Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 14  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 17, br. 2, str. 137-150
Nasilje kao kriminološki fenomen (teorijski okvir)
Policijska akademija, Beograd

e-adresadanijela.spasic@kpa.edu.rs
Projekat:
Bezbednost i zaštita organizovanja i funkcionisanja vaspitno obrazovnog sistema u Republici Srbiji (osnovna načela, principi, protokoli, procedure i sredstva) (MPNTR - 47017)
Razvoj institucionalnih kapaciteta, standarda i procedura za suprotstavljanje organizovanom kriminalu i terorizmu u uslovima međunarodnih integracija (MPNTR - 179045)

Ključne reči: nasilje; interpersonalno nasilje; nasilje u porodici; uzroci; faktori
Sažetak
Rastući trend nasilničkog i agresivnog ponašanja u svetu ne poznaje prostorne granice ili druge karakteristike (pol, rasu, versku pripadnost). Nasilje koje se javlja u kontekstu političkih zbivanja, u institucionalnom okruženju ili u porodici i partnerskim odnosima, ima svoje kompleksne uzroke i faktore koji doprinose njegovom ispoljavanju. Ovaj rad se bavi teorijskom analizom uzroka i faktora nasilja. Poseban istraživački napor usmeren je na oblike i faktore inter- personalnog nasilja, kao najčešćeg oblika ispoljavanja agresivnog ponašanja. U okviru tih razmatranja, teorijski konstrukti treba da doprinesu razumevanju i nasilja u porodici kao opasne povrede ljudskih prava i načina ispoljavanja dominacije i moći u porodičnom okruženju.
Reference
Bošković, M. (1999) Kriminološki leksikon. Novi Sad: Matica srpska
Buvinic, M., Morrison, A. (1999) Violence as an obstacle to development. Washington, DC: Inter-American Development Bank
Dahlberg, L.L., Krug, E.G. (2002) Violence: A global public health problem. u: World Report on Violence and Health, Geneva: World Health Organization, str 1-21
Dube, S.R., Anda, R.F., Felitti, V.J., Edwards, V.J., Croft, J.B. (2002) Adverse childhood experiences and personal alcohol abuse as an adult. Addictive Behaviors, 27(5): 713-725
Farrington, D.P. (2003) Advancing knowledge about the early prevention of adult antisocial behavior. u: Early Prevention of Adult Antisocial Behaviour, Cambridge: Cambridge University Press
Finley, L.L. (2007) Encyclopedia of juvenile violence. Westport, Conn: Greenwood Press
Gelles, R.J. (1997) Intimate violence in families. Thousand Oaks, CA-London, itd: Sage Publications
Heise, L., Garcia-Moreno, C. (2002) Violence by intimate partners. u: World report on violence and health, Geneva: World Health Organization, str. 87-121
Jewkes, R., Sen, P., Garcia-Moreno, C. (2002) Sexual violence. u: World Report on Violence and Health, Geneva: World Health Organization
Knežić, B. (2010) Nasilje nad starima - društveno i naučno zapostavljeno područje. Nauka, bezbednost, policija, vol. 15, br. 1, str. 63-78
Mamula, M. (2005) Seksualno nasilje i njegov utjecaj na seksualno zdravlje. Zagreb: Medicina
Mathers, C.D., Lopez, A.D., Murray, C.J.L. (2006) The burden of disease and mortality by condition: Data, methods, and results for 2001. u: Global Burden of Disease and Risk Factors, New York: Oxford University Press
Mercy, J.A., Butchart, A., Farrington, D., Cerda, M. (2002) Youth violence. u: World Report on Violence and Health, Geneva: World Health Organization, str. 25-56
Mercy, J.A., Krug, E.G., Dahlberg, L.L., Zwi, A.B. (2003) Violence and Health: The United States in a Global Perspective. American Journal of Public Health, 93(2): 256-261
Milosavljević, M. (1998) Nasilje nad decom. Beograd: Fakultet političkih nauka
Nikolić-Ristanović, V. (2000) Od žrtve do zatvorenice - nasilje u porodici i kriminalitet žena. Beograd: Viktimološko društvo Srbije
Otašević, B. (2010) Urbano okruženje i nasilje u sportu. Bezbednost, Beograd, vol. 52, br. 3, str. 267-281
Renzetti, C.M., Edleson, J.L., ur. (2008) Encyclopedia of interpersonal violence. London: SAGE
Reza, A., Mercy, J.A., Krug, E. (2002) Epidemiology of violent deaths in the world. Injury Prevention, vol 7, str. 104-111
Sethi, D., Marais, S., Seedat, M., Nurse, J., Butchart, A. (2004) Handbook for the Documentation of Interpersonal Violence Prevention Programmes. Geneva: World Health Organization - Department of Injuries and Violence Prevention
Simeunović-Patić, B. (2003) Ubistva u Beogradu - kriminološka studija. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Thornton, T.A., Craft, C.A., Dahlberg, L.L., Lynch, B.S., Baer, K. (2002) Best practices of youth violence prevention: A sourcebook for community action. Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention
Tolan, P.H., Gorman-Smith, D. (1998) Development of Serious and Violent Offending Careers. u: Serious and Violent Juvenile Offenders: Risk Factors and Successful Interventions, Thousand Oaks, CA: Sage, 13-29
Utting, D. (2003) Prevention through family and parenting programs. u: Early Prevention of Adult Antisocial Behavior, Cambridge, U. K: Cambridge University Press, 243-64
Waters, H., Hyder, A., Rajkotia, Y., Basu, S., Butchart, A. (2004) The economic dimensions of interpersonal violence. Geneva: World Health Organization, Department of Injuries and Violence Prevention
WHO Global Consultation on Violence, Health (1996) Violence: A public health priority. Geneva: WHO
Zwi, A.B., Garfield, R., Loretti, A. (2002) Collective violence. u: World Report on Violence and Health, Geneva: World Health Organization, 213-39
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka