Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:187
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 3 od 8  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 50, br. 1, str. 91-117
Nastanak islama kroz teorijsku prizmu Maksa Vebera - uloga prostornog konteksta i društvenih aktera i slojeva u procesu definisanja i ekspanzije islamske religije
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za sociologiju, Srbija
Ključne reči: Veber; islam; racionalizacija; socijalni slojevi; urbana sredina
Sažetak
Veberova teorijska zaostavština sadrži samo fragmente razmišljanja o islamu, i to prvenstveno u sklopu dela koje za glavni predmet proučavanja nisu imali ovu religiju. Ta činjenica znatno otežava put savremenim istraživačima koji žele da rekonstruišu Veberovu percepciju islama. No, upravo ova prepreka daje podsticaj savremenim sociolozima i islamolozima da se upuste u izazov rekonstrukcije pomenutog segmenta Veberove misli. Ovaj rad predstavlja pokušaj jedne takve rekonstrukcije. Predmet rada je nastanak islama, tj. prostorni i društveni kontekst utemeljenja islamske religijske dogme. Autor polazi od hipoteze da je u Veberovoj teorijsko-analitičkoj jednačini značaj urbane sredine za razvoj i širenje islama izostao. Takođe, u radu se ukazuje na to da je Veber svrstao islam u kategoriju ratničkih religija, i zanemario ulogu trgovine i trgovačkog sloja u formulisanju islamske dogme i (ekonomske) prakse. Kako bi što adekvatnije odgovorio na zahtev 'smeštanja' islama u teorijske koordinate Veberove sociologije, autor rada apostrofira univerzalnost procesa racionalizacije, dokazujući da je upravo islam, čija dogma podrazumeva holistički pristup verniku i visok nivo obaveznosti pokoravanja svetom tekstu u svim domenima njegovog života, jedan od primera supstantivne racionalnosti u religijskom domenu.
Reference
*** Kur'an sa prevodom. Medina, prev. Besim Korkut, 1412. h
Ajzenhamer, V. (2011) On the border between compatibility and incompatibility: Islam and democracy. Godišnjak Fakulteta političkih nauka, vol. 5, br. 6, str. 281-295
Akbar, A. (1992) Postmodernism, and Islam. Predicament and Promise. London: Routledge
Bashier, S. (2011) The Long Shadow of Max Weber: The Notion of Transcendence and the Spirit of Mystical Islam. Journal of Levantine Studies, No. 1: 129-151
Cook, B.J., Stathis, M. (2012) Democracy and Islam: promises and perils for the Arab Spring protests. Journal of Global Responsibility, 3(2): 175-186
Đurić, D. (2013) Religious tolerance in the Edict of Milan and in the Constitution of Medina. Filozofija i društvo, vol. 24, br. 1, str. 277-292
Đurić, M.S. (1964) Sociologija Maksa Vebera. Zagreb: Matica hrvatska
El-Qaradawi, J. (2001) Razumjevanje suneta - metodološke smjernice i pravila. Sarajevo: BEMUST
Espozito, D., ur. (2002) Oksfordska istorija islama. Beograd: Clio
Espozito, J. (2003) Što bi svatko trebao znati o islamu. Zagreb: Filozofsko-teološki institut družbe Isususove u Zagrebu
Gellner, E. (2000) Postmodernizam, razum i religija. Zagreb: Jesenski i Turk
Gordon, M.S. (2001) Islam - svetske religije. Beograd: Čigoja štampa
Hakim, B.S. (2010) Arabic - Islamic Cities - Building and Planning Principles. London-New York: Taylor & Francis
Hamilton, M. (2003) Sociologija religije - teorijski i uporedni pristup. Beograd: Clio
Kalberg, S. (1980) Max Weber's Types of Rationality: Cornerstones for the Analysis of Rationalization Processes in History. American Journal of Sociology, 85(5): 1145
Kalberg, S. (1990) The Rationalization of Action in Max Weber's Sociology of Religion. Sociological Theory, 8(1): 58
Kulenović, T. (2008) Politički islam - osnovni pojmovi, autori i skupine jednog modernog političkog pokreta. Zagreb: V.B.Z
Lalman, M. (2004) Istorija socioloških ideja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, tom I - od početka do Vebera
Lammens, H. (2008) Islam: Beliefs and institution. London: Routledge
Marinković, D., Šljukić, S., Ristić, D. (2014) Od genealogije ka geo-epistemologiji - zaokret ka lokalnosti prostora, vremena i znanja. Sociološki pregled, vol. 48, br. 3, str. 333-352
Motahari, Š.M., Modaresi, S.M.T. (2006) Muhamed (s. a. v. s.) - uzvišeni moral božjeg poslanika izabrana poglavlja iz životopisa o Poslanikovom životu i misiji. Beograd: Kulturni centar Islamske Republike Irana
Nešić, M. (2012) Islam i moderna država. Beograd: Zadužbina Andrejević
Pišev, M. (2013) Rehabilitacija kulturnog relativizma u savremenim antropološkim proučavanjima islama. Beograd: Filozofski fakultet, Doktorska disertacija
Potežica, O. (2006) Islamska republika Imama Homeinija. Beograd: Filip Višnjić
Ritzer, G. (2009) Savremena sociološka teorija i njeni klasični koreni. Beograd: Službeni glasnik
Sardar, R.Z. (2003) Islam, Postmodernism and Other Futures. London, Sterling, Virginia: Pluto Press
Tanasković, D. (2010) Islam - dogma i život. Beograd: Srpska književna zadruga
Turner, B. (1998) Max Weber Classic Monographs, Weber and Islam. London-New York: Routledge, Volume VII
Veber, M. (1976) Privreda i društvo. Beograd: Prosveta, knj. 1
Veber, M. (1997) Sabrani spisi o sociologiji religije. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, knj. 1-3
Vukomanović, M. (2004) Religija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Weber, M. (1989) Protestanska etika i duh kapitalizma. Sarajevo: Veselin Masleša
Wolf-Gazo, E. (2005) Weber and Islam. ISIM Review, Leiden, The International Institute for the Study of Islam in the Modern World (ISIM). Vol. 16
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/socpreg1601091J
objavljen u SCIndeksu: 09.03.2017.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka