Metrika

  • citati u SCIndeksu: [6]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:88
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:63

Sadržaj

članak: 7 od 10  
Back povratak na rezultate
2006, vol. 38, br. 1, str. 11-27
Reedukacija psihomotorike ili tretman pokretom
Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija

e-adresasbojanin@beotel.yu
Sažetak
Pokret je put kojim saznajemo o sebi i svetu, kojim se ostvaruje odnos između ličnosti pojedinca i okruženja u kome se ona razvija i postoji. Pokret koji vršimo ili opažamo među drugima i među stvarima oko nas, u nama uvek definiše određeni doživljaj koji se prepoznaje svešću. Na tom opažanju, doživljavanju i svesnom poimanju zasniva se svaki saznajni čin, koji je uvek istovremeno i saznavanje o sebi i saznavanje o drugom i saznavanje o sopstvenim raznolikostima. Pokret je, dakle, dvosmerni put u funkciji doživljavanja sebe i sveta, i osnovni činilac samosaznavanja i saznajnih procesa uopšte, kojima smo kao ljudi određeni. Reedukacija psihomotorike ili tretman pokretom javlja se u našem savremenom svetu kao metod koji detetu otkriva jasan doživljaj sebe sama, svest o sebi kao ličnosti, te doživljaj i svest o svome mestu u svetu, što mu omogućava samostalnost u životu, u ravni uzrasta koji ono doseže. Time se reedukacija psihomotorike sve više svrstava u red psihoterapijskih tehnika, sa sebi svojstvenim teorijskim tumačenjem i terapijskim ciljem. Pokret u reedukaciji psihomotorike je kao i reč u psihoterapijskom razgovoru. Kada terapeut uradi ili zada neki pokret, uvek mora da ima na umu koja ga je radoznalost povukla da baš taj zahtev postavi detetu, i koji je doživljaj želeo da njime ostvari u osobi sa kojom radio. U vremenu u kome živimo našli smo se pred zahtevom čitavog niza dostignuća koja su ostvarena u različitim naučnim oblastima i neposrednim stručnim iskustvima, čija se integracija obavlja već samim življenjem i poznavanjem tih dostignuća među stručnjacima. Čini se da će lečenje pokretom ostvariti jednu takvu integraciju - psihoterapijskih pregnuća psihoterapije fenomenološko-egzistencijalnog smera i iskustava reedukacije psihomotorike - slivajući se u jednost terapijskog rada u lečenju problema mentalnog zdravlja u razvojnom dobu.
Reference
Bašlar, G. (1969) Poetika prostora. Beograd: Kultura
Bašlar, G. (1998) Voda i snovi - ogled o imaginaciji materije. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Bojanin, S. (2003) Zašto postoje teškoće u učenju matematike? - neuropsihološka interpretacija. Beograd: Arhimedes
Bojanin, S.S. (2001) Autizam sa fenomenološko-egzistencijalističkog stanovišta. u: Bojanin S., Pijašo Dž., Glumbić N. [ur.] Autizam danas, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, str. 119-44
Bojanin, S.S. (1985) Neuropsihologija razvojnog doba i opšti reedukativni metod. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Bojanin, S.S. (1999) Ogled o samosvesti. Beograd: Znamen
Bojanin, S.S. (1991) Fantazam i fantazija u duševnom razvoju mladih. Psihijatrija danas, vol. 23, br. 3, str. 169-181
Gibello, B. (1970) La carrefour de la psychomotricitee. Perspectives Psychiatriques, 29, 5-19
Husserl, E. (1975) Kartezijanske meditacije. Zagreb: Centar za kulturnu djelatnost Saveza socijalističke omladine
Jaspers, K. (1973) Uvod u filozofiju. Beograd: Kultura
Krstić, N.S. (2001) Neverbalne smetnje učenja - koncept empirijska osnova. Psihijatrija danas, vol. 33, br. 3-4, str. 133-147
Lurija, A.R. (2000) Jezik i svest. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Pelicier, G., Thuiller, Y., Seguin, E. (1980) L'instituteure des idiots. Paris: Economica
Pijaže, Ž., Inhelder, B. (1978) Intelektualni razvoj deteta. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Postel, J., Quetel, C. (1983) Nouvelle historie de la psychiatrie. Paris: Privat
Richard, J., Rubio, L. (1995) La therapie psychomotrice. Paris: Masson
Seguin, D. (1932) Jacomo Rodriguez Pereira (1845). Madrid: Francisi Beltran
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka