Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 1 od 14  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 55, br. 74, str. 71-89
Krivične sankcije - sredstvo kontrole kriminaliteta pravnih lica
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresajovas@prafak.ni.ac.rs
Sažetak
Prihvatajući krivičnu odgovornost pravnih lica za učinjena krivična dela, niz zemalja u svom novom ili noveliranom krivičnom zakonodavstvu, paralelno sa vladajućim sistemom subjektivne odgovornosti fizičkih lica (koja se bazira na uračunljivosti i krivici), inauguriše sistem objektivne krivične odgovornosti. Naravno da sva pravna lica ne mogu biti krivično odgovorna zaučinjeno delo, već se i tu prave izuzeci (posebno kada se radi o državi i državnim organima), ali to ne isključuje krivičnu odgovornost njihovih odgovornih lica za prouzrokovanu posledicu krivičnog dela. Stoga su savremeni krivični zakoni i odredili posebne vrste krivičnih sankcija: kazne, mere bezbednosti iuslovnu osudu, te meru oduzimanja imovinske koristi koja je pribavljena krivičnim delom, te način, postupak i uslove za njihovo izricanje. Upravo u ovom radu će biti govora o pojmu, karakteristikama, vrstama i specifičnostima krivičnih sankcija prema pravnim licima kao sredstvu kontrole korporativnog kriminaliteta (kriminaliteta pravnih lica).
Reference
*** (2003) Narodne novine Republike Hrvatske, Br. 151
*** (2004) Službeni glasnik Republike Srbije, Br. 125
*** (2005/2014) Službeni glasnik Republike Srbije, Br. 85, 88. 2005, 107. 2005, 72. 2009, 111. 2009, 121. 2012, 104. 2013 i 108
*** (2008) Službeni glasnik Republike Srbije, Br. 97
*** (2007) Službeni list Republike Crne Gore, Br. 2
*** (2004) Uradni list Republike Slovenije, Br. 98
*** (2004) Službeni glasnik Republike Srbije, Br. 84
Babić, M., Marković, I. (2008) Krivično pravo - opšti dio. Banja Luka: Pravni fakultet
Bavcon, L., Šelih, A. (2003) Kazensko pravo - splošni del. Ljubljana: Uradni list SR Slovenije
Đurđević, Z. (2005) Komentar Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela. Zagreb: Narodne novine
Grozdanić, V., Škorić, M., Martinović, I. (2013) Kazneno pravo: Opći dio. Rijeka: Pravni fakultet
Horvatić, Ž. (2003) Krivično pravo - opći dio. Zagreb: Pravni fakultet
Ikanović, V. (2012) Odgovornost pravnih lica za krivična djela. Banja Luka: AIS
Jovašević, D. (2013) Krivično pravo: Opšti deo. Niš: Pravni fakultet
Jovašević, D. (2012) Korporativno krivično pravo. Niš: Sven
Jovašević, D. (2010) Odgovornost pravnih lica - evropski standardi i pravo Republike Srbije. u: Harmonizacija zakonodavstva Republike Srbije sa pravom Evropske unije - Zbornik radova, Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu, 516-533
Jovašević, D., Petrović, B. (2007) Krivična odgovornost pravnih lica u savremenom krivičnom pravu. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 49, str. 185-209
Kambovski, V. (2007) Krivična odgovornost pravnih lica - komparativna istraživanja. Skopje: Pravniot fakultet
Marjanović, G. (1998) Makedonsko krivično pravo - opšt del. Skoplje: Prosvetno delo
Miladinović, S.D. (2013) Odmeravanje kazne pravnim licima kao učiniocima krivičnih dela. u: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru - Zbornik radova, Niš: Pravni fakultet, 401-416
Novoselec, P. (2004) Opći dio kaznenog prava. Zagreb
Novoselec, P. (2001) Temeljne pretpostavke za odgovornost pravnih osoba za kaznjiva dejanja. Pravnik - Revija za pravno teorijo in prakso, Ljubljana, br. 6-8, str. 6-8
Pavišić, B. (2006) Kazneno pravo Vijeća Europe - izvori, komentari, praksa. Zagreb
Petrović, B., Jovašević, D., Ferhatović, A. (2016) Krivično pravo. Sarajevo: Pravni fakultet, 2
Poncela, P. (2005) Droit de la peine. Paris: Themis
Pop, I.A. (2006) Criminal liability of corporations-comparative jurisprudence. Michigan State University College of Law
Selinšek, Lj. (2007) Kazensko pravo - splošni del. Ljubljana
Vrhovšek, M. (2008) Komentar zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična dela. Beograd: Intermeh
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/zrpfni1674071J
objavljen u SCIndeksu: 27.05.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Gl Adv komore Vojvodine (2006)
Krivica u novom Krivičnom zakoniku
Jovašević Dragan

Gl Adv komore Vojvodine (2008)
Primena amnestije u krivičnom pravu
Jovašević Dragan

Zb Pravnog fak Niš (2016)
Primena mere bezbednosti oduzimanja predmeta
Jovašević Dragan

prikaži sve [81]