Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 9  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 54, br. 1, str. 7-23
Obrazovanje u funkciji suzbijanja nasilja navijačkih grupa na fudbalskim utakmicama
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Učiteljski fakultet, Prizren-Leposavić

e-adresazivorad.milenovic@pr.ac.rs
Ključne reči: obrazovanje; nasilje; navijačka grupa; sportski stadion; nasilje na fudbalskim utakmicama
Sažetak
U radu su izneti rezultati teorijsko-empirijskog istraživanja doprinosa obrazovanja suzbijanju nasilja navijačkih grupa na fudbalskim utakmicama. Nasilje navijačkih grupa je učestala pojava na fudbalskim utakmicama u svim državama nekadašnje Jugoslavije, i ono za posledicu, osim materijalne štete, ima i teže povrede pa i smrt navijača, a često je motivisano i verskom, nacionalnom i rasnom mržnjom i netrpeljivošću. Polazeći od ovih činjenica i od predmeta i cilja rada, zadaci istraživanja su identifikacija stavova i mišljenja pripadnika navijačkih grupa 'Grobari' (navijači FK Partizan - Beograd), 'Delije' (navijači FK Crvena Zvezda - Beograd) i 'Torcida Sandžak' (navijači FK Novi Pazar - Novi Pazar) o tome koliko bi, sa jedne strane, obrazovanje moglo pomoći u promeni vaspitnih stavova pripadnika navijačkih grupa i progresivnom smanjivanju nagonskih i nasilničkih tendencija, i sublimiranju, odnosno ublažavanju nasilja pre, na fudbalskim utakmicama i po njihovom završetku; a sa druge strane, koliko bi obrazovanje pomoglo u njihovom socijalnom oplemenjivanju, kao i u razvijanju sposobnosti za prilagođavanje društveno poželjnom ponašanju na sportskim stadionima. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 136 pripadnika navijačkih grupa Grobari, 126 pripadnika navijačkih grupa Delije i 112 pripadnika navijačkih grupa Torcida Sandžak, u periodu novembar-decembar 2011. godine. Rezultati istraživanja dobijeni jedno-faktorskom univarijantnom analizom varijanse - ANOVA na trostepenoj skali Likertovog tipa potvrdili su opštu hipotezu da obrazovanje pripadnika navijačkih grupa može doprineti progresivnoj promeni zahteva, interesa i normi navijačkih grupa, kao i promeni vaspitnih stavova njihovih pripadnika, u cilju suzbijanja nasilja na fudbalskim utakmicama.
Reference
*** (2003-2007) Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama. Službeni glasnik RS, br. 67/03, 90/07
Arnold, J., Silvester, J., Petterson, F., Robertson, I., Cooper, C., Burnes, B. (2002) Work psichology. New York: Prentice Hall
From, E. (1984) Anatomija ljudske destruktivnosti. Zagreb: Naprijed, 1. i 2. deo
Gou, P., Rukvud, D. (2009) Sve za tim - ispitivanje huliganizma u engleskom fudbalu. Bezbednost, Beograd, 51(3): 241-253
Ilić, Z. (2000) Resocijalizacija mladih prestupnika. Beograd: Defektološki fakultet
Ivanova, S.I. (2006) Resocializacija delikventnoj ličnosti kak socialno-pedagogičeskoe javlenie. Moskva: Rosssijskoj akademii obrazovanija
Ivković, M., Milenović, Ž. (2009) Agresivnost učenika osnovne škole prema nastavnicima. u: Zbornik radova sa okruglog stola sa međunarodnim učešćem Protivrečnosti socijalizacije mladih i uloga obrazovanja u afirmaciji vrednosti kulture mira, Niš: Centar za sociološka istraživanja Departmana za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu, str. 137-154
Jakimov, J., Ivanovski, J. (2011) Pregled osnovnih preduslova za efikasno sprečavanje i suzbijanje nasilja na sportskim događajima. Nauka, bezbednost, policija, 16(3): 117-121
Knežić, B.T. (2001) Obrazovanje i resocijalizacija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Krulj, R.S., Kačapor, S., Kulić, R. (2003) Pedagogija. Beograd: Svet knjige
Litviškov, V.M., Mitkina, A.V. (2004) Penitenciarnaja pedagogika. Moskva: Rosssijskoj akademii obrazovanija
Mardahaev, L.B. (2003) Socialnaja pedagogika. Moskva: Gardariki
Milenović, Ž. (2008) Mesto, značaj i uloga osnovne škole u sprečavanju agresivnosti učenika prema nastavnicima. Filozofski fakultet, Istočno Sarajevo, Vol 2, br. 10, str. 313-329
Milenović, Ž. (2008) Uloga školskog pedagoga u sprečavanju agresivnosti učenika osnovne škole. Filozofski fakultet, Banja luka, br. 11, str. 291-302
Milenović, Ž. (2010) Rad i prevaspitanje osuđenih lica. Beograd: Zadužbina Andrejević
Mudrik, A.V. (2003) Socialnaja pedagogika. Moskva: Akadema
Otašević, B. (2010) Urbano okruženje i nasilje u sportu. Bezbednost, Beograd, vol. 52, br. 3, str. 267-281
Simonović, B., Đurđević, Z., Otašević, B. (2011) Nasilje na sportskim priredbama u Republici Srbiji - nacionalni i međunarodni standardi prevencije i represije. Nauka, bezbednost, policija, vol. 16, br. 3, str. 81-98
Simonović, B. (2011) Istraživanje stavova pripadnika kriminalističke policije MUP-a Republike Srbije o strateškom pristupu suzbijanja kriminala. Bezbednost, Beograd, vol. 53, br. 1, str. 5-27
Živković, S., Čabarkapa, M., Mlađan, D. (2011) Specifičnosti panike u vanrednim situacijama. Bezbednost, Beograd, vol. 53, br. 3, str. 112-124
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka