Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 20, br. 2, str. 71-95
Perspektiva novog modela krivičnog postupka Srbije
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresavojadj@prafak.ni.ac.rs
Sažetak
Predmet rasprave u ovom radu su zakonsko uređenje i perspektiva novog modela krivičnog postupka uvedenog 2011. godine, za koji autor smatra da predstavlja kompilaciju javnotužilačke istrage (kojom dominira istražno načelo, karakteristično za inkvizicioni postupak) i adverzijalnog glavnog pretresa, uređenog po uzoru na angloamerički postupak (kojim dominira optužno načelo). Na koncepcijskom planu, kritikovano je uređenje javnotužilačke istrage kao formalne faze i strukturalnog elementa opšte forme krivičnog postupka, a osobito izjednačavanje dokaza koje izvede javni tužilac sa sudskim dokazima. Apsolutno neprihvatljivim se smatra proterivanje istine iz krivičnog postupka i potpuna pasivizacija suda u pogledu dokazne inicijative i dokazivanja pravno relevantnih činjenica. Ukazano je na nedostatak normativnih pretpostavki za ostvarivanje prava na pristup sudu, prava na tzv. jednakost oružja i prava na odbranu, kao i na nedopustivo inferioran položaj okrivljenog na glavnom pretresu u odnosu na protivnu stranku. Unošenje u kodeks zakonskih definicija brojnih procesnih pojmova, često pogrešnih ili teorijski diskutabilnih, a nekorisnih za pravilnu primenu procesnog prava, ocenjuje se kao nepotrebno. Analiza koncepcije novog modela postupka, procesnih ustanova i procesnih principa sadrži i konkretne predloge i koncepcijske putokaze za dogradnju krivičnog postupka. Autor ne isključuje ni mogućnost donošenja potpuno novog procesnog zakonika kojim bi se iznova koncipirao novi model krivičnog postupka.
Reference
Bejatović, S. (2014) Nekoliko razloga za nastavak rada na reformi krivičnog procesnog zakonodavstva Srbije. u: Reforma krivičnog prava, Kopaonik
Bejatović, S. (2008) Krivično procesno pravo. Beograd
Bejatović, S. (2010) Efikasnost krivičnog postupka kao međunarodni pravni standard. u: Krivično zakonodavstvo Srbije i standardi Evropske unije, Beograd: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, str. 189
Bejatović, S. (2011) Novi ZKP RS i pojednostavljene forme postupanja u krivičnim stvarima. Revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 49, br. 2-3, str. 43-69
Beljanski, S., Ilić, G., Majić, M. (2011) Zakonik o krivičnom postupku. Beograd: Službeni glasnik
Brkić, S. (2013) Krivično procesno pravo II. Novi Sad: Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost
Brkić, S. (2002) Nove procesne forme u Zakoniku o krivičnom postupku. u: Savetovanje Mesto jugoslovenskog krivičnog prava u savremenom krivičnom pravu, Kopaonik, Beograd: Srpsko udruženje za krivično pravo
Coppetta, M.G. (2002) Prethodna istraživanja i prethodno ročište. u: [ur.] Talijanski kazneni postupak, Rijeka
Damaška, M. (2010) Hrvatski dokazni postupak u poredbenopravnom svjetlu. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, br. 2(17)
Damaška, M. (2004) Napomene o sporazumima u kaznenom postupku. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, (1): 13-17
Đurđić, V. (2014) Krivično procesno pravo - Opšti deo. Niš
Đurđić, V. (2013) Pravo na pravično suđenje u krivičnom procesnom zakonodavstvu Srbije. u: Kriminal, državna reakcija i harmonizacija sa evropskim standardima, Beograd
Đurđić, V. (2011) Načelo oportuniteta krivičnog gonjenja u krivičnom postupku Srbije. Revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 49, br. 2-3, str. 199-219
Đurđić, V. (2010) Redefinisanje klasičnih procesnih pojmova u Prednacrtu Zakonika o krivičnom postupku iz 2010 # Redefining the classic procedural concepts in the Draft Criminal Procedure Code from 2010. Revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 48, br. 2, str. 3-22
Eisenberg, U. (2008) Beweisrecht der StPO - Spezialkommentar. Munchen, itd: Verlag C.H. Beck, 4. auflage
Grubač, D.M. (2011) Nove ustanove i nova rešenja Zakonika o krivičnom postupku Srbije od 26. septembra 2011. godine. Pravni zapisi, 2
Grubač, M. (2006) Krivično procesno pravo. Beograd
Grubač, M. (2006) Shvatanje pojma krivičnog postupka u novom Zakoniku o krivičnom postupku Srbije. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 78, br. 10-11, str. 531-545
Jackson, J.D. (1988) Two methods of proof in criminal procedure. Modern Law Review, 51(5): 549-568
Krapac, D. (2003) Krivično procesno pravo - Prva knjiga: institucije. Zagreb
Kries, von (1889) Vorverfahren und Hauptverfahren. Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, 9(1): 1-105
Lazin, Đ. (1985) In dubio pro reo u krivičnom postupku. Beograd: Naučna knjiga
Lič, F. (2007) Obraćanje Evropskom sudu za ljudska prava. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava, Knjiga 1
McBride, J. (2009) Human rights and criminal procedure: The case law of the European court of human rights. Belgrade
Mole, N., Harby, K. (2006) Right to a fair trial: A guide to the implementation of Article 6 of the European Convention on human rights
Perrodet, A. (2002) The public prosecutor. u: Delmas-Marty Spencer [ur.] European criminal procedures, Cambridge: Cambridge University Press
Radulović, D. (2009) Krivično procesno pravo. Podgorica
Riess, P. (1980) Prolegomena zu einer Gesamtreform de Strafverfahrensrecht. Berlin: W. de Gruyter, prema D. Krapac, Reforma mješovitog kaznenog postupka: potpuna zamjena procesnog modela ili preinaka prethodnog postupka u stranački oblikovano postupanje u zborniku posvećenom prof dr sc. Franji Bači
Roxin, C.V., Schunemann, B. (2009) Strafverfahrensrecht. Munchen: Verlag C.H. Beck, 26. Auglage, str. 70-71
Seiler, S. (2009) Strafprozessrecht, Facultas. wuv. Wien
Simović, M.N. (2009) Krivično procesno pravo. Banja Luka
Stojanović, Z. (2009) Pojednostavljene forme postupanja u krivičnim stvarima i alternativne krivične sankcije. u: Pojednostavljene forme postupanja u krivičnim stvarima i alternativne krivične sankcije, Beograd: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, str. 27
Škulić, M. (2012) Glavni pretres u novom Zakoniku o krivičnom postupku Srbije. u: Aktuelna pitanja krivičnog zakonodavstva (normativni i praktični aspekt), Beograd
Škulić, M., Ilić, D.G. (2012) Reforma u stilu 'jedan korak napred - dva koraka nazad'. Beograd
Škulić, M.Z. (2010) Pogrešna koncepcija Nacrta Zakonika o krivičnom postupku Srbije. Revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 48, br. 2, str. 41-70
Škulić, M.Z. (2009) Krivično procesno pravo. Beograd
Vasiljević, T. (1981) Sistem krivičnog procesnog prava SFRJ. Beograd
Zupančić, B.M. (1995) Kazneni postupak i njegove funkcije u državi izvornog liberalizma. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 2
Živanović, T. (1940) Osnovni problemi Krivičnog i građanskog procesnog prava (postupka). Beograd, I Odeljak
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/NBP1502071D
objavljen u SCIndeksu: 06.11.2015.