Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 10  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 10, br. 1, str. 43-51
Uticaj etičke interne komunikacije na mišljenje javnog mnjenja
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd

e-adresamilena.sretic@mef.edu.rs
Sažetak
Rad se bavi fenomenološkim proučavanjem pojma poslovna etika i usklađenošću interne komunikacije s produktivnošću organizacije i pozitivnim mišljenjem javnog mnjenja. U radu su izložena stanovišta o uticaju komunikacionih formi i relacija komunikatora u odnosu na efektivnost poslovanja. Među glavnim fokusima menadžmenta ljudskih resursa u savremenim organizacijama jeste način komunikacije i protok informacija u interpersonalnim odnosima, ali i među sektorima a radi ostvarivanja maksimalnog učinka rada i profitabilnosti. S obzirom na to da slika organizacije koja je aktuelna u percepciji ciljne grupe jeste jedan od faktora koji utiče na tržišni udeo i da li će i pripadnici javnog mnjenja biti korisnici ili kupci, istraživački deo rada sproveden je u cilju detektovanja uticaja poštovanja poslovne etike savremenih organizacija na kreiranje njihovog poslovnog imidža.
Reference
Alotaibi, Y. (2016) Business process modelling challenges and solutions: A literature review. Journal of Intelligent Manufacturing, 27(4): 701-723
Cornelissen, J.P. (2008) Corporate Communication. u: W. Donsbach [ur.] The International Encyclopedia of Communication, John Wiley & Sons
Crane, A., Matten, D. (2016) Business ethics: Managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization. Oxford: Oxford University Press
Cvetković, S. (2011) Muzika, multikulturalizam i koncept Genius loci - balkanski i mediteranski toposi u zvučnom prostoru srpske umetničke muzike. Teme, vol. 35, br. 4, str. 1303-1321
Dessler, G. (2007) Osnovi menadžmenta ljudskih resursa. Beograd: Data status
Eko, U. (1973) Kultura, informacija, komunikacija. Beograd: Nolit
Harter, J.K., Schmidt, F.L., Hayes, T.L. (2002) Business-unit-level relationship between employee satisfaction, employee engagement, and business outcomes: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 87(2): 268-279
Judge, T.A., Thoresen, C.J., Bono, J.E., Patton, G.K. (2001) The job satisfaction-job performance relationship: A qualitative and quantitative review. Psychological Bulletin, 127(3): 376-407
Ken Blanchard Companies (2000) Situational Leadership II: Teaching Others. Available at: https://docplayer.net/20762981-Situational-leadership-ii-teachingothers.html> [Accessed 20 April 2019]
Komarčević, M., Pejanović, L. (2012) Korporativne komunikacije. Beograd: Visoka poslovna škola za preduzetništvo
Lauren, B., Schreiber, J. (2018) An integrative literature review of project management in technical and professional communication. Technical Communication, 65(1), pp. 85-106
Lovre, I. (2014) Role and importance of accounting and audit in corporate governance. Škola biznisa, br. 1, str. 69-79
Maxwell, J. (2017) No Limit. USA: Center Street
Mihajlović, D., Stojanović, D. (2010) Poslovna etika i moral u biznisu. Ekonomske teme, 48(2): 241-252
Milisavljević, M., Maričić, B., Gligorijević, M. (2009) Osnovi marketinga. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta, 4. dopunjeno izdanje
Ostroff, C. (1992) The relationship between satisfaction, attitudes, and performance: An organizational level analysis. Journal of Applied Psychology, 77(6): 963-974
Prentović, R. (2013) Etički aspekti lovnog turizma Srbije. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 144, str. 523-538
Radovanović, B. (2009) Društvena odgovornost kao identitet kompanija. Sintezis-časopis za humanističke nauke i društvenu stvarnost, 1(1), str. 135-148
Radovanović, V., Savić, L., Bešić, C. (2016) Business ethics and corporate culture: Determinants of business efficiency. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 36, str. 267-280
Trifunović, S. (2005) Poslovna etika. Kruševac: Fakultet za industrijski menadžment
Trifunović, V. (2018) Interdisciplinarna istraživanja - antropologija u saradnji sa drugim naukama. Glasnik Etnografskog instituta SANU, vol. 66, br. 2, str. 239-244
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bizinfo1901043S
objavljen u SCIndeksu: 16.07.2019.
Creative Commons License 4.0