Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 7 od 11  
Back povratak na rezultate
2006, vol. 78, br. 4, str. 150-175
Sistem sankcija u novom Zakonu o prekršajima
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet
Sažetak
U radu se razmatra sistem prekršajnih sankcija shodno novom Zakonu o prekršajima Republike Srbije koji stupa na snagu 1. januara 2007. godine. Posle uvodnih izlaganja o pojmu, karakteristikama i vrstama prekršajnih sankcija uopšte koje nadležni prekršajni sud izriče učiniocima prekršaja (fizičkim i pravnim licima, njihovim odgovornim licima i preduzetnicima) izložene su osnovne karakteristike i uslovi za izricanje kazni, opomene zaštitnih mera i vaspitnih mera pri čemu je posebna pažnja poklonjena novouvedenim kaznama (rad u javnom interesu i kazneni poeni), zaštitnim merama i vaspitnim merama te pravilima za njihovo odmeravanje. Na kraju, što je i logično u radu ove vrste autor izlaže osnove za gašenje prekršajnih sankcija.
Reference
Atanacković, D.R. (1975) Kriterijumi odmeravanja kazne. Beograd, itd: Prosveta
Bačić, F. (1964) Otežavajuće i pooštravajuće okolnosti u kažnjavanju u jugoslovenskom krivičnom pravu. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 2, br. 2, str. 255
Bavcon, Lj. (1961) Družbena funkcija kazenskih sankcij. Pravnik - Revija za pravno teorijo in prakso, Ljubljana, br. 9, str. 253-262
Čejović, B.M. (2002) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Službeni list SRJ
Đorđević, Đ.M. (1998) Odmeravanje novčane kazne. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 36, br. 3, str. 101-113
Hirjan, F., Singer, M. (2001) Maloljetnici u krivičnom pravu. Zagreb: Informator
Jovašević, D. (1998) Mera bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom kao faktor prevencije saobraćajnog kriminaliteta. u: Prevencija saobraćajnih nezgoda na putevima, Novi Sad, str. 395-400
Jovašević, D. (2006) Krivični zakonik Republike Srbije sa uvodnim komentarom. Beograd: Službeni list
Jovašević, D. (2001) Novčana kazna u jugoslovenskom krivičnom pravu. Pravni zbornik, Podgorica, br. 1-2, str. 230-243
Jovašević, D. (2002) Pojam i karakteristike kazne zatvora u jugoslovenskom pravu. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 42, str. 177-198
Jovašević, D. (2005) Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica - sa komentarom. Beograd: Službeni list
Jovašević, D. (2006) Zakon o izvršenju krivičnih sankcija sa uvodnim komentarom. Beograd: Službeni list
Krivokapić, R. (1994) Značaj činjenice da oštećeni nije tražio krivični progon optuženog pri odmeravanju kazne u krivičnom postupku. Pravni zbornik, Podgorica, 1-2, str. 229-233
Lazarević, L.V. (2006) Komentar Krivičnog zakonika Republike Srbije. Beograd: Savremena administracija
Lazarević, L.V., Grubač, M. (2005) Komentar Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično-pravnoj zaštiti maloletnih lica. Beograd: Justinijan
Nikolić-Ristanović, V.Ž. (1994) Okolnosti vezane za žrtvu i odmeravanje kazne. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 42, br. 3-4, str. 354-368
Perić, O. (2006) Komentar Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica. Beograd: Službeni glasnik
Simić, I. (1985) Viktimološki pristup odmeravanja kazne. Pravni život, br. 2, str. 149-164
Spinelis, D.D. (2001) Essays on criminal sciences. Athens: Komotini
Stojanović, S. (1985) Ublažavanje kazne u krivičnom pravu SFRJ. Beograd: Naučna knjiga
Stojanović, Z. (2005) Krivični zakonik Republike Srbije. Beograd: Službeni glasnik
Tomanović, M. (2000) O nekim nesporazumima oko primene mere bezbednosti oduzimanja predmeta. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 38, br. 1-2, str. 87-106
Tomašević, G. (1986) Mjere sigurnosti u krivičnom pravu. Split
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/gakv0604150J
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Pravo - teorija i praksa (2007)
Sistem kazni u novom krivičnom zakonodavstvu Republike Srbije
Jovašević Dragan

Bezbednost, Beograd (2006)
Krivične sankcije za maloletnike u novom Krivičnom zakonu Republike Srbije
Jovašević Dragan

Gl Adv komore Vojvodine (2008)
Primena amnestije u krivičnom pravu
Jovašević Dragan

prikaži sve [111]