Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 6  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 5, br. 16, str. 21-40
Kontekst kulture - simbolički karakter umetničke komunikacije
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

e-adresabonicult@filfak.ni.ac.rs
Ključne reči: umetnost; simbolička kultura; društvo; komunikacija; estetika; poruka; značenje
Sažetak
Autor ovoga članka razmatra umetničku komunikaciju kao društveni čin i kao element simboličke kulture. Kultura je vezivno tkivo i kontekst umetničke komunikacije jer determiniše pravila komuniciranja i određuje značenjske kodove. Zato se insistira na saradnji estetičara komunikacije, semiologa estetike i sociologa kulture. Umetničke poruke sazdane su od znakova. Njihovo razumevanje zavisi od kulturnog nivoa publike kao aktera komunikacije. Inače, estetska komunikacija je društveni događaj i vezana je za koncepciju simboličke kulture kao komunikacije. Poruke umetnosti su simboli koje odašilje umetničko delo. One su po pravilu otvorene, u smislu na koji je ukazivao Umberto Eko. U aktu komunikacije, naime, recipijent ima aktivnu ulogu, pri čemu u sadržaj poruke unosi sopstvena značenja. Neki autori, poput Džona Fiska, pripisuju publici skoro potpunu autonomiju u stvaranju značenja. Umetnost, dakle, nije preslikana stvarnost: ona sadrži veliki broj simbola, koji, u zavisnosti od kulture komunikanata, izazivaju bezbroj različitih asocijacija. Umesto zaključka, autor se bavi pitanjima estetske komunikacije u eri globalizacije kulture i uvođenja novih tehnologija, kada na mesto autentične umetnosti dolaze pojmovi, kao što su kreativna industrija i medijska praksa.
Reference
Aleksander, V.D. (2007) Sociologija umetnosti - istraživanja lepih i popularnih formi. Beograd: Clio, prevod: Jelena Kosovac
Barnet, R., Kavana, Dž. (2003) Homogenizacija globalne kulture. u: Mander Dž.i Goldsmit E. [ur.] Globalizacija - argumenti protiv, Beograd: Clio, str. 97-106
Bart, R. (1978) Problem značenja u filmu. u: Stojanović D. [ur.] Teorija filma, Beograd: Nolit, str. 417-424
Bastide, R. (1981) Umjetnost i društvo / Art et société. Zagreb: Školska knjiga
Benjamin, V. (1974) Umetničko delo u veku svoje tehničke reprodukiije. u: Eseji, Beograd: Nolit
Bourdieu, P. (1984) Distinction a social critique of the judgement of taste. London: Routledge & Kegan Paul
Božilović, N. (1998) Sociologija kulture - prolegomena. Niš: Narodne novine
Božilović, N. (2007) Kultura i identiteti na Balkanu. Niš: Filozofski fakultet - Centar za sociološka istraživanja
Božilović, N. (2008) Umetnost, kreacija, komunikacija. Niš: Filozofski fakultet
Burdije, P. (1970) Intelektualno polje i stvaralačka zamisao. Kultura - Časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, Beograd, br. 10, str. 74-107
Crane, D., Kawashima, N., Kawasaki, K., ur. (2002) Global culture: Media, arts, policy, and globalization. New York: Routledge
Dorfles, G. (1997) Kič - antologija lošeg ukusa. Zagreb: Golden marketing
Eko, U. (1965) Otvoreno djelo. Sarajevo: Veselin Masleša
Eko, U. (1973) Kultura, informacija, komunikacija. Beograd: Nolit
Fisk, D. (2001) Popularna kultura. Beograd: Clio
Gidens, E. (2003) Sociologija. Beograd: Ekonomski fakultet
Griswold, W. (1994) Cultures and societies in a changing world. London, itd: Pine Forge Press
Gronow, J. (2000) Sociologija ukusa. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, 141
Hauser, A. (1986) Sociologija umjetnosti. Zagreb: Školska knjiga, 1
Janićijević, J. (2000) Komunikacija i kultura sa uvodom u semiotička istraživanja. Novi Sad: Izdavačka knjižnica Zorana Stojanovića
Kloskovska, A. (2001) Sociologija kulture. Beograd: Čigoja štampa
Kon, Ž. (2001) Estetika komunikacije. Beograd: Clio
Mukaržovski, J. (1987) Struktura, funkcija, znak, vrednost - ogledi iz estetike i poetike. Beograd: Nolit
Nemanjić, M. (2007) Burdijeovo shvatanje umetničkog stvaralaštva. u: Grubor N.E., S.Jauković [ur.] Zbornik Teorija umetničkog stvaralaštva, Beograd: Estetičko društvo Srbije, str. 73-81
Nikodijević, D. (2009) Umetnost u dobu medijsko-tehnološke dominacije - putevi 'kulture zaboravljanja'. Mostovi, 4(11): 79-98
Petrović, S. (2006) Dekonstrukcija estetike - uvod u ontologiju stvaralačkog čina. Banja Luka: Književna zadruga
Radojković, M., Stojković, B. (2009) Informaciono-komunikacioni sistemi. Beograd: Clio
Ranković, M. (1975) Umetnost i marksizam. Beograd: Radnička štampa
Ranković, M. (1996) Opšta sociologija umetnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Robertson, R. (1995) Globalization: Time-space and homogeneity-heterogeneity. u: Featherstone M., Lash S., Robertson R. [ur.] Global Modernitys, London: Sage, str. 25-44
Schulze, G. (1992) Die Erlebnisgesellschaft Kultursoziologie der Gegenwart. Frankfurt: Campus Verl
Stojković, B.V. (2002) Identitet i komunikacija. Beograd: Čigoja štampa
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 08.04.2011.

Povezani članci

Sociološki pregled (2015)
Komunikacija popularnog
Božilović Nikola

Komun mediji kultura (2017)
Preobražaj umetnosti i novi teorijski diskursi
Božilović Nikola

FU: Philos Soc&Psychol (2006)
Domašaj i perspektive sociološke estetike
Božilović Nikola

prikaži sve [225]