Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 51, br. 2, str. 159-189
Proslava Đurena u Prizrenskoj Gori - prilog istraživanju
Institut za srpsku kulturu, Leposavić

e-adresaalek.pavlovic@orion.rs
Projekat:
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (institucija: Institut za srpsku kulturu, Leposavić) (MPNTR - 451-03-68/2020-14/200020)

Ključne reči: Đuren; Prizrenska Gora; Goranci; Vraništa; Kosovo i Metohija
Sažetak
Proslava Đurena, koja se prema datumu održavanja poklapa sa praznovanjem pravoslavnog Đurđevdana, jedan je od najvažnijih elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa Goranaca. Reč je o događaju karakterističnom po masovnim okupljanjima praćenim muzikom i igrom, koja se u toku nekoliko dana organizuju u goranskim selima na području Prizrenske Gore. Polazeći od toga da u naučnoj literaturi o proslavi Đurena ima veoma malo podataka, u radu nastojimo da donesemo prikaz nekoliko glavnih karakteristika ovog događaja i time pružimo doprinos njegovom istraživanju. Rezultati prezentovani u radu dobijeni su na osnovu terenskog istraživanja sprovedenog u goranskom selu Vraništa krajem 2018. godine i u vreme proslave Đurena 2019. godine.
Reference
*** (2011) Svetkovina. u: Vujanić M., i dr. [ur.] Rečnik srpskoga jezika, Novi Sad: Matica srpska, str. 1143
Ahmetović, B. (2000) Samostalna opština Gora, potvrda samosvojnosti i osnova za očuvanje entiteta i identiteta Goranaca. u: Bursać M. [ur.] Goranci, Muslimani i Turci u šarplaninskim župama Srbije - problemi sadašnjih uslova života i opstanka, Beograd: Geografski institut 'Jovan Cvijić' SANU-Odbor za proučavanje Kosova i Metohije, 55-58
Antonijević, D., Radovanović, M., ur. (1995) Šarplaninske župe Gora, Opolje i Sredska - antropogeografsko-etnološke, demografske, sociološke i kulturološke karakteristike. Beograd: Geografski institut 'Jovan Cvijić' SANU, Posebna izdanja, knj. 40/II
Antonijević, D. (1974) Đurđevdanski folklor kao obeležje specifičnosti i zajednice etničkih grupa Prizrena. u: Nedeljković Dušan [ur.] Rad XIV kongresa Saveza udruženja folklorista Jugoslavije, Prizren, 1967, Beograd: Savez udruženja folklorista Jugoslavije, 193-202
Antonijević, D. (1995) Etnički identitet Goranaca. u: Antonijević D., Radovanović M. [ur.] Šarplaninske župe Gora, Opolje i Sredska - antropogeografsko-etnološke, demografske, sociološke i kulturološke karakteristike, Beograd: Geografski institut 'Jovan Cvijić' pri SANU, posebna izdanja, knj. 40/II, 76-88
Bandić, D. (2004) Narodna religija Srba u 100 pojmova. Beograd: Nolit
Bursać, M., ur. (2000) Goranci, Muslimani i Turci u šarplaninskim župama Srbije - problemi sadašnjih uslova života i opstanka. Beograd: Geografski institut 'Jovan Cvijić' SANU-Odbor za proučavanje Kosova i Metohije
Ćuković, J. (2019) Nematerijalno kulturno nasleđe iz antropološke perspektive - reprezentativnost, selektivnost i instrumentalizacija. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Filozofski fakultet-Odeljenje za etnologiju i antropologiju, Monografije, knj. 11
Darmanović, M. (1994) Sadašnja goranska narodna nošnja. Baština, 5: 143-150
Darmanović, M. (1995) Savremene promene u narodnoj kulturi pečal-barskog regiona Gora. Baština, 6: 151-157
Derans, Ž.A., Žeslen, L. (2011) Putovanje u zemlju Goranaca - Balkan, početak XXI veka. Beograd: Medijska knjižara KRUG
Divac, Z. (1995) Svadbeni običaji u Sredačkoj župi i Gori. u: Antonijević D., Radovanović M. [ur.] Šarplaninske župe Gora, Opolje i Sredska - antropogeografsko-etničke, demografske, sociološke i kulturološke karakteristike, Beograd: Geografski institut 'Jovan Cvijić' SANU, 195-202
Drvošanov, V. (2012) Nacionalnata pripadnost na Goranite izrazena preku jazikot vo narodnite pesni. Makedonistika, 11: 268-292
Đorđević, J. (1986) Mnoštvo lica svetkovine. Kultura, 73-74-75, 9-31
Đorđević-Crnobrnja, J. (2014) Migracije iz Gore krajem dvadesetog i početkom dvadeset prvog veka. Glasnik Etnografskog instituta SANU, vol. 62, br. 2, str. 35-47
Đorđević-Crnobrnja, J. (2014) A zboriš našinski?' O upotrebi goranskog govora u Beogradu. 14 (2), 101-116
Đorđević-Crnobrnja, J. (2015) Terlik - simbol etničkog i religijskog identiteta Goranaca. Etnološko-antropološke sveske, 26 (15), 61-70
Đorđević-Crnobrnja, J. (2015) Svakodnevno odevanje Goranki u Beogradu - između tradicijskih i savremenih kulturnih praksi. Glasnik Etnografskog instituta SANU, vol. 63, br. 2, str. 303-316
Đorđević-Crnobrnja, J. (2015) 'I do Islanda su stigli' - ekonomska i politička migracija Goranaca iz Gore. Glasnik Etnografskog instituta SANU, vol. 63, br. 3, str. 565-579
Đorđević-Crnobrnja, J. (2018) Migracije, integracija i bračna praksa kod Goranaca. Glasnik Etnografskog instituta SANU, vol. 66, br. 3, str. 581-600
Đorđević-Crnobrnja, J. (2020) Nismo prekidali sa Gorom - etnicitet, zajednica i transmigracije Goranaca u Beogradu. Beograd: Etnografski institut SANU, Posebna izdanja, knj. 93
Hasani, H. (2000) Migracije stanovništva šarplaninske župe Gora. u: Bursać Milan [ur.] Goranci, Muslimani i Turci u šarplaninskim župama Srbije - problemi sadašnjih uslova života i opstanka, okrugli sto, 19. April 2000., Srpska akademija nauka i umetnosti, zbornik radova, Beograd: Geografski institut 'Jovan Cvijić' SANU-Odbor za proučavanje Kosova i Metohije, 33-44
Hasani, S. (2003) Etnološke karakteristike Šarplaninske Župe Gora. Beograd: Filozofski fakultet, neobjavljen diplomski rad
Idrizi, S. (2013) Gora kao specifičan dijalektološki areal. Univerzitetska misao - časopis za nauku, kulturu i umjetnost, Novi Pazar, 12 (3), 102-107
Ivanović, R. (1972) Oblici goranskih kosovskih pesama sa motivom pečalbe u današnjem životu. u: Žganec V. [ur.] Rad XVII kongresa Saveza udruženja folklorista Jugoslavije - Poreč 1970, Zagreb: Savez udruženja folklorista Jugoslavije, 195-198
Jastrebov, I.S. (2018) Stara Srbija i Albanija. Beograd: Službeni glasnik
Lutovac, M. (1955) Gora i Opolje. Srpski etnografski zbornik, LXIX, 227-339
Markov, I. (2019) Changing practices of 'being together' in the transnational kin-relationships among Gorani. Glasnik Etnografskog instituta SANU, vol. 67, br. 3, str. 501-522
Mladenović, O. (1973) Kolo u Južnih Slovena. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti-Etnografski institut, posebna izdanja, knjiga 14
Mladenović, R. (1986) Goranski govor u odnosu na granične makedonske i granične srpske govore. u: Butyçi A. [ur.] 25 vjet pune Shkolla e lartë pedagogjike 'Xhevdet Doda' në Prizren / 25 godina rada Više pedagoške škole 'Dževdet Doda' u Prizrenu, Priština: Universiteti i Kosoves, 91-112
Mladenović, R. (2000) Goranski govor. u: Bursać M. [ur.] Goranci, Muslimani i Turci u šarplaninskim župama Srbije - problemi sadašnjih uslova života i opstanka, Beograd: Geografski institut 'Jovan Cvijić' SANU-Odbor za proučavanje Kosova i Metohije, 49-54
Mladenović, R. (2001) Govor šarplaninske župe Gora. Srpski dijalektološki zbornik, Beograd, XLVIII, Srpska akademija nauka i umetnosti i Institut za srpski jezik SANU
Nedeljković, M. (1990) Godišnji običaji u Srba. Beograd: Vuk Karadžić
Radovanović, M. (1995) Antropogeografske i etnodemografske osobenosti šarplaninskih župa Gore, Opolja i Sredske. u: Antonijević D., Radovanović M. [ur.] Šarplaninske župe Gora, Opolje i Sredska - antropogeografsko-etničke, demografske, sociološke i kulturološke karakteristike, Beograd: Geografski institut 'Jovan Cvijić' SANU, Posebna izdanja, knj. 40/II (11-75)
Rakočević, S. (2012) Tradicionalni plesovi Srba i Banatu / Traditional dances of the Banat Serbs. Pančevo: Kultumi centar Pančeva
Ranković, S. (2018) St. George's Day Songs in Prizrenska Gora. u: Blagojević G. [ur.] The Feast of Saint George: Different Cultural Contexts and Traditions, Belgrade: Serbian Ethnological and Anthropological Society, 119-139
Ranković, S. (2016) Tradicionalna muzika Prizrenske Gore u senci Otomanske imperije. Muzikologija, vol. 1, br. 20, str. 101-132
Reljić, M. (2011) Goranci - od geografske odrednice do etnonima. Oktoih, 1 (1/2), 165-173
Stanković, S. (1993) Individualno i kolektivno u orskoj i vokalnoj tradiciji žena u Gori. Beograd: Fakultet muzičke umetnosti (FMU), neobjavljen diplomski rad
Tončeva, V. (2013) ‚Muž mi e na gurbet...' Za gurbetite i pečalbarstvoto na goranite v Kosovo i Albaniâ. Godišnik na Asociaciâ za antropologiâ, etnologiâ i folkloristika 'Ong'l', 12, 31-46
Traerup, B. (1972) Dvoglasno pjevanje u Prizrenskoj Gori. u: Žganec V. [ur.] Rad XVII kongresa Saveza udruženja folklorista Jugoslavije - Poreč 1970, Zagreb: Savez udruženja folklorista Jugoslavije, 345-349
Traerup, B. (1974) Narodna muzika Prizrenske Gore. u: Nedeljković Dušan [ur.] Rad XIV kongresa Saveza udruženja folklorista Jugoslavije, Prizren, 1967, Beograd: Savez udruženja folklorista Jugoslavije, 211-223
Traerup, B. (1980) Tupan i svirala u svadbenim obredima u selu Brodu, Prizrenska gora. u: Karovski L., Stefanovski G. [ur.] XXV Kongres na sojuzot na združenijata na folkloriste na Jugoslavija, Berovo, 1978, Zbornik, Skopje: Združenie na folkloristite na Makedonija, 483-488
Vasiljević, M. (1950) Narodne melodije koje se pevaju na Kosmetu. u: Jugoslovenski muzički folklor, Beograd: Prosveta, I
Vučinić, V. (1994) Dubrovački Stradun kao korzo i njegova socijalna segmentacija. Zbornik Filozofskog fakulteta, Serija A: Istorijske nauke, XVIII, 423-442
Vučinić, V. (1999) Prostorno ponašanje u Dubrovniku - antropološka studija grada sa ortogonalnom strukturom. Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
Vučinić-Nešković, V. (2003) Proslava Božića na poluostrvu Luštica u Boki Kotorskoj. u: Radojičić Dragana [ur.] Tradicionalno i savremeno u kulturi Srba - zbornik radova, Beograd: Etnografski institut SANU, 73-100
Zečević, S. (1983) Srpske narodne igre. Beograd: Vuk Karadžić'
Žikić, B. (2011) Kulturni identiteti kao nematerijalno kulturno nasleđe - uvod u istraživanje i preliminarni rezultati. u: Žikić Bojan [ur.] Kulturni identiteti kao nematerijalno kulturno nasleđe, Beograd: Srpski genealoški centar, Etnološka biblioteka, knj. 62, 7-25
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ZRFFP51-33666
primljen: 19.04.2021.
prihvaćen: 06.07.2021.
objavljen u SCIndeksu: 25.09.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0