Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 37, br. 4, str. 1527-1553
Evolucija i preobražaji ljudskih prava
aPolicijska akademija, Beograd, Srbija
bUniverzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresasretenjugovic@gmail.com
Projekat:
Razvoj institucionalnih kapaciteta, standarda i procedura za suprotstavljanje organizovanom kriminalu i terorizmu u uslovima međunarodnih integracija (MPNTR - 179045)

Sažetak
Od njihove pojave, doduše u rudimentarnom obliku, u starom veku, ljudska prava su neprestano evoluirala i višestruko su transformisana. Početnu fazu u razvoju ljudskih prava odlikuje njihova izrazito skromna i restriktivna praksa, kao i nastanak prvih prirodnopravnih ideja koje nisu imale pretenziju da menjaju nepravednu društvenu stvarnost. Fazu institucionalizacije ljudskih prava, započetu u srednjem veku, odlikuje borba za sužavanje monarhove apsolutne vlasti. U tom procesu se postepeno zadobijaju ljudska prava, i to prevashodno garantije lične slobode i bezbednosti. Proces konstitucionalizacije ljudskih prava, započet slavnim revolucijama u SAD i Francuskoj, podstaknut je srednjovekovnim prirodnopravnim idejama. Tada, prvi put u svojoj istoriji, prirodnopravne teorije bivaju otelovljene u stvarnosti. Sledeća faza u njihovom razvoju nastupila je nakon Drugog svetskog rata, kada je došlo do procesa internacionalizacije ljudskih prava i nastanka mehanizama njihove zaštite na međunarodnoj ravni. Međutim, ljudska prava u poslednjim decenijama svog razvoja putem ideologizacije postaju sve više sredstvo manipulacije. Njihovim relativizovanjem, kao i sve prisutnijim trendom brisanja granica između prava i morala, javljaju se interpretacije koje mogu opravdati (ili osuditi) veoma različite životne situacije i tako predstavljati podlogu za primenu dvostrukih standarda. Upravo iz tog razloga, ljudska prava moraju biti redefinisana i oslobođena svih prirodnopravnih primesa, jer će, u suprotnom, ona i dalje ostati sredstvo za manipulisanje i ostvarivanje moralno (ne)spornih političkih ciljeva.
Reference
Aleksi, R. (2011) Institucionalizacija ljudskih prava u demokratskoj ustavnoj državi. u: Pavićević, Đ. [ur.] Ljudska prava, 199-213
Archibugi, D. (2001) The politics of cosmopolitical democracy. u: Gleeson B., Low N. [ur.] Governing for the Environment, New York: Palgrave, 196-211
Avramović, D., Simović, D. (2012) Univerzalizacija i/ili ideologizacija ljudskih prava?. Nacionalni interes - časopis za nacionalna i državna pitanja, vol. 8, br. 2, str. 199-220
Avramović, S. (2011) Magna Carta Libertatum. u: Dušan Mrđenović [ur.] Temelji moderne demokratije, 119-128
Avramović, S.D. (1997) Nagoveštaj elemenata pravne države u atinskoj demokratiji. Pravni život, vol. 46, br. 12, str. 1343-1364
Basta, L.R. (1984) Politika u granicama prava - studija o anglosaksonskom konstitucionalizmu. Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije
Becker, W. (1997) Pravna država i ljudska prava. Politička misao, 34(4): 68-77
Becker, W. (2009) Ljudska prava: prilog analizi jednog pojma. Politička misao, 46(3): 205-216
Beitz, C.R. (2009) The idea of human rights. Oxford: Oxford University Press
Bobio, N. (2008) Doba prava - [dvanaest eseja o ljudskim pravima]. Beograd: Službeni glasnik
Božić, M., Avramović, D. (2007) Neotomistička kritika ljudskih prava. Pravni život, vol. 56, br. 14, str. 447-466
Braunli, J. (2009) Politika ljudskih prava u odnosu na vladavinu prava. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 57, br. 4, str. 14-22
Châtelet, F., Duhamel, O., Pisier, E. (1993) Enciklopedijski rečnik političke filozofije. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Čavoški, K.S., Vasić, R. (2007) Uvod u pravo. Beograd: Draganić, II
Dimitrijević, V., Popović, D.M., Papić, T., Petrović, V.M. (2006) Međunarodno pravo ljudskih prava. Beograd: Dosije
Divjak, S. (2009) Predgovor. u: Duzinas K. [ur.] Ljudska prava i imperija, Beograd: Službeni glasnik, Albatros Plus, str. 7-16
Donnelly, J. (1996) Ljudska prava kao prirodna prava. Pravni život, vol. 45, br. 12, str. 945-962
Dworkin, R.M. (1978) Taking rights seriously. Cambridge, Mass: Harvard University Press
Đurković, M.Z. (2001) Poredak, moral i ljudska prava. Beograd: IES
Etinski, R. (2010) Međunarodno javno pravo. Beograd: JP Službeni glasnik
Faso, G. (2007) Istorija filozofije prava. Beograd - Podgorica: CID
Fleiner, T., Fleiner, B.L. (2009) Constitutional Democracy in a Multicultural and Globalised World. Berlin, Heidelberg: Springer
Friedrich, C.J. (1996) Konstitucionalizam - ograničavanje i kontrola vlasti. Podgorica, itd: CID
Gajin, S. (2011) Ljudska prava - pravno-sistemski okvir. Beograd: Univerzitet Union - Pravni fakultet
Griffin, J. (2008) On Human Rights. Oxford: Oxford University Press
Hansen, M.H. (1991) The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes. Oxford: Blackwell
Harman, G. (1996) Moral relativism. u: Harman G., Thomson J. [ur.] Moral Relativism and Moral Objectivity, Oxford: Blackwell, 3-64
Hart, H.L.A. (1955) Are There Any Natural Rights?. Philosophical Review, 64(2): 175
Ignjatijef, M. (2006) Ljudska prava kao politika i idolopoklonstvo. Beograd: Službeni glasnik
Kinley, D. (2002) Human rights, globalization and the rule of law: Friends, foes or family. UCLA Journal of International Law & Foreign Affairs, 239, 240-264
Koštunica, V. (2002) Ugrožena sloboda - političke i pravne rasprave. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju 'Filip Višnjić'
Lewis, J.D. (1971) Isegoria at Athens: When did it begin. Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, Bd. 20, H. 2/3 (2nd Qtr. 1971), 129-140
Lohmann, G. (2004) Globalna pravednost, ljudska prava i uloga globalnog prava. Politička misao, 41(2): 94-102
Lukić, R. (1995) Istorija političkih i pravnih teorija. Beograd: BIGZ
MacIntyre, A. (2007) After virtue: A study in ethical theory. Notre Dame, IN, itd: University of Notre Dame Press
Maritain, J. (1949) Introduction. u: Human Rights: Comments and Interpretations, London: Allan Wingate, 9-17
Marković, R. (2012) Ustavno pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje
Milosavljević, B., Popović, D. (2008) Ustavno pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerzitet Union
Minkler, H. (2009) Imperije - Logika vladavine svetom od starog Rima do Sjedinjenih Država. Beograd: Službeni glasnik- Albatros Plus
Mitrović, D.M. (2010) Teorija države i prava. Beograd: Dosije studio
Mitrović, D.M., Vukadinović, G. (2013) The Idealistic Concept of the Law - in the Light of the Relationship between the Natural Law and the Positive Law. Journal on legal and economic issues of Central Europe, 4(1): 2-13
Nakategawa, Y. (1988) Isegoria in Herodotus. Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, 37(3): 257-275
Neumann, F. (2002) Vladavina prava - politička teorija i pravni sistem u modernom društvu. Beograd: Filip Višnjić
Ober, J. (1989) Mass and Elite in Democratic Athens. Princeton: Princeton University Press
Paunović, M., Krivokapić, B., Krstić, I. (2010) Međunarodna ljudska prava. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje
Pavićević, Đ. (2011) Ljudska prava: preispitivanja ideje. u: Đorđe Pavićević [ur.] Ljudska prava, 7-20
Petrov, V. (2007) Engleski ustav. Beograd: Pravni fakultet
Petrović, M. (1997) Pravna država i podela vlasti. u: Miodrag Jovičić [ur.] Uspostavljanje moderne demokratske i pravne države u Srbiji, 239-247
Petrović, M., Prica, M. (2013) Uvod u velike pravne i upravne sisteme. Niš: Sven
Podoljnjak, R. (2004) Federalizam i republikanizam - stvaranje američkog Ustava. Zagreb: Barbat
Robinson, F. (1999) Globalizing liberalism?: Morality and legitimacy in a liberal global order. u: Shaw M. [ur.] Politics and Globalization, London - New York: Routledge, 143-157
Rosenfeld, M. (2001) The rule of law, and the legitimacy of constitutional democracy. u: Working Paper Series No. 36, Cardozo Law School, http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=262350
Ruso, Ž. (1993) Društveni ugovor. Beograd: 'Filip Višnjić'
Sajo, A. (1999) Limiting Government. Budapest: Central European University Press
Saxonhouse, A.W. (2006) Free Speech and Democracy in Ancient Athens. Cambridge University Press: Cambridge
Sen, A. (2011) Elementi teorije ljudskih prava. u: Đorđe Pavićević [ur.] Ljudska prava, 23-56
Stojanović, D.M. (1988) Osnovna prava u ustavima evropskih država i ustavu SFRJ. Niš, doktorska disertacija
Šarkić, S. (1996) Elementi pravne države u srednjovekovnoj Srbiji. Pravni život, vol. 45, br. 12, str. 1115-1124
Tadić, Lj. (1983) Filozofija prava. Zagreb: Naprijed
Tugendhat, E. (2011) Kontroverza o ljudskim pravima. u: Đorđe Pavićević [ur.] Ljudska prava, 167-176
Vinsent, A. (2010) The Politics of Human Rights. Oxford: Oxford University Press
Vodinelić, V.V. (1996) Jusnaturalizam, napred! Marksizam, stoj!. Pravni život, 45(12): 55-84
Volcer, V. (2010) Zločin agresivnog rata. u: Moral i prljave ruke, Beograd: Albatros Plus
Vukadinović, G., Stepanov, R. (2004) Uvod u filozofiju prava. Novi Sad: Univerzitet
Wallace, R. (2004) The power to speak: And not to listen - in ancient Athens. u: Sluiter I., Rosen R. [ur.] Free Speech in Classical Antiquity, Leiden - Boston: Brill, 221-233
Wallace, R.W. (1994) Private lives and public enemies: Freedom of thought in classical Athens. u: Boegehold L., Scafuro A.C. [ur.] Athenian identity and civic ideology, Baltimore, 131-132
Weston, B.H. (1984) Human Rights. Human Rights Quarterly, 6(3): 257
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 29.01.2014.

Povezani članci

Nema povezanih članaka