Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:24
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:24

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 33, br. 4-6, str. 61-76
Osnovne karakteristike međunarodnih pravnih instrumenata u oblasti ljudskih prava
Ključne reči: ljudska prava; pravni instrumenti; međunarodni dokumenti; evropski dokumenti; OUN; SE; EU
Sažetak
Fenomen ljudskih prava ima svoju genezu u pravnim dokumentima kojima se pružaju šira prava određenoj kategoriji ljudi u društvu. Kako usmene garancije i dogovori nisu bili dovoljno pouzdan i potpun način zaštite ljudskih prava vlasti su nevoljno, odnosno najčešće pod pritiskom javnosti, sačinjavale i potpisivale pravne dokumente u kojima je ova oblast bila normativno regulisana. U načelu, ovim dokumentima se može dati širi smisao u pravcu promocije vrednosti koje počivaju na slobodi čoveka da odlučuje o sopstvenim interesima i da u tome bude neometan od strane drugih. Tome treba dodati materijalno-pravne i procesno-pravne garancije da će u celosti biti poštovana individualna i kolektivna ljudska prava svakog pojedinca i kolektiviteta, ukoliko protiv njih budu vođeni administrativno-upravni i sudski postupci. Bez obzira na važnost pravnih dokumenata u kojima je ideja o neophodnosti poštovanja ljudskih prava uznapredovala, ne možemo sa sigurnošću odrediti u kojoj meri su oni doprineli njihovoj afirmaciji. Pored toga, važne datume u opštem napretku ljudskih prava predstavljaju politički i revolucionarni događaji od kojih bismo mogli izdvojiti Francusku buržoasku revoluciju. Međutim, ozbiljnije interesovanje za fenomen ljudskih prava, u smislu određivanja pravnih okvira za njihovo normativno uobličenje, predstavljaju međunarodni pravni instrumenti doneti posle Drugog svetskog rata.Otuda se u pravnoj teoriji ovim instrumentima dodeljuje epitet krovnih ili ključnih pravnih instrumenata u sferi normativne zaštite ljudskih prava. Novi svetski poredak i globalizacija, kao planetarni proces, posebnu pažnju posvećuje ljudskim pravima. Njima se daje primat u odnosu na suverenitet države što predstavlja pravni osnov za preduzimanje humanitarnih intervencija od strane dela međunarodne zajednice. U kojoj meri je zaštitom ljudskih prava opravdano, legitimno i legalno derogirati suverenitet međunarodno priznatih država pitanje je čiji odgovor treba potražiti u domenu novije pravne i političke teorije. Polazeći od navedenog, autori će u radu ukazati na pojam, konstitutivne elemente i moguće klasifikacije ljudskih prava. Na osnovu toga će biti određena njihova uloga u međunarodnom i evropskom pravnom poretku i značaj koji ostvaruju u odnosu na subjektivna prava priznata u unutrašnjem zakonodavstvu evropskih država.
Reference
*** (1980) V. Buamar protiv Belgije (Predstavka br. 9106/80)
*** (1989) V. Loizidu protiv Turske (Predstavka br. 15318/89)
*** (1999) V. Slučaj Mitropolijske crkve Besarabije i drugih protiv Moldavije (Predstavka br. 45701/99)
*** (1994) V. Asenov i drugi protiv Bugarske (Predstavka br. 90/1997/874/1086 ili 00024760/94)
*** (1998) V. Udruženje Ekin protiv Francuske (Predstavka br. 39288/98)
*** (1995) V. Rotaru protiv Rumunije (Predstavka br. 28341/95)
Čejović, B. (2008) Međunarodno krivično pravo. Beograd: Dosije
Dimitrijević, V., Paunović, M. (1997) Ljudska prava. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava
Donnelly, J. (1996) Ljudska prava kao prirodna prava. Pravni život, vol. 45, br. 12, str. 945-962
Gajin, S. (2012) Ljudska prava (Pravno-sistemski okvir). Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union, Centar za unapređivanje pravnih studija i Institut za uporedno pravo
Jež, Z. (2004) Principi demokratske pravne države. Bački Petrovac: Kultura
Joksić, I. (2011) Krivičnopravna zaštita od diskriminacije u Srbiji. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 83, br. 6, str. 311-326
Jovanović, S. (1932) Vođi Francuske revolucije. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Lohmann, G. (2004) Demokracija i ljudska prava. Politička misao, 41 (1), str. 115-125
Rakić-Vodinelić, V. (1989) Prva i treća generacija ljudskih prava. Zbornik pravnog fakulteta u Zagrebu, 39 (5-6), str. 789-913
Steiner, H., Alston, P. (2003) International human rights in context: Law, politics, moral. Oxford: Clarendon Press
Turk, D. (1989) Neka aktuelna pitanja ostvarivanja ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava čoveka u svetlu rasprava u organima UN. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 5-6, str. 691
Vučinić, N. (1994) Međunarodno-pravni status i zaštita osnovnih ljudskih prava i sloboda. Podgorica: Pravni fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ptp1606061M
objavljen u SCIndeksu: 21.10.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka