Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2014, br. 68, str. 727-737
O celishodnosti uvođenja prigovora na prijavu žiga u srpsko zakonodavstvo
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresaaleksandra@prafak.rn.ac.rs
Projekat:
Projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu: Usklađivanje prava Srbije sa pravom Evropske Unije

Ključne reči: prigovor na prijavu žiga; komunitarni žig; žigovno pravo; Srbija
Sažetak
Predmet analize u ovom radu jeste kvalitet određenih rešenja iz domaćeg žigovnog zakonodavstva u svetlu harmonizacije naših propisa sa pravom EU. Zakon o žigovima Republike Srbije iz 2009. godine nije predvideo postupak po prigovoru na prijavu za registraciju žiga kao sredstvo koje bi trebalo da osigura da samo oni znakovi koji ispunjavaju neophodne uslove uživaju žigovno pravnu zaštitu. Zavod za intelektualnu svojinu je zadužen da ex officio ispituje postojanje tzv. relativnih razloga za odbijanje registracije žiga tako da nosioci prava na žig nemaju mogućnost da se u relativno jeftinom i delotvornom postupku suprotstave registrovanju drugog znaka kojim se povređuje njihovo ranije stečeno pravo. Nasuprot našem Zakonu o žigovima, u pravu EU je Uredbom Saveta 207/2009. o komunitarnom žigu od 26. februara 2009. godine (CTMR - Community trade mark regulation) propisan postupak opozicije koji predstavlja najznačajniju fazu u postupku registracije žiga. Iskustva evropskih zemalja pokazuju da postupak po prigovoru na prijavu žiga ima značajne prednosti. Pre svega, nosioci ranije stečenih prava su u mogućnosti da izbegnu vođenje dugih i skupih sudskih postupaka za poništaj žiga kojim se vređaju njihova prava. Takođe, državne agencije koje su ovlašćene da odobravaju registraciju znakova više nemaju obavezu da ispituju postojanje već registrovanih žigova.
Reference
*** (2009) Council regulation of 26 February 2009 on the community trade Mark. No 207 EC
*** (2009) Zakon o žigovima. Sl. Glasnik RS, Br. 104
Bošković, M. (2011) Ekapija. [Elektronska verzija]. Pristupljeno 11. april 2014, dostupno na http://www.ekapija.com/website/sr/page/402838/Mirela-Bo%C5%25A1kovi%C4%87-pomo%C4%87nica-direktora-za-%C5%BEigove-Zavoda-za-za%C5%A1titu
Cvejetićanin, N. Žig - razlozi za brendiranje proizvoda. Elektronska verzija. Pristupljeno 11. april 2014, dostupno na http://www.cvjeticaninlegal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=263&Itemid=346
Dinwoodie, G. (2009) Trademark law and theory: A handbook of contemporary research. Northapton MA, USA: Edward Elgar
Hastings, J. (2014) Trademark opposition case considerations. [Electronic version] Retriv5. april 2014, from http://www.trademarklitigationguide.com/trademark-opposition-case-considerations/
Lahsner, A. (2009) How to defend a trademark opposition brought by major corporation. [Electronic version]. Retriv5. april 2014, from http://howconceptual.com/how-to-defend-a-trademark-opposition-brought-by-a-major-corporation/
Marković, S. (2011) Načelo specijalnosti žiga i zabrana razvodnjavanja čuvenog žiga - pravnoekonomsko tumačenje. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 59, br. 1, str. 35-54
Waldstrøm, B. (2001) Intellectual property magazine, vol. 1; [Electronic version]. Retrived10. april 2014, from http://www.intellectualpropertymagazine.com/publication/two/the-commu-nity-trade-mark-79342.htm?origin=internalSearch
Zlatović, D. (2008) Uvjeti zaštite u suvremenom hrvatskom žigovnom pravu. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 51, str. 135-174
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfni1468727V
objavljen u SCIndeksu: 29.07.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka