Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 2 od 11  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 49, br. 3, str. 1297-1319
Kratka rasprava o prekršajnim sankcijama sa posebnim osvrtom na njihov značaj u oblasti zaštite životne sredine
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaI.Milic@pf.uns.ac.rs, S.Samardzic@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Biomedicina, zaštita životne sredine i pravo (MPNTR - 179079)

Sažetak
Autori se u radu bave pojedinim aspektima prekršajnih sankcija, stavljajući poseban naglasak na prekršajne sankcije koje propisuje Zakon o zaštiti životne sredine, te na pojedine odluke niže pravne snage donete na osnovu njega. Iako se prekršaji podrazumevaju kao najblaža kaznena dela, autori teže da prikažu da sankcije predviđene za pojedine prekršaje nisu nimalo zanemarljive, te da nekada mogu biti čak i strože od krivičnih. Neka od pitanja koja se nameću su prinudna naplata izrečenih novčanih kazni, kao i upis prekršajno kažnjenog lica u registre. S obzirom na to da prekršaj može biti propisan zakonom, uredbom, ali i odlukom jedinice lokalne samouprave, njihov broj u oblasti zaštite životne sredine je značajan, što predstavlja argument da se upravo prekršajima u ovoj oblasti posveti naročita pažnja. Nastojali smo ukazati i na pojedine nelogičnosti u nekim od odluka koje predviđaju prekršaje, kao i na njihovu neusaglašenost sa Zakonom o prekršajima.
Reference
*** (2014) Pravno mišljenje zauzeto na Trećoj sednici svih sudija Prekršajnog apelacionog suda. Beograd, 18.07
*** (2004/2011) Zakon o zaštiti životne sredine. Sl. glasnik RS, br. 135, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon i 43 - odluka US (u daljem tekstu: ZZŽS)
*** (2012/2015) Odluka o akustičkom zoniranju i merama za zaštitu od buke na teritoriji Grada Vranja. Sl. glasnik Grada Vranja, br. 43 i 6
*** (2010) Odluka o merama za zaštitu od buke. Sl. list Grada Kraljeva, br. 20
*** (2005/2014) Krivični zakonik. Sl. glasnik RS, br. 85, 88/2005 - ispr. 107/2005 - ispr. 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108 - u daljem tekstu: KZ
*** (2005) Snježana Oset, Prekršajnopravne sankcije de lege lata i de lege ferenda - primjena i izvršenje. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, Zagreb, 2, 503-540
*** (2005/2009) Zakon o prekršajima iz 2005. godine. Sl. glasnik RS, br. 101, 116/2008 i 111
*** (2015) Odluka o zelenim površinama na teritoriji Grada Pančeva. Sl. list Grada Pančeva, br. 11
*** (2014) Odluka o merama za zaštitu stanovništva od buke i određivanju akustičkih zona na teritoriji Grada Smedereva. Sl. list Grada Smedereva, br. 3 - prečišćen tekst
*** (2011) Odluka o merama za zaštitu stanovništva od buke i određivanju akustičkih zona na teritoriji Grada Novog Pazara. Sl. list grada Novog Pazara, br. 10
*** (2012) Odluka o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine Grada Vranja. Sl. glasnik Grada Vranja, br. 8
*** (2002/2009) Sl. list Opštine Pančevo + Sl. list Grada Pančeva, br. 11, br. 12
*** (1991/1995) Zakon o zaštiti životne sredine. Službeni glasnik RS, br. 66, 83/92, 53/93, 67/93, 48/94 i 53
*** (2007) Zakon o lokalnoj samoupravi. Sl. glasnik RS, br. 129
*** (2008/2009) Statut Grada Pančeva. Sl. list grada Pančeva, br. 8 i 4
*** (2011) Sl. list Grada Subotice, br. 33
*** (2009/2010) Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini. Sl. glasnik RS, br 36 i 88
*** (2008) Statut Grada Subotice. Sl. list Opštine Subotica, br. 26 i 27/08 - ispr
*** (2013) Zakon o prekršajima. Sl. glasnik RS, br. 65, (u daljem tekstu: ZP)
*** (2012/2014) Odluka o merama za zaštitu od buke. Sl. list Grada Kruševca, br. 8 i 3
*** (2010/2014) Odluka o merama za zaštitu od buke. Sl. list Grada Šapca i Opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva, br. 28, 23/2012 i 5 - dr. odluka
Aćimović, M. (1937) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Pravni fakultet
Aleksandrovna, D.L. (2014) Administrativnye pravonarušenija v sfere Ekologii. Moskva, 14-16
Atanacković, D. (1988) Penologija. Beograd, 305-306
Bačić, F. (1987) Značaj materijalnog krivičnog zakonodavstva za efikasnost krivičnog pravosuđa. Naša zakonitost, br. 2-3, str. 191
Bačić, F. (1978) Krivično pravo - opšti dio. Zagreb
Bonačić, M., Rašo, M. (2012) Obilježja prekršajnog prava i sudovanja, aktualna pitanja i prioriteti de lege ferenda. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, Zagreb, 2, 465-466
Brkić, M., Crnogorčević, J. (1959) Osnovni zakon o prekršajima - sa komentarom. Beograd, 59
Brkić, S. (2004) Racionalizacija krivičnog postupka i uprošćene procesne forme. Novi Sad
Čejović, B., Kulić, M. (2011) Krivično pravo. Beograd, 350-351
Čubinski, M. (1930) Naučni i praktični komentar Krivičnog zakonika Kraljevine Jugoslavije, od 27. januara 1929. godine. Beograd
Ćorović, E. (2014) Prekršajno pravo (prema Zakonu o prekršajima iz 2013. godine). Novi Pazar, autorizovana predavanja, 10-11. Dostupna na: http://www.np.ac.rs/downloads/nm/nm_pra/prekpra_ap.pdf, 24.09.2015
Ćorović, E. (2015) Sistem krivičnih sankcija Republike Srbije. Novi Pazar, 118-119
Davitkovski, B., Davitkovska, E. (2013) Prekršaji u Makedoniji. Hrvatska i komparativna javna uprava, 1, 196
Delibašić, T. (2008) Praktična primena ZP - Pravna shvatanja kaznenog prava sa komentarom. Beograd, 271-274
Dolenc, M. (1930) Tumač krivičnog zakonika Kraljevine Jugoslavije. Zagreb: Tipografija
Drakić, D. (2010) O krivičnoj odgovornosti maloletnika. Novi Sad
Đorđević, D. (2013) Postupak prinudnog izvršenja u novom Zakonu o prekršajima. u: Izvršenje prekršajnih sankcija u novom zakonu o prekršajima, Beograd: Program obuke za sudije prekršajnih sudova, 3-37
Đorđević, Đ. (2014) Novi zakon o prekršajima i novine u opštem delu prekršajnog prava. Nauka, bezbednost, policija, br. 2, str. 15-26
fon List, F. (1902) Nemačko krivično pravo. Beograd, preveo i dopunio: prof. dr Mil. R. Vesnić, 126-130
Gardner, T.J., Anderson, T.M. (2006) Criminal law. USA, Eleventh Edition, 13-15
Grasberger, R. (1958) Psihologija krivičnog postupka. Sarajevo: Veselin Masleša
Hirjan, F., Singer, M. (1987) Maloljetnici u krivičnom pravu. Zagreb: Informator
Hristov, A., Vujinović, N. (1963) Prekršajno pravo - materijalno-pravni deo i administrativno kazneni postupak. Priština, 106-107
Ignjatović, Đ. (2008) Kriminologija. Beograd: Službeni glasnik
Jašović, Ž.B. (1967) Prestupničko ponašanje mladih. Beograd
Joldzić, V. (2012) Prekršaji i zaštita životne sredine - neke nedoumice i otvorena pitanja. Revija za kriminologiju i krivično pravo, Beograd, 3, 61-75
Josipović, I. (2005) Projekt novog prekršajnog zakonodavstva - evolucija postojećeg modela prekršajnog sustava. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo, br. 2, 379
Karajovanović, Đ. (1930) Komentar Opšteg Krivičnog zakonika sa Zakonom, kojim se Krivični zakonik stavlja na snagu i uvodi u život. Beograd, 11-12
Konstantinović, V.S., Kostić, M. (2013) Sistem krivičnih sankcija i penalni sistem u Srbiji. Niš, 138-140
Kudrjavceva, V.N., Eminova, V.E., ur. (2012) Kriminologija: Učebnik. Moskva, 314-317
Kupčević-Mlađenović, R. (1972) Osnovi penologije. Sarajevo: Svjetlost
Lazarević, Lj. (1969) Kazne i mere bezbednosti u savremenom krivičnom pravu. Beograd
Lazarević, L. (2006) Komentar Krivičnog zakonika Republike Srbije. Beograd: Savremena administracija
Lazarević, L. (2011) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd
Lipatov, Ë.G., Čannov, S.E., ur. (2008) Postatejnyj kommentarij k kodeksu RF ob administrativnyh pravonarušenijah. Moskva, 527-528
Marinović, M. (2013) Prekršajni nalog. u: Nova rešenja za unapređenje efikasnosti prekršajnog postupka, Beograd: Program obuke za sudije prekršajnih sudova, 59
Milić, I. (2014) Novi zakon o prekršajima i stari problemi sa zaštitnom merom obaveznog lečenja zavisnika od alkohola i psihoaktivnih supstanci. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 48, br. 1, str. 263-273
Milić, I.D. (2015) Evidencija prekršajno kažnjenih lica. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 49, br. 1, str. 239-251
Milivojević, L. (2009) Prekršajni nalog i obavezni prekršajni nalog po novom Prekršajnom zakonu. Policija i sigurnost, 2, 237-245
Milivojević-Antoliš, L. (2012) O brojnosti prekršaja i prekršajnopravnih sankcija u Republici Hrvatskoj. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Zagreb), 1, 275-306
Mitrović, L. (2013) Pojednostavljene forme postupanja u prekršajnim stvarima u BiH. u: Pojednostavljene forme postupanja u krivičnim stvarima - regionalna krivičnoprocesna zakonodavstva i iskustva u primeni, Beograd, 342-344
Mitrović, L. (2013) Pojednostavljene forme postupanja u prekršajnim stvarima u Republici Srpskoj - prekršajni nalog i sporazum o sankciji. Strani pravni život, br. 2, str. 137-152
Mrvić-Petrović, N., Mitrović, L. (2007) Prekršajno pravo. Banja Luka
Mrvić-Petrović, N. (2007) Kriza zatvora. Beograd
Nikita, A.K. (2012) Rassmotrenie del ob administrativnyh pravonarušenijah. Moskva: Praktika sudov i obščej jurisdikciii, 70-72
Pašalić, Z. (2013) Jedinstveni registri ustanovljeni novim Zakonom o prekršajima. u: Izvršenje prekršajnih sankcija u novom Zakonu o prekršajima, Beograd: Program obuke za sudije prekršajnih sudova, 75-83
Pihler, S. (2000) Prekršajno pravo. Novi Sad: Graphica Academica
Pijade, M., ur. (1948) Komentar opšteg dela Krivičnog zakonika. Beograd: Arhiv za pravne i društvene nauke, pod opštom redakcijom Moše Pijade, str. 21, 25
Potočki, S. (1959) Prekršajno pravo - opći dio. Zagreb, 57
Potočki, S. (1962) Osnovni zakon o prekršajima - sa komentarom. Zagreb, 48-50
Pradel, J. (2009) Komparativno krivično pravo sankcije. Beograd: Pravni fakultet
Rarog, A.I. (2014) Ugolovnoe pravo Rossii - časti obščaja i osobennaja. Moskva, 178
Rašo, M. (2002) Zakon o prekršajima, bitne novosti, propusti i pogreške. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, Zagreb, 2, 404-403
Ristivojević, B. (2012) Engleski kao nadmoćni jezik u međunarodnom krivičnom pravu. Crimen, vol. 3, br. 1, str. 53-72
Ristivojević, B. (2013) Prekršajno pravo i pravo oprivrednim prestupima. Novi Sad, deo II, 24-26
Ryan, J.P. (1980) Adjudication and Sentencing in a Misdemeanor Court: The Outcome is the Punishment. Law & Society Review, 15(1): 79
Samardžić, S., Milić, I. (2014) Kontradiktornosti Zakona o prekršajima u oblasti sankcija prema maloletnicima sa posebnim osvrtom na mere medicinskog karaktera. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 48, br. 3, str. 381-394
Samardžić, S. (2011) Krivičnopravna reakcija u oblasti zaštite životne sredine. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 45, br. 3, str. 737-758
Savić, S. (2013) Zamena novčane kazne u kaznu zatvora ili kaznu rada u javnom interesu prema novom ZOP-u. u: Izvršenje prekršajnihsankcija u novom Zakonu o prekršajima, Beograd: Program obuke za sudije prekršajnih sudova, 37-74
Stević, S. (2011) Alternativne sankcije u prekršajnom postupku. u: Savetovanje sudija prekršajnih sudova Republike Srbije, Beograd, 70-78
Stojanović, Z. (2011) Krivčno pravo - opšti deo. Beograd, 264
Stojanović, Z. (2013) Krivično pravo - opšti deo. Beograd
Stojanović, Z. (2009) Krivično pravo - opšti deo. Beograd
Stojanović, Z. (2012) Značaj pojma prekršajne odgovornosti za prekršajno pravo. Revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 50, br. 1-2, str. 23-38
Stojanović, Z. (2011) Krivično pravo u doba krize. Branič - časopis Advokatske komore Srbije, vol. 124, br. 1-2, str. 27-49
Šilović, J. (1920) Kazneno pravo. Zagreb, str. 93
Šilović, J., Frank, S. (1929) Krivični zakonik za Kraljevinu Srba. Zagreb: Hrvata i Slovenaca - od 27. Januara 1929, 69
Škulić, M. (2013) Specifičnosti postupanja prema maloletnicima u prekršajnom postupku. u: Postupanje sa maloletnicima u prekršajnom postupku, Beograd: Program obuke za sudije prekršajnih sudova, 65
Tahović, J.Đ. (1957) Komentar krivičnog zakonika. Beograd: Savremena administracija, str. 265., II izdanje
Tomašević, G. (1986) Mjere sigurnosti u krivičnom pravu. Split
Vasiljević, D. (2006) Fenomenološka obeležja prestupništva mladih u SRJ - u periodu od 1991-2000. godine. Kriminologija i socijalna integracija, 2, 93-100
Vaukadinović, G., Stepanov, R. (2011) Teoprija prava. Novi Sad, I, 271
Vladimirovič, M.I. (2009) Administrativnye nakazanija. Moskva, 270-272
Vučković, M., Ocoković, N. (1960) Osnovni zakon o prekršajima, sa komentarom i posebnim saveznim propisima o prekršajima. Beograd, 35
Vuković, I. (2015) Prekršajno pravo. Beograd, 84
Zlatarić, B. (1956) Krivični zakonik u praktičnoj primjeni - kritički pregled judikature. Zagreb: Narodne novine, opći dio
Živanović, T. (1925) Istupi iz Krivičnog zakonika. Beograd, str. 21
Živanović, T. (1935) Osnovi krivičnog prava Kraljevine Jugoslavije - opšti deo. Beograd, I knjiga, 379
Živanović, T. (1986) Osnovni problemi krivičnog prava i druge studije. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns49-9584
objavljen u SCIndeksu: 17.02.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci