Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
1998, vol. 30, br. 4, str. 391-406
Kratka psihoanalitička psihoterapija dece sa teškoćama odvajanja
Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za mentalno zdravlje + Univerzitet u Beogradu, Defektološki fakultet
Sažetak
U ovom radu je reč o istraživanjima inspirisanim postavkama J. Bowlby-a. Prvim istraživanjem obavljenim 1979/80. godine u Beogradu, utvrđeno je da su rana traumatska odvajanja u anamnezama dece sa anksioznim poremećajem statistički značajno češća nego kod dece bez psihijatriskih teškoća. Ta činjenica inspirisala me je da obavim produbljeno kliničko istraživanje problema povišene separacione anksioznosti kod dece i njene povezanosti sa pojavom neuroze kod dece ranog školskog uzrasta. Ovim istraživanjem (iznetim u doktorskoj disertaciji1 odbranjenoj 1988. u Beogradu) pokazalo se da je statistički značajnija veza između povišene anksioznosti roditelja i hronične anksioznosti dece, nego između ranih traumatskih odvajanja i pojave akutnog neurotskog reagovanja ili neuroze kod dece (utvrđeno modifikacijom Hi-kvadrat testa za male uzorke po Yates-u). Uzorak su činila sva deca koja su se tokom 1985. javila IMZ-u radi neurotične anksioznosti koja ih je ozbiljno ometala u socijalnom funkcionisanju. Zbog što bržeg omogućavanja toj deci da nastave redovno pohađanje nastave u školi, uzeta su u kratku psihoanalitičku psihoterapiju. Ispostavilo se da su trenutni rezultati te terapije bili dobri, jer je kod više od 50%(60%) dece nestao osnovni simptom, pa su mogli da nastave pohađanje nastave u školi.
Reference
Bowlby, J. (1973) Separation: Anxiety and anger. New York-Oxford: Basic Books, vol. 2
Goldstein, W.N. (1997) Dynamically oriented psychotherapy with borderline patients. Am J Psychother, 51(1): 14-30
Hansburg, H.G. (1972) Adolescent separation anxiety: Volume I - A method for the study of adolescent separation problems. Malabar, FL: Robert E. Kreiger Publishing
Kraigher-Guzina, A. (1988) Strah od razdvajanja i neuroze kod dece. Beograd: Medicinski fakultet, doktorska disertacija
Kraigher-Guzina, A. (1980) Pojam anksioznosti odvajanja, njena uloga i značaj u dečjoj psihijatriji. Beograd: Medicinski fakultet, magistarski rad
Mahler, M.S., Furer, M. (1968) On human symbiosis and the vicissitudes of individuation. New York: International University Press, vol. 1
Popović-Vasilić, T. (1995) Kratka dinamička psihoterapija u radu sa studentima. Beograd: Kupola
Sarason, B.S., Davidson, K.S., Lightall, F.P., Waite, R.R., Rucbush, B.K. (1960) Anxiety in elementary school children. New York, itd: Wiley
Sarnoff, C. (1976) Latency. New York: Yenson Aronson
Tadić, N., i dr. (1992) Psihoanalitička psihoterapija dece i mladih. Beograd: Naučna knjiga
Werry, D., Aman, G. Anxiety in children. u: Burrows G. i Davies B. [ur.] Handbook of studies on anxiety
Winnicott, D.W. (1958) Clinical varieties of transference. u: Collected papers: Trough pediatria to psychoanalysis, London, itd: Tavistock Publications
 

O članku

jezik rada: engleski, srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.