Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 13, br. 33, str. 135-149
Metodološki pristupi u proučavanju odnosa roda i jezika - kritički osvrt
Univerzitet Educons, Akademija klasičnog slikarstva, Sremska Kamenica

e-adresagordanadobric@gmail.com
Ključne reči: rodne studije; rod; pol; teorija dominantnosti; teorija različitosti; teorija performativnosti
Sažetak
U ovom radu je kritički sagledan relativno kratak ali plodan period u okviru lingvističkih istraživanja vezan za izučavanje odnosa jezika i roda. Cilj ovakve vrste kritičkog osvrta je detaljan prikaz i novi uvid u metodološke postupake koji su se smenjivali u pomenutoj oblasti istraživanja sa posebnim osvrtom na rodne studije kao transdisciplinarno polje istraživanja. Autorka je sagledala tri različite teorije u okviru rodnih studija, teoriju dominacije, teoriju različitosti i teoriju performativnosti, polazeći od definisanja dihotomije rod - pol i navodeći primere pojedinačnih radova koji najbolje predstavljaju svaku od pomenutih teorija. Autorka je zatim, kroz kritički osvrt, dala novi uvid u moguća buduća proučavanja odnosa jezika i roda. U zaključku, autorka se još jednom osvrće na transdisciplinarni pristup kao zahtev koji se postavlja pred savremena lingvistička istraživanja i daje primat teoriji performativnosti kao najkompleksnijem i najsveobuhvatnijem metodološkom postupku u okviru rodnih studija.
Reference
Ahmed, S., Wahab, J.A. (2014) Animation and Socialization Process: Gender Role Portrayal on Cartoon Network. Asian Social Science, 10(3): 44-53
Blommaert, J., Bulcaen, C. (2000) Critical Discourse Analysis. Annual Review of Anthropology, 29(1): 447-466
Bucholtz, M. (2003) Theories of discourse as theories of gender: Discourse analysis in language and gender studies. u: Holmes J., Meyerhoff M. [ur.] The Handbook of Language and Gender, Oxford: Blackwell Publishing, 43-68
Bugarski, R.D. (2005) Jezik i kultura. Beograd: Biblioteka XX vek
Cameron, D. (2005) Language, Gender, and Sexuality: Current Issues and New Directions. Applied Linguistics, 26(4): 482-502
Cameron, D. (1998) Gender, language and discourse: A review essay. Signs, vol. 23, 945- 973
Čaušević, J., Zlotrg, S. (2012) Diskriminacija u jeziku - istraživanja u BiH. u: Halilović S. [ur.] Bosanskohercegovački slavistički kongres I, zbornik radova, Sarajevo: Slavistički komitet, 319-326
Eckert, P., Mc, S., Connell-Ginet (2009) Language and Gender. Cambridge: Cambridge University Press
Eckert, P., Mcconnell-Ginet, S. (1992) Think practically and look locally: Language and gender as community based practice. Annual Review of Anthropology, 21 (1): 461
Filipović, J. (2011) Gender and power and language standardization of Serbian. Gender and Language, 5(1), 111-131, Sheffield
Fitzpatrick, M.J., McPherson, B.J. (2009) Coloring Within the Lines: Gender Stereotypes in Contemporary Coloring Books. Sex Roles, 62(1-2): 127-137
Francis, B. (2010) Gender, toys and learning. Oxford Review of Education, 36(3): 325-344
Gordon, D. (2004) You Clean and Cook. Shifting Gender Identities and Second Language Socialization, Alexandria. TESOL Quarterly, 38(3): 437
Holmes, J., Meyerhoff, M. (2003) Different voices, different views: An introduction to current research in language and gender. u: Holmes J., Meyerhoff M. [ur.] The Handbook of Language and Gender, Oxford: Blackwell Publishing, 1-18
Holmes, J., Meyerhoff, M. (1999) The Community of Practice: Theories and methodologies in language and gender research. Language in Society, 28(2): 173-183
Iosub, D., Laniado, D., Castillo, C., Morell, M.F., Kaltenbrunner, A. (2014) Emotions under Discussion: Gender, Status and Communication in Online Collaboration. PLoS ONE, 9(8): e104880
Lakoff, R. (1973) Language and woman's place. Language in Society, 2(01): 45
Larsen-Freeman, D. (2011) Complex, dynamic systems: A new transdisciplinary theme for applied linguistics?. Language Teaching, 45(02): 202-214
Maccoby, E.E. (1990) Gender and relationships. A developmental account. Am Psychol, 45(4): 513-20
Matović, M. (2010) Rodni stereotipi u crtanim filmovima Volta Diznija. CM - časopis za upravljanje komuniciranjem, vol. 5, br. 15, str. 107-121
Mcelhiny, B. (2003) Theorizing gender in sociolinguistics and linguistic anthropology. u: Holmes J., Meyerhoff M. [ur.] The Handbook of Language and Gender, Oxford: Blackwell Publishing, 21-42
Merskin, D.L. (2008) Race and Gender Representations in Advertising in Cable Cartoon Programming. CLCWeb: Comparative Literature and Culture, 10(2)
Murnen, S.K. (2000) Gender and the Use of Sexually Degrading Language. Psychology of Women Quarterly, 24(4): 319-327
Perović, S. (2009) Jezik u akciji. Podgorica: CID
Savić, S. (1995) Jezik i pol: Istraživanja u svetu. Ženske studije, 1. juna
Savić, S. (1995) Jezik i pol (II), Istraživanja kod nas. Ženske studije, Beograd, (2-3) : 223-231
Savić, S. (1998) Žena sakrivena jezikom medija - kodeks neseksističke upotrebe jezika. Ženske studije, Beograd, 10, 89-132
Tannen, D. (1990) You just don't understand: Women and men in conversation. New York: William Morrow
Thompson, T.L., Zerbinos, E. (1997) Television Cartoons! Do Children Notice Its a Boys World?,. Sex Roles, 37(5/6): 415-432
van Leeuwen, T. (2005) Introducing social semiotics. London-New York: Rotledge
Yates, S. (2001) Gender, language and CMC for education. Learning and Instruction, 11(1): 21-34
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje
DOI: 10.5937/naslKg1633135V
objavljen u SCIndeksu: 13.01.2017.