Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 2 od 51  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 64, br. 7-8, str. 478-491
Uticaj tehnološkog razvoja na podsticanje inovativnosti domaćih industrijskih preduzeća
Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet, Katedra za društvene nauke
Projekat:
Razvoj novih inkapsulacionih i enzimskih tehnologija za proizvodnju biokatalizatora i biološki aktivnih komponenata hrane u cilju povećanja njene konkurentnosti, kvaliteta i bezbednosti (MPNTR - 46010)

Sažetak
Tehnologija i tehnološki razvoj predstavljaju ključne faktore savremenog društveno-ekonomskog razvoja, a primena najnovijih tehnoloških dostignuća čini najmoćnije sredstvo konkurentnosti razvijenih zemalja. Intenzivne tehnološke promene utiču na povećanje dinamičnosti uslova poslovanja, čineći ih neizvesnim, nepredvidivim i diskontinuiranim, i primoravajući privredne subjekte da im se stalno prilagođavaju. U ovom radu proučava se uticaj tehnološkog razvoja na pospešivanje inovativnosti domaćih industrijskih preduzeća, budući da je industrija i danas privredna grana na kojoj počiva prosperitet većine razvijenih zemalja. Proučavanje predmetne problematike podeljeno je na četiri dela. U prvom delu rada proučava se međusobna uslovljenost tehnološkog i privrednog razvoja, sa posebnim osvrtom na nužnost strategijskog pristupa u ovoj oblasti. Drugi deo rada posvećen je proučavanju inovativnosti kao osnove tehnološkog razvoja. Analiza određenih pokazatelja inovativnosti domaćih privrednih subjekata izneta je u trećem delu rada, dok je u poslednjem delu rada izvršena analiza podataka dobijenih istraživanjem uticaja tehnološkog razvoja na podsticanje inovativnosti domaćih industrijskih preduzeća, kroz proučavanje uloge diplomiranih inženjera u ovom procesu. Cilj rada je da se ukaže na značaj i kompleksnost uticaja tehnološkog razvoja na savremene uslove poslovanja, kao i da se na osnovu podataka dobijenih sprovedenim istraživanjem izvrši analiza uticaja tehnološkog razvoja na podsticanje inovativnosti u domaćim industrijskim preduzećima. Krajnji cilj rada jeste da se definišu određene mere koje bi trebalo preduzeti kako bi se postojeća, veoma nepovoljna, situacija u ovoj oblasti poboljšala.
Reference
*** (2014) Statistički godišnjak RS. Beograd: Republički zavod za statistiku
*** (2015) Statistički godišnjak RS. Beograd: Republički zavod za statistiku
*** (1994) Ekonomska enciklopedija. Beograd: Savremena administracija
Anderson, D., Anderson, A.L. (2001) Beyond change management advanced strategies for today's transformational leaders. San Francisco: Jossey Bass/Pfeiffer
Bennett, R. (2010) Innovation and the internet demand new collaboration. Ericsson Business Review, 2, 41-45
Burgelman, A.R., Modesto, A.M. (1988) Strategic management of technology and innovation. Homewood, Illinois: Irwin
Clifton, D.S., Edens, L.R., Johnson, H.T., Springfield, R.W. (1989) Elements of an Effective Technology Assistance Policy to Stimulate Economic Development. Economic Development Quarterly, 3(1): 52-57
Draker, P.F. (1991) Inovacije i preduzetništvo - praksa i principi. Beograd: PS Grmeč - Privredni pregled
Đuričin, D., Vuksanović, I. (2016) Budućnost Srbije i kako je preživeti - dostizanje konvergencija sa EU. Ekonomika preduzeća, vol. 64, br. 1-2, str. 15-36
Đuričin, D.N., Janošević, S.V., Kaličanin, Đ.M. (2015) Menadžment i strategija. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
European Commission (2004) Innovation management and the knowledge-driven economy. Brussels: EVSCEC
Ford, D., Saren, M. (1996) Technology and strategy for business. London, itd: International Thomson Business Press
Hamel, G., Breen, B. (2007) The Future of Management. Boston: Harvard Business School Press
Kokeza, G. (2008) Tehnološka zaostalost Srbije - stanje i mogućnosti prevazilaženja. Ekonomski vidici, 1-13; 1
Kokeza, G. (2015) Unapređenje inovativnosti kao instrument ekonomskog razvoja. Ekonomski vidici, 2-3, 167-179
Kokeza, G. (2012) Doprinos ekonomije znanja privrednom preobražaju Srbije. Ekonomski vidici, vol. 17, br. 4, str. 547-563
Kokeza, G. (2014) Reindustrijalizacija privrede Srbije - ključni faktor u procesu evropskih integracija. Ekonomski vidici, vol. 19, br. 1, str. 1-10
Komazec, G. (2012) Nauka, nove tehnologije i inovacija menadžmenta u svetu. Beograd: Geografski institut Jovan Cvijić Srpske akademije nauka i umetnosti
Kukoleča, S.M. (1994) Organizaciono poslovni leksikon izraza, pojmova i metoda. Beograd: Rad
Martínez-Ros, E., Labeaga, J.M. (2009) Product and process innovation: Persistence and complementarities. European Management Review, 6(1): 64-75
Miller, L.W., Morris, L. (1999) Fourth generation R&D: Managing knowledge, technology and innovation. New York: John Wiley & Sons
Narayanan, V.K. (2001) Managing technology and innovation for competitive advantage. New Jersey: Prentice Hall
OECD (2005) Growth in services: Fostering employment, productivity and innovation. u: Meeting of the OECD Council at the Ministerial Level: OECD
Rosegger, G. (1980) The economics of production and innovation: An industrial perspective. Oxford-New York, itd: Pergamon Press
Schilling, M.A. (2005) Strategic management of technological innovation. New York: McGraw-Hill
Stavrić, B., Kokeza, G. (2009) Upravljanje poslovnim sistemom. Beograd: Tehnološko-metalurški fakultet
Tidd, J., Hull, F.M. (2003) Service innovation - organizational responses to technological opportunities and market imperatives. London: Imperial College Press
Tidd, J., Bessant, J. (2009) Managing innovation: Integrating technological, market and organizational change. Chichester: John Wiley & Sons
Trott, P. (2005) Innovation management and new product development. London: Prentice Hall
Twiss, B., Goodridge, M. (1989) Managing technology for competitive advantage. London, itd: Pitman
Vujaklija, M. (1991) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: prethodno saopštenje
DOI: 10.5937/ekopre1608478K
objavljen u SCIndeksu: 21.05.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka