Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 2 od 6  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 8, br. 28, str. 89-110
Internet i razvoj demokratske javne sfere
Ministarstvo finansija Republike Srbije, Beograd

e-adresabvitkovic@gmail.com
Ključne reči: internet; novi mediji; javna sfera; demokratija; specijalizacija medija; fragmentiranje publike; smanjenje javnog prostora; deteritorijalizacija javnog života
Sažetak
Internet, socijalne mreže, mobilni video-uređaji i nestandardni mediji omogućavaju velikom broju ljudi da se povezuju jedni sa drugima, zavisno od sličnosti interesa ili tema za koje se zanimaju, da međusobno razgovaraju, te diskutuju o pitanjima moći i principa na nacionalnom, nadnacionalnom i globalnom nivou podržavajući neku ideju ili nekog kandidata. U ovako izmenjenim uslovima komuniciranja, internet predstavlja komunikativno polje - politički konstruisan prostor koji nije ni u kakvoj neposrednoj vezi sa fizičkom teritorijom - u kojem se ostvaruju novi tipovi društvenih relacija moci među njegovim korisnicima. Time se u fokus stavlja pitanje o strukturi, dimenzijama i političkim implikacijama javne sfere na internetu. Istovremeno, dovodi se u pitanje i koncept javnog mnjenja koji je izložio Habermas. Cilj ovog rada je da preispita i sintetizuje nova promišljanja pojma javne sfere - i posebno analizira nagli razvitak mnoštva raznovrsnih javnih sfera, te da razreši dilemu da li ce internet i novi trend specijalizacije medija i fragmentiranja publike pospešivati ili osujećivati ostvarivanje uloge medija kao javnog foruma. Nalazi ovog istraživanja pokazuju da, s jedne strane, internet i specijalizacija medija mogu da se analiziraju kao deo opšteg trenda demokratizacije - barem u pogledu dostupnosti i prenošenja onih oblika znanja i mišljenja koji su tradicionalno bili privilegija viših društvenih grupa - jer omogućavaju i običnim ljudima da šalju i primaju raznovrsna mišljenja, čime se obogaćuje protok informacija među građanima. S druge strane, ljudi na čije mišljenje utiču različiti i drugačiji izvori informacija mogu da imaju različito mišljenje o tome šta je politički važno, o tome šta se desilo, šta su uzroci tih događaja, koje ciljeve država treba sebi da postavi i kako da te ciljeve ostvari, čime se smanjuju mogućnosti da se oko bilo koje teme okupi veliki broj građana. Mnoge od ovih razlika su i ranije bile prisutne, ali se čini da su ih internet i specijalizacija medija učinili češćim i verovatnijim. U radu su predstavljeni najčešće korišćeni informacioni i komunikacioni alati koji bitno menjaju i potencijalno poboljšavaju okruženje u kojem se odvijaju demokratski procesi. Stanovište ovog rada je da internet: prvo, omogućava ne samo bolju i neograničenu komunikaciju nego i njenu aktivnu transformaciju; drugo, proširuje javni prostor stvarajući novu, deteritorijalizovanu, autentičnu javnu sferu; na kraju, ali ne i poslednje po važnosti - menja i samu prirodu demokratije.
Reference
*** Thomas Jefferson. Posećeno 18.02.2010. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jefferson
*** Thomas Paine. Posećeno 18.02.2010. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Paine
*** Spiral of silence. Posećeno 18.02.2010. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Spiral_of_silence
Bakingem, D., Vard, T. (2009) Šta nas čeka - ekspertski vodič. Beograd: Kompjuter biblioteka
Barber, B.R. (2000) Pangloss, Pandora or Jefferson?: Three scenarios for the future of technology and strong democracy. u: Hassan R., Julian T. [ur.] The New Media theory Reader, New York: McGraw-Hill International, 188-202
Barry, A. (2001) On interactivity. u: Hassan R., Julian T. [ur.] The New Media theory Reader, New York: McGraw-Hill International, 163-187
Bobio, N. (1990) Budućnost demokratije odbrana pravila igre. Beograd: Filip Višnjić
Bubonjić, M. (2009) Zablude o Internetu bez granica. CM, 4(12): 127-141
de Sola, P.I. (2003) A shadow darkens. u: Hassan R., Julian T. [ur.] The New Media theory Reader, New York: McGraw-Hill International, 2006, 19-26
Džouns, S., ur. (2001) Virtuelna kultura - identitet i komunikacija u virtuelnom društvu. Beograd: Biblioteka XX vek
Đorić, M. (2007) Komunikacija i novi mediji I. http://www.cet.co.yu/cetcitaliste/CitalisteTekstovi/KomunikacijaNM1.pdf
Đorić, M. (2008) Komunikacija i novi mediji II. http://www.cet.co.yu/cetcitaliste/CitalisteTekstovi/KomunikacijaNM2.pdf
Felski, R. (1989) Beyond feminist aesthetics: Feminist literature and social change. Cambridge: Harvard University Press
Fraser, N. (1992) Rethinking the public sphere: A contribution to the critique of actually existing democracy. u: Calhoun C. [ur.] Habermas and public space, Cambridge, MA, itd: Massachusetts Institute of Technology Press
Habermas, J. (1969) Javno mnenje. Beograd: Kultura
Iris, A. (1999) Informacione magistrale. Beograd: Clio
Kardon, D. (2013) Internet demokratija - obećanja i granice. Beograd: Fabrika knjiga
Kin, D. (1995) Strukturni preobražaji javne sfere. u: Pavlović Vukašin [ur.] Potisnuto civilno društvo, Beograd: Eko centar, str. 369-395
Lincoln, D. (2001) Democracy via cyberspace: Mapping the rhetorics and practices of three prominent camps. New Media Society, 157,(3),157-177
Lorimer, R. (1998) Masovne komunikacije - komparativni uvod. Beograd: Clio
Mann, D. (2013) Scandinavian countries top annual Web Index Rankings, USA and UK criticized for inadequate privacy protections. Posećeno 30. 11. 2013. URL: http://www.webfoundation.org/2013/11/scandinavian-countries-top-annual-web-index-rankings-usa-and-uk-criticised-for-inadequate-privacy-protections/
Mihajlov-Prokopović, A. (2008) Radio u budućnosti-digitalna revolucija. CM, 3(7): 65-76
Ogden, M.R. (2009) Elektronska vlast naroda - ko je čuvar tehnologije na granicama sajberspejsa?. u: Hester D.M., Ford P.Dž. [ur.] Kompjuteri i etika u sajber doba - pristup preko studije slučaja, Beograd: Službeni glasnik, str. 291-310
Radojčić, M.M. (2008) Istraživanje virtuelnih zajednica i javnog mnjenja na Internetu. Beograd: Službeni glasnik
Radojković, M. (2006) Medium sindrom. Novi Sad: Protocol
Radojković, M., Miletić, M. (2005) Komuniciranje, mediji i društvo. Novi Sad: Stylos
Radojković, M., Stojković, B. (2009) Informaciono-komunikacioni sistemi. Beograd: Clio
Radović, N., Sitarski, M. (2007) Stari i novi mediji i javna sfera. u: Internet i javna sfera u Srbiji, Beograd: Beogradska otvorena škola, 9-29. Posećeno 10. 12. 2013. URL: h
Soules, M. (2001) Jürgen Habermas and the public sphere. Poseceno 7. 5. 2009: http://www.mala.bc.ca/~soules/media301/habermas.htm
Sunstein, C. (2001) Citizens. u: Hassan Robert, Thomas Julian [ur.] The New Media Theory Reader, McGraw-Hill International
Thornton, A. (2002) Does Internet Create Democracy. http://www.zip.com.au/~athornto/thesis2.htm
Tomić, Z. (2004) Komunikacija i javnost. Beograd: Čigoja štampa
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/comman1328089V
objavljen u SCIndeksu: 31.12.2013.