Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 2 od 10  
Back povratak na rezultate
2018, br. 158, str. 22-38
Konsenzus kompetentnih diskutanata - medijska interpretacija istine
Visoka škola za komunikacije, Beograd
Sažetak
Počev od jezičko-analitičke filozofije koja kao istinu ističe 'konsenzus postignut u krugu kompetentnih diskutanata' u jednom kontekstu i vremenskom periodu, preko varijante dijaloga u kome je pošiljalac poruke spreman da iznese istinu, ali i da opovrgne suprotstavljeni iskaz što govori da nema apsolutne, već parcijalne istine, do medijske interpretacije koja ističe istinitost poruke kao standard profesije pokazalo se da je dostizanje istine još jedna neostvarena ambicija. Interpretacija stvarnosti u društvu medijskog spektakla koja je u potpunosti ispunila slobodno vreme medijske publike, u globalnom okruženju proširila je svoju ponudu medijski oblikovanih manipulativnih formi. Iako se činilo da će medijske predstave koje su ukinule dijalog, posustati pred internet komunikacijom, dogodilo se da je interakcija postala privid dijaloga. Rad se bavi preispitivanjem načina medijske interpretacije istine u medijski posredovanoj stvarnosti društva spektakla, civilizacije slike u industriji zabave i snova.
Reference
Bart, R. (1971) Književnost, mitologija, semiologija. Beograd: Nolit
Bodrijar, Ž. (1991) Simulakrumi i simulacija. Novi Sad: Svetovi
de Sosir, F. (1969) Opšta lingvistika. Beograd: Nolit
Debor, G. (2003) Društvo spektakla. 3.9.2016, http://www.crsn.com/debord///Drustvo_spektakla_Gi_Debor.pdf
Derida, Ž. (2004) Šta je dekonstrukcija?. Zlatna greda, List za književnost, umetnost, kulturu i mišljnje, Novi Sad, (37, IV) str. 52
Eko, U. (1973) Kultura, informacija, komunikacija. Beograd: Nolit
Fisk, D. (2001) Popularna kultura. Beograd: Clio
Fiske, J. (1987) Television Culture. London-New York: Routledge
Jevtović, Z. (2003) Javno mnenje i politika. Beograd: AkAdEmIja lEpih umeTnOsti, CeNtar za sAvrEmEnu žuRnAlIstIku
Kelner, D. (2004) Medijska kultura. Beograd: Klio
Liotar, J.F. (1988) Postmoderno stanje. Novi Sad: Bratstvojedinstvo
Lorimer, R. (1998) Masovne komunikacije. Beograd: Clio
Mek, K.D. (2000) Televizija. Beograd: Clio
Miletić, M. (2003) Menadžment medija. Beograd: Fakultet za menadžment malih preduzeća
Ogden, Č.K., Ričards, I.A. (2001) Značenje značenja (prevod, pogovor, komentari). Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Radojković, M., Miletić, M. (2008) Komuniciranje, mediji i društvo. Beograd: Učiteljski fakultet
Radojković, M., ĐoRđEvić, T. (2001) Uvod u komunikologiju. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavnka sredstva
Stojković, B. (2002) Identitet i komunikacija. Beograd: Čigoja
Stojković, B. (2008) Religijski izvori ekoloških pokreta u epo hi globalizacije. Kultura, časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, br. 120-121, str. 184-197
Virilio, P. (1993) Mašine vizije. Novi Sad: Svetovi
Virilio, P. (2000) Informatička bomba. Novi Sad: Svetovi
Vukadinović, M. (2013) Zvezde supermarket kulture - medijska slava u potrošačkom društvu. Beograd: Clio
Vuksanović, D. (2007) Filozofija medija - ontologija, estetika, kritika. Beograd: Čigoja štampa
Vuksanović, D. (2011) Savremeni mediji i društvena istina. Kultura polisa, 9 (16), str. 131-142
Vuksanović, D. (2006) Prilog kritici ontologije medija. Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, br. 10, str. 113-122
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura1858022M
objavljen u SCIndeksu: 19.07.2018.