Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 2 od 29  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 54, br. 1, str. 153-168
Kako građani Vojvodine sagledavaju ekološke probleme - prikaz empirijskog istraživanja
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
Sažetak
U radu su predstavljeni odabrani rezultati empirijskog istraživanja o odnosu građana Vojvodine prema ekološkim problemima. Polazna pretpostavka je da je osetljivost građana prema ekološkim problemima ključna za kreiranje participativnog modela donošenja odluka koje se tiču okruženja. Ciljevi istraživanja bili su deskriptivne i eksplorativne prirode: utvrđivanje opšteg odnosa prema ekološkim problemima i provera njihove povezanosti sa sociodemografskim obeležjima ispitanika i globalizacijom svesti o okruženju. Utvrđeno je da ispitanici najpre prepoznaju neposredno opažljive ekološke probleme (zagađenja), iza čega slede problemi nužno posredovani globalnom svešću o ugroženosti sredine i shvatanja koja kao osnovni ekološki problem navode čoveka (nedostatak ekološke svesti). Ispitanici su podeljeni u određivanju države/civilnog društva kao mogućeg 'krivca' za probleme narušenog okruženja, a u najvećem broju smatraju da su to državne institucije (ekološka legislativa). Utvrđen je i značajan stepen neantropocentričnih vrednosnih orijentacija prema prirodi. Hipoteza o povezanosti sociodemografskih obeležja i odnosa prema problemima okruženja nije potvrđena. Pokazano je da je odnos građana Vojvodine prema 'stvarima' okruženja u velikoj meri diverzifikovan. Sa jedne strane, taj odnos odražava ekološku svest koja je formirana na osnovu neposrednog iskustva u lokalnom kontekstu, a sa druge, svest formiranu u okviru globalizovanog diskursa okruženja u 'umreženom društvu'.
Reference
Bek, U. (2001) Rizično društvo. Beograd: Filip Višnjić
Cifrić, I. (2000) Moderno društvo i svjetski etos perspektive čovjekova nasljeđa. Zagreb: Hrvatsko sociološko društvo
de Žerden, D.R. (2006) Ekološka etika - uvod u ekološku filozofiju. Beograd: Službeni glasnik
Giddens, A. (2009) Evropa u globalnom dobu. Beograd: Clio
Gidens, E. (1998) Posledice modernosti. Beograd: 'Filip Višnjić'
Gidens, E. (2010) Klimatske promene i politika. Beograd: Clio
Goleman, D. (2010) Ekološka inteligencija - poznavanje skrivenih uticaja onoga što kupujemo. Beograd: Geopoetika izdavaštvo
Murphy, R. (2001) Sociology as if nature did not matter: An ecological critique. u: Frey Scott [ur.] The Environmental and Society, Needham Heights: Allyn and Bacon, 27-62
Pušić, Lj., Pajvančić, A. (2010) Odnos građana Vojvodine prema ekološkim problemima. Socijalna ekologija, Zagreb, vol. 19 (2010), No 3, str. 273-292
Pušić, L.M. (2001) Održivi grad - ka jednoj sociologiji okruženja. Beograd: Srboštampa
Volerstin, I., Juma, K., Keler, F.E., Kocka, J., Lekur, D., Mudimbe, V.I., Mušakoji, K., Prigožin, I., Tejlor, Dž.P., Trujo, M. (1997) Kako otvoriti društvene nauke. Podgorica: CID
Yearley, S. (1996) Environmental Issue and the Compression of Globe. u: Sociology, environmentalism, globalisation: Reinventing the globe, London: Sage Publications, 27-61
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/SOC1201153P
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.