Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 9  
Back povratak na rezultate
2006, vol. 42, br. 2, str. 187-194
Uticaj višegodišnje primene različitih doza i odnosa N, P i K na hemijski sastav tvrde pšenice
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Ključne reči: tvrda pšenica; zrno; list zastavičar; mineralna ishrana; sadržaj makro i mikroelemenata
Sažetak
U stacionarnom, dugotrajnom poljskom ogledu posle četiri decenije primene različitih doza i odnosa azota, fosfora i kalijuma, ispitan je njihov uticaj na sadržaj biogenih makro i mikroelemenata, u listu zastavičaru i zrnu. Primena različitih doza i odnosa azota, fosfora i kalijuma u većoj meri je uticala na sadržaj ispitivanih elemenata u listu zastavičaru nego u zrnu. Od ispitivana tri hraniva azot je ispoljio najveći uticaj. Najmanji je bio sadržaj ispitivanih elemenata kod kontrole i varijante kod koje je primenjivano samo kalijumovo đubrivo. Sa povećanjem doza primenjenih hraniva povećao se sadržaj u manjoj ili većoj meri svih ispitivanih elemenata. Azot je u najvećoj meri uticao i na prinos zrna. Primena različitih doza i odnosa azota, fosfora i kalijuma nije ispoljila veći uticaj na sadržaj ispitivanih elemenata u zrnu, osim u slučaju azota. Sadržaj azota bio je najmanji kod kontrole, varijanata kod kojih nisu primenjivana azotna đubriva i pri upotrebi najmanje doze azota. I pored višegodišnje primene doza azota fosfora i kalijuma koje premašuju njihovo iznošenje prinosima nije došlo do interakcije između primenjenih i ispitivanih elemenata. Na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti da na černozemu dobro obezbeđenog u fosforu i kalijumu i osrednje u azotu, i posle višegodišnje primene povećanih doza azota, fosfora i kalijuma najveći uticaj ne samo na prinos zrna već i na hemijski sastav ima azot, povećavajući pre svega njegov sadržaj kako u listu zastavičaru tako i u zrnu.
Reference
Bergman, W., Neubert, P. (1976) Pflanzendiagnose und Planzenanalyse. Frankfurt a/M, itd: Gustav Fischer Verlag
Čurić, R. (1971) Uticaj različitih količina i odnosa azota, fosfora i kalijuma na hemijski sastav biljaka pšenice. Agrohemija, 3-4, 149-158
Čurić, R. (1975) Izučavanje uticaja različitih količina đubriva na količine azota, fosfora i kalijuma u organima pšenice. Arhiv za poljoprivredne nauke, 101, 15-26
Čurić, R. (1982) Prilog poznavanju značaja đubrenja pšenice azotnim, fosfornim i kalijumovim đubrivima za njen prinos, hemijski sastav i iznošenja hraniva. Arhiv za poljoprivredne nauke, 43, 505-521
Haeder, H.E. (1983) Mineralstoffverteilung in der Getreidepflanze w hrendder Kornbildung. Kali- Briefe, 16, 409-419
Jocić, B. (1981) Uticaj đubrenja na težinu suve materije i sadržaj atota, fosfora i kalijuma u organima nekih sorata pšenice. Savremena poljoprivreda, 9-10, 389-402
Kadar, I., Lasztity, B. (1979) A study on the nutrient uptake of winter wheat in a field experiment. Agrokemia es Talajtan, 28, 451-472.(Hu)
Kastori, R.R. (1983) Uloga elemenata u ishrani biljaka. Novi Sad: Matica srpska
Kastori, R.R. (2000) The soil potassium resources and the efficiency of potassium fertilizers in Yugoslavia. Basel: International Potash Institute
Lasztity, B., Kadar, I. (1978) Accumulation of dry matter and nutrient uptake of Winter wheat in a field experiment. rokemia es Talajtan, 27. 429-444. (Hu)
Malešević, M., Crnobarac, J., Kastori, R. (2005) Primena azotnih đubriva i njihov uticaj na prinos i kvalitet proizvoda. u: Kastori, R. [ur.] Azotagrohemijski, agrotehnički, fiziološki i ekološki aspekti, Novi Sad: Naučni insititut za ratarstvo i povrtarstvo, str. 231-261
Sarić, M.R., Jocić, B. (1993) Biološki potencijal gajenih biljaka u agrofitocenozi u zavisnosti od mineralne ishrane. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU, Knjiga 68, 15-18
Youngdahl, L.J., Svec, L.V., Libhardt, W.C., Teel, M.R. (1977) Changes in the zinc: 65 distribution in corn root tissue with a phosphorus variable. Crop. Sci, 17, 66-69
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Zb Inst ratar i povrt (2006)
Značaj agrotehnike i agroekoloških uslova u formiranju prinosa šećerne repe
Marinković B., i dr.

Letop nauč rad Polj fak (2011)
Efikasnost mineralne ishrane pšenice u zavisnosti od intenziteta đubrenja
Jaćimović Goran, i dr.

Acta periodica technologica (2000)
Zavisnost kvaliteta i prinosa šećerne repe od primene NPK hraniva
Marinković Branko J., i dr.

prikaži sve [23]