Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 6 od 9  
Back povratak na rezultate
Mogućnost primene biofertilizatora u proizvodnji ratarskih neleguminoznih biljaka
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Sažetak
Primenom mikrobnih inokulanata-biofertilizatora smanjuje se upotreba skupih azotnih đubriva, omogućava se biljci lakše usvajanje fosfora, zatim se utiče na dinamiku i pravac mikrobioloških procesa koji posredno utiču na održavanje i povećanje plodnosti zemljišta. Takođe, mikroorganizmi deluju stimulativno na rast i razviće biljaka produkcijom bioloških aktivnih materija (vitamina, giberelina i auksina). Biofertilizacija sa Azotobacter, Azospirillum, Derxia, Klebsiella, Pseudomonas pokazali su pozitivan efekat u proizvodnji neleguminoznih biljaka: kukuruza, pšenice, šećerne repe, krompira i drugih. Efekat inokulanata zavisi od soja bakterija i koncentracije bakterijskih ćelija u inokulantu, biljne vrste, primenjenih agromeliorativnih mera i fizičko-hemijskih svojstava zemljišta.
Reference
Baldani, J.I., Caruso, L., Baldam, V., Goi, S., Dobereiner, J. (1997) Recent advances in BNF with non-legume plants. Soil Biology and Biochemistry, vol. 29, 1 5-6, 911-922
Bashan, Y., Levahony, H. (1990) Current status of Azospirillum inoculation technology: Azosirillum as challenge for agriculture. Can J Microbiol, 36, str. 591-608
Burns, R.G. (1995) Enumeration, survival, and beneficial activities of microorganisms introduced into soil. Boca Raton, FL, itd: CRC Press, 145-164
Dobereiner, J. (1997) Biological nitrogen fixation in the tropics: Social and economic contributions. Soil Biology and Biochemistry, 29, 5/6, 771-774
Đorđević, S., Govedarica, M., Milošević, N., Jakovljević, M. (2000) Uticaj bakterijske inokulacije na biomasu C, P i aktivnost fosfataza u rizosferi kukuruza. Novi Sad: Ekološki pokret grada Novog Sada, I, 359-364
Fallik, E., Okon, Y. (1996) Inoculants of Azospirillum brasilense: Biomass production, survival and growth promotion of Setaria italica and Zea mays. Soil Biology and Biochemistry, 28(1): 123
Gould, W.D., Coleman, D.C.M., Rubnik, A.J. (1979) Effect of bacteria and amoebae on rhizosphere phosphatase activity. Appleid and Environmetal Microbiology, 37, 943-946
Govedarica, M.M., Milošević, N.A., Jarak, M.N., Bogdanović, D., Vojvodić-Vuković, M. (1993) Mikrobiološka aktivnost u zemljištima Vojvodine. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, br. 21, str. 75-84
Govedarica, M.M., Tasić, M., Milošević, N., Jarak, M. (1995) Ispitivanje mogućnosti primene azotofiksatora u proizvodnji pšenice. Savremena poljoprivreda, Novi Sad, vol. 43, 5-6, 127-131
Govedarica, M.M., Milošević, N.A., Jarak, M.N., Jeličić, Z., Protić, R. (1997) Diazotrophs and their activity in maize and wheat. Dordrecht: Kluwer Academic Publish, str. 408-409
Govedarica, M.M., Milošević, N.A., Jarak, M.N. (1997) Biološka azotofiksacija u poljoprivredi - mogućnosti primene i perspektive. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 29, 35-44
Govedarica, M.M., Jeličić, Z., Jarak, M.N., Milošević, N.A., Pavlović, M. (1997) Mogućnost primene biološkog azota u proizvodnji kukuruza. Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik, vol. 3, 1, 69-76
Govedarica, M.M., Milošević, N.A., Đukić, D.A., Mandić, L. (1998) Effect of strains Azolobacter chroococcum and Azospirillum lipoferum on the yield of sugar beet and microbiological activity of soil. Acta Agriculturae Serbica, Vol. III, 5, 29-38
Govedarica, M.M., Jeličić, Z., Jarak, M.N., Milošević, N.A., Stojnić, N., Rašković, D. (1998) Značaj asocijativne azotofiksacije u proizvodnji kukuruza. Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik, vol. 4, br. 1, str. 95-102
Govedarica, M.M., Jeličić, Z., Jarak, M.N., Milošević, N.A., Stojnić, N., Rašković, D., Pavlović, M. (1999) Uticaj azotofiksatora i fosfomineralizatora na mikrobiološku aktivnost pod usevom kukuruza. Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik, 5, 1, str. 115-121
Grey, T.R.G., Williams, S.T. (1978) Soil micro-organisms. Edinburgh: Oliver and Boyd, str. 240
Hardy, R.W.F., Eaglesham, A.R.J. (1995) Ecology and agricultural applications of nitrogen-fixing systems overview. Boston: Currend Plant Science Academic Publish
Krstanović, S., Govedarica, M., Milošević, N., Kuzevski, J., Jarak, M. (2000) Effect of inoculation of sugar beet seeds with Azotobacter chroococcum on rhizomania condition. Plant Physiology and Biochemistry, Vol. 38, supplement, 149
Milošević, N.A., Govedarica, M.M., Kuzevski, J., Jarak, M.N., Krstanović, S. (1997) Azotobacter - inokulaciona tehnologija u proizvodnji šećerne repe. Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik, 3, str. 109-117
Milošević, N.A., Govedarica, M., Kuzevski, J., Jarak, M., Krstanović, S. (1997) Field testing of Azotobacter chroococcum effectiveness in sugar beet. Dordrecht: Current Plant Science and Biotechnology in Agriculture, vol. 31, 414-415
Milošević, N.A., Govedarica, M., Jarak, M.N., Đurić, S. (1998) Effect of inoculation with Azotobacter chroococcum on Corn and Sugar beet and Biological activity in soil. 639-642
Milošević, N.A., Govedarica, M.M., Kuzevski, J., Jarak, M.N., Krstanović, S. (1998) Effect of Azotobacter chroococcum on production-technological characteristics of sugar beet. Vol. 2, 115-118
Milošević, N.A., Govedarica, M.M., Jarak, M.N. (1999) Mikrobiološki preparati - značaj i mogućnosti njihove primene u ratarskoj proizvodnji. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 31, str. 49-62
Milošević, N.A., Govedarica, M., Đukić, D., Mandić, L. (1999) Biofertilizacija, imperativ budućnosti. sveska 3, br. 3, str. 123-129
Milošević, N.A., Govedarica, M.M., Kuzevski, J., Jarak, M.N., Krstanović, S. (1999) Primena mikrobnih inokulanata u proizvodnji šećerne repe, mogućnosti i perspektiva. Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik, vol. 5, br. 1, str. 141-151
Mišustin, E.N., Emcev, V.T. (1978) Mikrobiologija. Sarajevo: Univerzitet
Wani, S.P., Rupela, O.P., Lee, K.K. (1994) BNF Technology for sustainable Agriculture in the semi-arid Tropics. vol. 4a 245-262
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 24.11.2009.

Povezani članci