Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Mogućnost primene N-min metode u različitim sistemima đubrenja kukuruza u uslovima sa i bez navodnjavanja
aNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
bUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Ključne reči: navodnjavanje; sistemi đubrenja; N-min metoda; kukuruz; prinos
Sažetak
U stacionarnom poljskom ogledu na zemljištu tipa černozem ispitivan je uticaj navodnjavanja i đubrenja na prinos kukuruza. Takođe, testirana je uspešnost primene N-min metode za pravilnu ishranu kukuruza. Sadržaj mineralnog azota u zemljištu, utvrđen N-min metodom, u proleće bio je veći na svim varijantama u odnosu na sadržaj u jesen. To potvrđuje ispravnost primenjenih količina od 240 kg N/ha aktivne materije pri đubrenju kukuruza uz ostvarenje visokih prinosa. Pri primeni racionalnih zalivnih normi ne dolazi do pomeranja i ispiranja azota u dublje slojeve zemljišnog profila. Najniži prosečni prinosi (9,2 t/ha) ostvareni su na varijantama bez primene N-đubrenja. U odnosu na ove varijante, prinos je visoko signifikantno povećan đubrenjem i prosečni prinosi na varijantama gde je primenjivano mineralno đubrivo i tečni stajnjak (3, 4 i 5) iznose 11,25 t/ha, a nešto su niži na varijantama 6 i 7 gde je zaoravana kukuruzovina. Pri svim sistemima đubrenja najniži prinosi ostvareni su na nezalivanoj varijanti, a najviši pri zalivanju na 80% od PVK. Primena navodnjavanja visoko signifikantno je povećala prinos u odnosu na kontrolu - bez navodnjavanja. Uticaj predzalivne vlažnosti (60% i 80% od PVK) na prinos kod pojedinih varijanata đubrenja je vrlo sličan, s tim što je efekat zalivnog režima 80% od PVK veći.
Reference
Bogdanović, D.M., Manojlović, S. (1985) Utvrđivanje i korišćenje parametara za racionalnu upotrebu azota u ratarskoj proizvodnji. Agrohemija, Beograd, 11-12, 445-460
Bogdanović, D.M., Malešević, M., Starčević, Lj. (1994) Primena mineralnih đubriva u uslovima njihove nedovoljne proizvodnje. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Sv. 22, 35-48
Čurić, R. (1974-1975) Uticaj različite vlažnosti zemljišta i oblika azota u đubrivima na pšenicu. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Sv. 10-11, 27-51
Dombovary, J., Birone, O.M. (1997) Adatok a mutragyahatas es a tapanyag-szukseglet vizsgalatahoz. u: Ontozeses gazdalkodas Az Ontozesi Kutato Intezet tudomanyos kiadvanya, Szarvas, 51-58
Durman, P. (1989) Utjecaj mineralnih gnojiva na proizvodnju zdrave hrane. u: Zbornik radova skupa: 'Mogućnost i potreba proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane', Novi Sad, str. 200-209
Galca, A. (1995) Cercetarile privind regimul de irigare cu ape uzate de la taurine la porumb. u: Analele 1CITID, Bucuresti: Ministerul agriculturii si alimentatiei, vol. VIII (XIX) 139-151
Iga, N. (1980) Surse suplimentare si posibilitati de economisire a apei in sistemele de irigatii. u: ICITID, 1.4. Folosirea apelor uzate orasenesti, industriale si zootehnice, Bucuresti: Ministerul agriculturii si industriei alimentare, 55-78
Jocić, B. (1986) Uticaj mineralnih đubriva na hemijske promene zemljišta i prinos pšenice, kukuruza, šećerne repe i suncokreta u periodu 1966-1985. godine. u: Zbornik referata, XX Seminara agronoma, Kupari, 17-41
Kastori, R.R. (1989) Značaj vode u korišćenju hraniva. u: Zbornik referata XXIII Seminara agronoma, Kupari, 63-78
Maksimović, L. (1997) Uticaj predzalivne vlažnosti zemljišta i đubrenja na prinos i peka morfološka svojstva kukuruza. u: Uređenje, korišćenje i očuvanje zemljišta, Beograd-Novi Sad: Jugoslovensko društvo za proučavanje zemljišta / JDPZ
Manojlović, S. (1988) Sistem kontrole plodnosti zemljišta i upotrebe đubriva - naučna osnova za racionalnu upotrebu đubriva i kontrolu ekoloških faktora u biljnoj proizvodnji. u: Jugoslovenski naučni simpozijum 'Sistem kontrole plodnosti zemljišta i upotrebe đubriva u funkciji optimalnih prinosa danas i sutra',7-10.jun, Novi Sad, 11-90
Rhoads, F.M., Stanley, R. (1981) Fertilizer scheduling, yield, and nutrient uptake of irrigated corn. Agron. J., vol. 73, 971-974
Sarić, M.R., Jocić, B. (1993) Biološki potencijal gajenih biljaka u agrofitocenozi u zavisnosti od mineralne ishrane. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, sv. 21, str. 7-21
Szalokine, Z.I. (1997) A viz- es a tapanyagellatas hatasa a kukurica N-vegyuleteinek alakulasara - A kutatas az OTKA tamogatasaval folyt az F: 017030 sz tema kereteben. u: Ontozeses gazdalkodas Az Ontozesi kutato intezet tudomanyos kiadvanya, Szarvas, 69-76
Vasić, G., Videnović, Ž. (1980) Uticaj vode i đubrenja u formiranju prinosa kukuruza. Agrohemija, Beograd, br. 3-4, 87-96
Žeravica, M. (1976) Uticaj količine i oblika hraniva u mineralnim đubrivima na prinos kukuruza u uslovima sa i bez navodnjavanja na černozemu. Zemljište i biljka, vol. 25, br. 12, 135-143
Žeravica, M., Živković, V. (1978-1979) Proučavanje različitih količina azota i gustina biljaka na prinos nekih novosadskih hibrida kukuruza u navodnjavanju. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Sv. 12, 103-120
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci