Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 33, br. 2, str. 73-80
Uticaj savremenih sistema obrade zemljišta na prinos važnijih ratarskih useva
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Srbija
Sažetak
U kompleksu mera za povećanje prinosa poljoprivrednih kultura, važno mesto zauzima obrada zemljišta. Pravilna obrada zemljišta je najefikasniji način za povećanje plodnosti, a plodnost je glavna osobina zemljišta kao sredstva za proizvodnju. Sistemi intenzivne biljne proizvodnje sa konvencionalnim sistemima obrade zemljišta za posledicu imaju akceleraciju procesa degradacije zemljišta i narušavanja uspostavljene ekološke ravnoteže u agroekosistemu. Pojava novih savremenih oruđa i efikasnije zaštite od korova nameće potrebu reformisanja postojećih sistema obrade zemljišta. Reformisanje sistema obrade ide u pravcu redukcije odnosno minimalizacije obrade zemljišta. Zasnovano je, pre svega, na eliminaciji negativnih činilaca prouzrokovanih konvencionalnom obradom, na većoj ekonomskoj i ekološkoj efektivnosti. Redukcija u obradi klasičnih, konvencionalnih sistema obrade zemljišta može varirati u širokom rasponu, od najmanjeg izostavljanja samo jedne operacije ne menjajući puno suštinu tog sistema u pogledu njegovog uticaja sve do potpunog izostanka, odnosno do direktne setve. U održivoj poljoprivredi kao novom konceptualnom pravcu razvoja poljoprivrede postoje rešenja, bitno različita od dosadašnjih sistema obrade, zasnovana na njihovoj alternativi, koja u primeni rešavaju probleme iz domena konzervacije zemljišta kao neobnovljivog prirodnog resursa.
Reference
Allmaras, R.R., Dowdy, H.R. (1985) Conservation tillage systems and their adoption in the United States. Soil and Tillage Research, 5(2): 197
Cannell, R.Q. (1985) Reducad tillage in north-west Europe-A. Soil and Tillage Research, Volume 5, 129-177
Carter, R.M. A review of conservation tillage strategies for humid temperate regions. Soil and Tillage Research, vol. 31, str. 333-351
Kahnt, G. (1976) Ackerbau ohne Pflug. Stuttgart: Verlag Eugen Ulmer, 1-128
Kovačević, D., Momirović, N., Denčić, S.S., Oljača, S., Radošević, Ž., Ružičić, L. (1998) Effects of tillage systems on soil physical properties and yield of winter wheat in low-input technology. u: Proceedings of International Conference on Soil Condition and Crop Production, Godollo, Hungary, str. 58-61
Kovačević, D., Denčić, S.S., Oljača, S., Radošević, Ž., Kobiljski, B.Đ., Glamočlija, Đ., Vesković, M., Jovanović, Ž. (1998) Effects of low-input technology on soil physical properties and yield of winter wheat. u: International symposium Breeding of small grains, Kragujevac, Proceedings, 24-27. 11, 325-333
Kovačević, D., Denčić, S., Broćić, Z., Oljača, S., Kobiljski, B. (1998) Uticaj tehnologije gajenja zasnovane na konceptu održive poljoprivrede na zakorovljenost i prinos ozime pšenice. Savrem. poljopr, 46 (Vanredni broj): 201-206
Kovačević, D., Oljača, S., Radošević, Ž., Birkas, M., Schmidt, R. (1999) Konvencionalni i konzervacijski sistemi obrade zemljišta u glavnim ratarskim usevima. Poljoprivredna tehnika, 23 (1-2): 83-93
Kovačević, D., Denčić, S.S., Kobiljski, B.Đ., Oljača, S., Momirović, N. (1999) Effect of cultural practices on soil physical properties and yield of winter wheat under different farming systems: Contemporary state and perspectives of the agronomical practices after year 2000. u: Proceedings of ISTRO, Brno, Czech Republic, 134-138
Kovačević, D. (2004) Organska poljoprivreda - koncept u funkciji zaštite životne sredine. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 40, str. 353-371
Kovačević, D., Denčić, S.S., Kobiljski, B.Đ., Momirović, N., Oljača, S., Dolijanović, Ž. (2004) Uticaj sistema zemljoradnje na zbijenost zemljišta, korovsku sinuziju i prinos ozime pšenice. Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica, vol. 13, br. 2, str. 385-392
Kovačević, D., Božić, D., Denčić, S.S., Oljača, S., Momirović, N., Dolijanović, Ž., Jovanović, Ž. (2004) Uticaj tehnologije nižih ulaganja na kontrolu korova i prinos nekih sorata ozime pšenice. Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica, vol. 13, br. 2, str. 393-400
Kovačević, D., Dolijanović, Ž., Milić, V. (2007) Uticaj sistema obrade zemljišta na korovsku sinuziju ozime pšenice. Journal of Scientific Agricultural Research, vol. 68, br. 3, str. 85-94
Kovačević, D., Momirović, N. (2008) Uloga agrotehničkih mera u suzbijanju korova u savremenim konceptima razvoja poljoprivrede. Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica, vol. 17, br. 2, str. 23-38
Kovačević, D., Denčić, S.S., Kobiljski, B.Đ., Momirović, N., Oljača, S. (1988) Effect of farming system on dynamics of soil physical properties in winter wheat. u: 2nd Balkan Symposium on Field Crops, Ecology & Physiology, Cultural Practices, June 10- 20, Novi Sad, Yugoslavia, Book of Proceedings, vol. 2: 313-317
Kuipers, H. (1970) Introduction: Historical notes on the zero tillage concept. Netherlands Journal of Agricultural Science, 18, br. 4, str. 219-224
Milojić, B. (1989) Aktuelni problemi ratarske proizvodnje. Beograd: Naučna knjiga
Molnar, I. (1990) Od zasnivanja oranice do savremenih sistema obrade zemljišta. Zbornik radova Poljoprivrednog fakulteta, str. 48-56, Savetovanje povodom stogodišnjice rođenja Dr Dobroslava B. Todorovića
Molnar, I., Đević, M., Marković, D., Martinov, M., Momirović, N., Lazić, V., Škrbić, N., Turan, J., Kurjački, I. (1999) Terminologija i klasifikacija konzervacijske obrade zemljišta. Savremena poljoprivredna tehnika, Novi Sad, vol. 25, br. 4, str. 139-153
Momirović, N. (1994) Ispitivanje konzervacijskih sistema obrade zemljišta za kukuruz u postrnoj setvi. Beograd: Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija
Momirović, N., Đević, M., Dumanović, Z. (1995) Konzervacijska obrada zemljišta u konceptu održive poljoprivrede. Poljotehnika, Beograd, vol. 3, br. 5-6, 49-53
Momirović, N., Kovačević, D., Broćić, Z., Radošević, Ž. (1998) Effect of conservation tillage practice on soil physical environment and yield of maize as a second crop. u: International Conference on 'Soil Condition and Crop Production', Gododlo. Hungary, Proceedings, 184-187
Momirović, N. (2004) Sistemi obrade zemljišta u savremenim konceptima zemljoradnje. Sveske Matice Srpske, Građa i prilozi za kulturnu i društvenu istoriju, Serija prirodnih nauka, Novi Sad, Sveska 13, str. 45-63
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 09.03.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka