Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 14  
Back povratak na rezultate
2012, br. 3, str. 468-487
Kažnjavanje maloletnika u savremenom krivičnom pravu
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet
Sažetak
Početkom 2006. godine u Srbiji je stupilo na snagu novo maloletničko (materijalno, procesno i izvršno) krivično pravo. Srbija je tu sledila tendencije drugih evropskih zemalja (Francuska, Nemačka, Hrvatska), pa je na poseban način odredila status maloletnika. Donet je poseban zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica. Takođe je određena posebna nadležnost viših sudova za postupanje u krivičnim predmetima maloletnih učinilaca krivičnih dela. Predviđena je i obaveza specijalizacija lica koja u organima krivičnog pravosuđa učestvuju u krivičnom postupku, a zakon je takođe predvideo i mogućnost izricanja posebnih sankcija za maloletnike.
Reference
*** (1994-2008) Kazenski zakonik. Uradni list Republike Slovenije, 63, 7094, 23/99, 40/04, 95/04 58/08
*** (2003) Krivični zakonik Republike Crne Gore. Službeni list Republike Crne Gore, 70
*** (2007-2010) Krivično pravo Republike Makedonije. Služben vesnik na Republika Makedonije, 87/07,103/08, 161/08 i 145/10
*** (2009) Zakon o sudovima za mladež. Narodne novine Republike Hrvatske, br. 88/09
*** (2001) Criminal code of the Ukraine. Verkhovna rada Ukrajini, No. 25-26/2001 and No. 20/2009
Bergant, M. (1973) Slovenski mladostniki na krivi poti - vzroki kriminala pri mladostnikih, ki se prevzgajajo v deških zavodih na Slovenskem. Ljubljana: Državna založba Slovenije
Carić, A. (2010) Kamo ide hrvatsko maloljetničko kazneno zakonodavstvo. Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu, Split, broj 4, 779-820
Carić, A. (2004) Zakon o sudovima za mladež i odredbe o maloljetnicima u Zakonu o prekršajima sa komentatorskim bilješkama, poveznicama i sudskom praksom. Zagreb: Savez društava defektologa
Cohen, A.K. (1961) Kriminelle jugend. Hamburg: Beck
Cvjetko, B. (2004) Zakonska i sudska politika kažnjavanja maloljetnika i mlađih punoljetnika kaznom maloljetničkog zatvora. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, (2): 841-865
Đukić, B., Jovašević, D. (2010) Kriminalitet maloljetnika i mjere društvene reakcije u Republici Srpskoj. Banja Luka: Defendologija
Fedosova, I., Skuratova, T. (2005) Ugolovnij kodeks Rossijskoj federacii. Moskva
Grozdanić, V., Škorić, M. (2009) Uvod u kazneno pravo - opći dio. Zagreb
Horvatić, Ž. (2003) Kazneno pravo - opći dio. Zagreb
Jovašević, D., Mitrović, Lj. (2009) Izvršenje kazne zatvora u Bosni i Hercegovini sa posebnim osvrtom na izvršenje u Republici Srpskoj. Pravna riječ, Banja Luka, (19): 283-311
Jovašević, D. (2011) Maloletničko krivično pravo. Niš: Pravni fakultet, Centar za publikacije
Jovašević, D. (2010) Maloletno krivično zakonodavstvo i savremene tendencije krivičnoporavne represije. u: Bejatović Stanko [ur.] Savremene tendencije krivičnopravne represije kao instrument suzbijanja kriminaliteta, Bijeljina: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, 167-201
Jovašević, D. (2006) Krivične sankcije za maloletnike u novom Krivičnom zakonu Republike Srbije. Bezbednost, Beograd, vol. 48, br. 5, str. 689-711
Kimmel, J. (1954) Oesterreches Jugendstrafrecht. Wien, str. 78-83
Korošec, D. (2008) Predlog najnovijeg slovenskog Krivičnog zakonika sa posebnim osvrtom na decu i maloletnike kao počinitelje krivičnog dela. Revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 46, br. 1, str. 101-110
Koržanskij, M.I. (1997) Popularnij komentar kriminolnogo kodeksu. Kiev: Naukova Dumka
Kovčo, I. (1999) Izvršenje maloljetničkih krivičnih sankcija. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, broj 1, str. 685, 691
Lazarević, Lj., Vučković, B., Vučković, V. (2004) Komentar Krivičnog zakonika Crne Gore. Cetinje
Marjanovik, G. (1998) Makedonsko krivično pravo, Opšt del. Skoplje
Mitrović, L. (2009) Krivične sankcije prema maloljetnicima u Zakonu o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Republike Srpske. Revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 47, br. 2, str. 121-139
Pavlović, D. (1997) Zakon o maloletničkom pravosuđu. Beograd
Perić, O. (1982) Kažnjavanje maloletnika. Pravni život, vol. XXXII 3/(str. 297-312)
Raroga, A.I., Esakov, G.A., Čučaev, A.I., Stepalin, V.P. (2007) Ugolovnoe pravo Rossii: Časti obšaja i osobennaja. Moskva: Prospekt, str. 182-185, Kurs lekcij
Raroga, A.I. (2008) Ugolovnoe pravo Rossii: Obšaja čast. Moskva: Eksmo, str. 428-433, 2-e izdanie
Ricijaš, N. (2005) Obilježja maloljetnika koji izvršavaju kaznu maloljetničkog zatvora. Kriminologija i socijalna integracija, 1, str. 89-105
Selinšek, Lj. (2007) Kazensko pravo - splošni del. Ljubljana, str. 381-383
Sijerčić-Čolić, H. (2002) Maloletničko krivično pravosuđe i maloletnička delikvencija u Bosni i Hercegovini. Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, 351-367
Stojanović, Z., Perić, O. (1996) Komentar Krivičnog zakona Republike Srbije i Krivični zakon Republike Crne Gore - s objašnjenjima. Beograd: Službeni list
Vučković, B., Vučković, V. (2009) Krivične sankcije u Krivičnom zakoniku Crne Gore. Pravna riječ, Banja Luka, (19): 172-175
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci