Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 25  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 72, br. 4, str. 234-262
Sveobuhvatna odbrana i strateška kultura kroz prizmu čoveka
aUniverzitet odbrane, Institut za strategijska istraživanja, Beograd, Srbija
bUniverzitet odbrane, Škola nacionalne odbrane, Beograd, Srbija

e-adresamilinko.vracar@mod.gov.rs
Ključne reči: priroda čoveka; ljudski mehanizam odbrane; odbrambena funkcija države; strategijski koncept odbrane; sveobuhvatna odbrana; strateška kultura
Sažetak
Problemski okvir rada ukazuje na to da je u periodu globalizacije međunarodnih odnosa došlo do promena u promišljanju i praktikovanju odbrambene funkcije kao vojne delatnosti države. Indikator tih promena prepoznaje se u razvoju i primeni strategijskog koncepta sveobuhvatne odbrane koji odstupa od tradicionalne logike odbrambene funkcije kao logike vojne moći. Polazeći od navedenog problema, predmet istraživanja usmeren je ka pitanjima: zašto se i kako se logika odbrambene funkcije promenila i kako te promene utiču na strategijski koncept odbrane i stratešku kulturu država. U radu se polazi od teze da je civilizacijski razvoj čoveka uslovio promenu vrednosti koje država brani, kao i prirodu pojava kojima se te vrednosti ugrožavaju, što je rezultiralo promenom logike odbrambene funkcije, njenog strategijskog koncepta i strateške kulture država. U dokazivanju navedene teze koristi se analogija odbrambenih funkcija čoveka i države. Naime, razmatra se kako kompleksna priroda čoveka, kao biološkog i svesnog bića, oblikuje ljudski mehanizam odbrane, a saznanjem šta je predmet odbrane čoveka i kako on taj predmet brani analogijom se izvode zaključci o istim pitanjima odbrambene funkcije države. U radu se dolazi do zaključka da se odbrambena funkcija države, sve donedavno, zasnivala na onim vrednostima i odbrambenom ponašanju čoveka koje je bilo karakteristično za njegovo prirodno stanje, dakle na opstanku i agresivnom ponašanju. Međutim, poslednjih decenija, civilizacijski razvoj čoveka i društva izmenio je prioritete u vrednostima koje država brani, kao i prirodu pojava kojima se te vrednosti ugrožavaju. Time je, posledično, promenjeno odbrambeno ponašanje države. Naime, u savremenim globalnim odnosima, pored opstanka, kvalitet života nameće se kao druga vitalna vrednost i odbrambeni interes države. S druge strane, u strategijskim relacijama između država, nevojne pojave ugrožavanja njihovih odbrambenih interesa sve više dobijaju na značaju. Kao odgovor na navedene promene, strategijski koncept odbrane zasniva se na sveobuhvatnoj odbrani, odnosno na logici integracije vojne moći sa drugim elementima nacionalne moći. Time se postepeno menja strateška kultura država koja je do sada usko shvatana kao "vojna kultura" ili "kultura upotrebe oružane sile".
Reference
Baldwin, D.A. (1995) Security studies and the end of the Cold War. World Politics, 48(1): 117-141
Bodin, M. (2007) Teorijski osnovi menadžmenta nacionalne bezbednosti. Beograd: Fakultet bezbednosti, doktorska disertacija
Despotović, M. (2000) Igra potreba - andragoške varijacije. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za pedagogiju i andragogiju
Dimitrijević, V. (2003) Bezbednost i politička zajednica. u: Hadžić Miroslav [ur.] Reforma sektora bezbednosti, Beograd: Institut G17 - Centar za civilno-vojne odnose
Dugin, A. (2004) Osnovi geopolitike - geopolitička budućnost Rusije. Zrenjanin: Ekopres
Fukujama, F. (2002) Kraj istorije i poslednji čovek. Podgorica: CID
Gray, C.S. (2007) War, peace and international relations: An introduction to the strategic history. London-New York: Routledge
Grupa autora (1973) Vojna enciklopedija. Beograd: Vojnoizdavački zavod, Knjiga 6
Hantington, S. (2000) Sukob civilizacija i preoblikovanje svetskog poretka. Podgorica: CID
Hol, K.S., Lindzi, G. (1983) Teorije ličnosti. Beograd: Nolit
Jegeš, M.Č. (2014) Osnovne funkcije savremene države. Kultura polisa, vol. 11, br. 24, str. 409-424
Jovanović, S. (1990) Država. Beograd: BIGZ
Kilibarda, Z. (2008) Osnovi geopolitike. Beograd: Fakultet bezbednosti
Kim, J. (2009) Cultural dimension of strategy and policy. Strategic Studies Institute and U.S. Army War College Press, May
Kurlagić, N. Id, Ego i superego. http://www.otkrovenje.com/index.php/teme-meni/ostalo-meni/26-id-ego-i-superego, 26/03/2020
Lantis, J.S., Howlett, D. (2013) Strategic culture. u: Baylis John, Wirtz James, Gray Colin S. [ur.] Strategy in the contemporary world: An introduction to strategic studies, Oxford University Press
Marković, M. (1956) Logika. Beograd: Narodna knjiga
Mijalković, S.V. (2011) Nacionalna bezbednost. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Miršajmer, D. (2017) Tragedija politike velikih sila. Beograd: Čigoja štampa
Naj, D.S. (2004) Paradoks američke moći - zašto jedina svetska supersila ne može sama. Beograd: BMG
Owens, M.T. (2007) Strategy and the strategic way of thinking. Naval War College Review, Vol. 60, No. 4, Art. 10
Pajević, D., Kasagić, L. (2001) Vojna psihologija. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Popović, R. (1975) Uvod u vojnu psihologiju. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Puljić, Ž. (1980) Samoostvarene osobe u psihologiji A.H. Maslowa. Crkva u svijetu, Vol. 15, No. 3, Katolički bogoslovni fakultet, Split
Redžić, S.F. (2012) Ličnost, temperament i karakter u teoriji Eriha Froma. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, br. 42-2, str. 391-410
Ristovski, L. Razum levo, um desno. https://galaksijanova.rs/razum-levo-um-desno/, 25/02/2020
Simeunović, D. (2002) Teorija politike - rider - I deo. Beograd: Udruženje 'Nauka i društvo'
Simeunović, D. (2009) Uvod u teoriju politike. Beograd: Institut za političke studije
Simić, D.R. (2002) Nauka o bezbednosti - savremeni pristupi bezbednosti. Beograd: Službeni list SRJ
Stajić, L. (2006) Osnovi bezbednosti - sa osnovama istraživanja bezbednosnih pojava. Beograd: IK Draganić
Stanovčić, V. (2008) Politička teorija. Beograd: JP Službeni glasnik, Tom I
Stepić, M. (2016) Geopolitika - ideje, teorije, koncepcije. Beograd: Institut za političke studije
Stojanović, R.M. (1982) Sila i moć u međunarodnim odnosima. Beograd: Radnička štampa
Stojanović, S. (2012) Hobsova teorija ljudske prirode i perspektive mira i poretka. Beograd: Medija centar Odbrana
Stupar, M. (2010) Filozofija politike - antičko i moderno shvatanje političke zajednice. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Uz, Z.R. (2009) Strategic culture: A 'cultural' understanding of war. Comparative Strategy, 28(1): 68-88
Višnjić, D. (2005) Strategija države kao sudbina nacije. Beograd: Ministarstvo odbrane - Institut ratne veštine
Vujačić, I. (2002) Politička teorija - studije, portreti, rasprave. Beograd: Fakultet političkih nauka (FPN)
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/vojdelo2004234V
primljen: 19.10.2020.
prihvaćen: 21.10.2020.
objavljen u SCIndeksu: 23.12.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka