Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 32  
Back povratak na rezultate
2005, vol. 42, br. 1-4, str. 3-19
Zakon o privrednim društvima - povodi, načela, osnovna rešenja
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Sažetak
Tranzicioni i/ili evropski prilaz - teško je ne biti Evropejac na polju kompanijskog prava u vremenima i u okruženju gde je to već postalo konstanta. Ali biti Evropejac u ovom domenu bez rezerve značilo bi izneveravanje misije nauke kao organizovane sumnje i argumentovanog kritičkog prosudioca. S druge strane, biti Evropejac u ovom domenu i vremenu ne znači da se zna baš bez rezerve šta se istinski želi, pošto se i EU nalazi između ostalog i na polju kompanijskog prava na velikim razmeđima, čija je zajednička odlika pitanje koliko i kojom dinamikom transplantirati u evropski pravni prostor pravne institute anglosaksonskog prava, nastajale u drugom okruženju i pod drugim okolnostima. Nema sumnje da tržište investicija (kapitala i hartija od vrednosti) postaje sve jedinstvenije i da se, između ostalog, kompanijsko pravo, berzansko pravo, pravo hartija od vrednosti, pravo konkurencije i stečajno pravo moraju sve više harmonizovati, kako bi služili razvoju tog tržišta a ne bili njegovi oponenti. Ipak, i EU, svesna svojih ograničenja i rizika svog tržišta i okruženja, odlučna u nameri da mnoge institute anglosaksonskog pravnog područja inkorporira u svoj pravni prostor, projektuje taj pravac promena kroz tri brzine: na kratki rok, na srednji rok i na dugi rok. Ne treba zaboraviti da reforma kompanijskog prava, u dobroj meri zavisi i od toga u kolikoj su stvarnoj ljubavi pravo i tehnika kod nas: da li je realno održavanje skupštine akcionara ili upravnog odbora bez fizičkog sastanka, u većini slučajeva bez direktne istovremene tehničke komunikacije svih članova, da li je realno obavezivanje svih akcionarskih društava na posedovanje website-a, da li su rešene sve tehničke prepreke da bi pravo spavalo mirno kod elektronskog glasanja, da li Srbija ima kadrova za obavezivanje većinskog sastava nezavisnih (spoljnih, neizvršnih) direktora u upravnom odboru svih akcionarskih društava, da li je realno propisivanje obaveznosti postojanja bar tri komisije (audit, remuneration, nomination) u svim akcionarskim društvima i većinskog ili isključivog sastava nezavisnih direktora u njima, da li su realna disclosure mies za sva akcionarska društva u ovom trenutku ili samo za kotirana društva i slično. Od tehničkog odgovora na sva ova pitanja zavisio je i profil novog Zakona o privrednim društvima, a u velikoj meri i uređenje instituta corporate governance. U svakom slučaju, jedno je sigurno, pravni profil kompanijskog prava u dobroj meri je uslovljen tehničkim profilom, te otuda nisu mogući konačni zakoni koji uređuju privredna društva, posebno društva kapitala. Dokaz za to je i pokrenuta velika reforma kompanijskih zakona u članicama EU, inicirana sa Report of the High Level Group, kao i u zemljama koje na ovaj ili onaj način inkliniraju članstvu u EU. Svojim novim Zakonom o privrednim društvima Srbija je adekvatno prihvatila taj put, koji hteli mi to ili ne, nije samo evropski,8) ali ni samo tranzicioni, već i evropski i tranzicioni (možda je za potrebe zemlje u tranziciji čak i nepotrebno više naglašeno evropski, a čini se da je u ovoj fazi trebao ipak da bude još naglašenije tranzicioni).
Reference
*** (1992-2002) Commercial Code. češki ČTZ
*** (1993-2003) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima. Hrvatski HTZ
*** (2002) Report of the high level group of company law experts on a modern regulatory framework for company law in Europe. Brussels, novembar
*** (2001) Nouvelles régulation économiques. Loi, br. 2001-420 du 15.mai
*** (1995-1996) Law on Joint stock companies. Ruski PKZ
*** (1993-2001) Zakon o gospodarskih družbah. Uradni list RS, st. 30-1298/1993 i 45-2548/2001
*** (2001-2002) Commercial code. Polish PKZ
*** (2003) Trgovski zakon. Bugarski BTZ
*** (2002) Zakon o privrednim društvima. Službeni list RCG, br. 6
*** (2001) Nacrt kompanijskog zakona. Pravne inicijative za Centralnu i Istočnu Evropu
Cassady (2001) Concise corporations law. Geelong, AUS: Deakin University
EC (2001) Commercial regulation No 2157
Hopt, K.J. (1997) Comparative corporate governance. Berlin, itd: de Gruyter
Hopt, K.J. (2003) Capital markets and company law. Oxford
van Duzer (1997) The law of partnerships and corporations. Ontario: Concord
Vasiljević, M.S. (1999) Privredna društva - domaće i uporedno pravo. Beograd: Udruženje pravnika u privredi Jugoslavije, str. 11-13
Vasiljević, M.S. (1995) Nestandardizovani oblici preduzeća u uporednom pravu i povezane teme. Pravo i privreda, vol. 33, br. 3-6, str. 33-40
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka