Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
2005, vol. 29, br. 1, str. 50-59
Interakcija N-đubrenja i inokulacije na prinos pšenice
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Ključne reči: ciklus azota; N-dubrenje; inokulacija; interakcija; prinos i komponente prinosa
Sažetak
Cilj rada je da se ispita uticaj interakcije azotnih đubriva i inokulacije na prinos pšenice i komponente prinosa. Istraživanja su obavljena kroz dva ogleda sa pšenicom zasejanom u sudovima u polukontrolisanim uslovima. Ogled A punjen je zemljištem iz ogleda tzv. "Plodoredi", sa neđubrenog dvopolja zasnovanog 1947/48 god. na Rimskim šančevima Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo. I ogled B punjen je zemljištem iz istog ogleda, ali sa đubrenog dvopolja. Azotno đubrenje i inokulacija primenjeni su prema metodici rada. U oba ogleda N-đubrenje i inokulacija značajno su uticali na povećanje prinosa pšenice u odnosu na neđubrene varijante. Međutim, efekat N-đubrenja i inokulacije na prinos pšenice bio je znatno veći u ogledu A (neđubreno dvopolje) u odnosu na ogled B (đubreno dvopolje).
Reference
Alexander, M. (1977) Introduction to soil microbiology. New York, itd: Wiley
Bogdanović, D.M., Malešević, M., Starčević, V., Cuvardić, M. (1998) Uticaj đubrenja na proizvodne mogućnosti černozema. Savremena poljoprivreda, Novi Sad, vol. 40, br. 3-4, 173-178
Bogdanović, D.M. (1985) Dinamika mineralnog azota u černozemu i usvajanje azota iz zemljišta i đubriva usevom pšenice. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Govedarica, M.M., Milošević, N.A., Jarak, M.N. (1992) Specifics association between Derxia gumosa and some maize hybrids. Zemljište i biljka, vol. 41, br. 3, str. 207-212
Govedarica, M.M., Jeličić, Z., Jarak, M.N., Milošević, N.A., Kuzevski, J., Krstanović, S. (2004) Azotobacter chroococcum kao alternativa konvencionalnom bubrenju u proizvodnji kukuruza. Acta biologica Iugoslavica - serija A: Zemljište i biljka, vol. 53, br. 3, str. 217-222
Hajnal, T., Jarak, M., Milošević, N. (2004) Bacterization of maize: Yield response of maize to inoculation. u: International symposium on microbial ecology ISME-10, 10th, Cancun, Mexico, 22-27. 08., Book of abstracts, str. 207
Jansson, S.L., Persson, J. (1982) Mineralization and immobilization of soil nitrogen. u: Stevenson D.J. [ur.] Nitrogen in agricultural soils, Agronomy 22, Madison, Wise. USA, str. 229-251
Jarak, M.N., Govedarica, M., Milošević, N., Vojvodić-Vuković, M. (1993) The effect of actinomycetes on the growth and nodulation of rhizobia. Zemljište i biljka, vol. 42, 2, 127-131
Jarak, M.N., Đurić, S. (2004) Praktikum iz mikrobiologije. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Jarak, M.N., Đukić, D., Đurić, S., Stevović, V., Đalović, I. (2004) Aktiviranje mikrobioloških procesa zemljišta s ciljem povećanja prinosa krmnih leguminoza. Acta agriculturae Serbica, vol. 9, br. spec. br., str. 221-228
Kresović, M.M. (1999) Uporedna proučavanja metoda za ocenu pristupačnosti zemljišnog azota. Beograd: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Kuo, M.H., Bartholomew, W.V. (1966) On the genesis of organic nitrogen in decomposed plant residues. u: The use izotopes in soil organic matter studies, Oxford-New York, itd: Pergamon Press, str. 322-335
Milošević, N.A., Govedarica, M.M., Jarak, M.N. (1999) Mikrobiološki preparati - značaj i mogućnosti njihove primene u ratarskoj proizvodnji. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 31, str. 49-62
Mrkovački, N.B., Milić, V.M. (2001) Use of Azotobacter chroococcum as potentially useful in agricultural application. Annals of Microbiology, vol. 51, br. 2, str. 145-158
Šestić, S., Derkačev, E. (1972) Doprinos poznavanju đubrenja u dvopolju pšenica-kukuruz na černozemu. Zemljiste i biljka, vol. 21, No 2, 291-304
Žeravica, M. (1971) Uticaj rastućih količina i odnosa mineralnih đubriva na iznošenje i koeficijent iskorišćavanja hranjiva. Agrohemija, No 3-4, 83-96
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci