršena u maloletništvu i nakon navršenog punoletstva. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, Beograd
Srzentić, N., Stajić, A. (1968) Krivično pravo - opšti i posebni deo. Sarajevo: Zavod za izdavanje udžbenika
Srzentić, N., Stajić, A., Lazarević, L.V. (1981) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Savremena administracija
Stefanović, M. (1960) Pravna priroda krivičnog postupka prema maloletnicima. Zbornik pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 3-4
Stevanović, Č. (1988) Krivično-procesno pravo SFRJ. Beograd
Škulić, M.Z., Stevanović, I. (1999) Maloletni delinkventi u Srbiji - neka pitanja materijalnog, procesnog i izvršnog prava. Beograd: Jugoslovenski centar za prava deteta
Tahović, J.Đ. (1961) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Savremena administracija
Tahović, J.Đ. (1962) Komentar Krivičnog zakona. Beograd: Savremena administracija
Tahović, J.Đ. (1955) Problemi maloletnika u krivičnom pravu. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 3, str. 300-305
Todorović, A. (1971) Uslovi i uzroci maloletničkog prestupništva u urbanim i ruralnim sredinama. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja / IKSI
Todorović, A., Jovanović, Ž., Lazarević, D., Kalember, D., Jašović, Ž.B., Petrović, M., Ignjatović, I. (1966) Prestupništvo maloletnika u industrijskim naseljima. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Trifunović, M. (1967) Maloletnici u krivičnom procesnom pravu. u: Simpozijum o prevenciji maloletničke delinkvencije, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Vasiljević, T. (1977) Komentar zakona o krivičnom postupku. Beograd
Vasiljević, T. (1981) Sistem krivičnog procesnog prava SFRJ. Beograd: Savremena administracija
Vasiljević, T., Grubač, M.V. (1990) Komentar Zakona o krivičnom postupku. Beograd: Službeni glasnik
Vasiljević, T. (1965) Kriminalitet maloletnika. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, Beograd
Vasiljević, T. (1970) Uzroci neefikasnosti mera za sprečavanje i suzbijanje maloletničkog kriminaliteta. u: Simpozijum o izvršenju krivičnih sankcija prema maloletnicima, Aranđelovac
Vasiljević, T. (1971) Uzroci neuspeha suzbijanja maloletničkog kriminaliteta u SFRJ. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad
Vesnić, M.R. (1890) Krivična odgovornost u svetlosti današnje nauke. Beograd: Kraljevsko-srpska državna štamparija
Zlatarić, B. (1958) Krivični zakonik u praktičnoj primjeni - kritički pregled judikature. Zagreb: Narodne novine, opći i posebni dio
Zlatarić, B. (1957) Krivični zakonik u praktičnoj primjeni - kritički pregled judikature. Zagreb: Narodne novine
Zlatarić, B. (1977) Krivično pravo - opći dio. Zagreb, prva sveska
Zlatarić, B. (1961) Savremeni problemi maloletničkog kriminaliteta kod nas i u svetu. Priručnik, Zagreb
Zvonarević, M. (1952) Kriminalitet maloletnika u savremenom društvu. Naše teme, Zagreb, br. 6
Živanović, T. (1935) Osnovi krivičnog prava - opšti deo. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona, prva i druga knjiga
Živanović, T. (1930) Osnovni problem krivičnog prava. Beograd
Živanović, T. (1941) Osnovni problemi krivičnog i građanskog procesnog prava - postupka. Glas - Srpska kraljevska akademija, II odeljak
Žunetić, J. (1971) Organizacija i efikasnost sudova za maloletnike. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, Beograd, br. 2
Žunetić, J., ur. (1972) Društveno reagovanje na maloletničko prestupništvo. Beograd: Savez društava defektologa Jugoslavije
Žunetić, J. (1962) Aktivnost organa postupka u suzbijanju maloletničkog kriminaliteta. Naša zakonitost, br. 5-6
Žunetić, J. (1965) Povodom ankete o liku sudije za maloletnike i o njegovoj ulozi u društvenom reagovanju prema maloletnim delinkventima. Naša zakonitost, Zagreb, br. 3
Žunetić, J. (1972) Maloletnik kao izvor saznanja o svojoj ličnosti u krivičnom postupku. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, Beograd, br. 1
Žunetić, J. (1964) Odbrana maloletnih u savremenom sistemu krivičnog pravosuđa. Odvjetnik, br. 9-10
Žunetić, J. (1961) Suđenje punoletnim licima za krivična dela učinjena u vreme maloletstva. Naša zakonitost, br. 5-6
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: poseban prilog
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka