Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 4 od 51  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 16, br. 1, str. 97-110
Inovativna aktivnost u funkciji rasta preduzeća
Univerzitet u Banjoj Luci, Ekonomski fakultet, Republika Srpska, BiH

e-adresadragan.milovanovic@efbl.org
Sažetak
Naučno-istraživački krugovi u vreme globalne ekonomsko- finansijske krize problematiku rasta preduzeća sve više posmatraju kroz prizmu inovativne aktivnosti. Predmet istraživanja ovog rada jeste uloga inovativne aktivnosti u funkciji rasta preduzeća. Naučni cilj rada je da se kroz ekonometrijsku analizu poveže i kvantitativno vrednuje uticaj inovativne aktivnosti na rast preduzeća u Republici Srpskoj. Istraživanje je sprovedeno prema metodologiji OECD-a i Eurostata. U toku istraživanja korištene su metode korelacione i regresione analize. Posle uvodnog dela, u drugom delu rada problematika istraživanja analizira se iz ugla dosadašnjih istraživanja kroz naučnu literaturu dostupnu u naučno-istraživačkim bazama kao što su: EBSCO, ProQuest, Springer, Science Direct, CSA, Open Directory. Treći dio rada nosi naziv ,,Metodologija istraživanja i analiza uzorka', gde se postavlja osnovni metodološki koncept istraživanja, vrši uzorkovanje i primenjuju naučne metode istraživanja. U četvrtom delu rada prezentuju se rezultati istraživanja i vrši se diskusija rezultata. U zaključnom delu rada elaboriraju se zaključna razmatranja na bazi naučnog istraživanja.
Reference
Adižes, I. (2002) Upravljanje životnim ciklusom preduzeća. Novi Sad: Prometej
Bednarzik, R.W. (2005) Restructuring Information Technology: Is Offshoring a Concern?. Monthly Labor Review, August 2005; 11-20
Bernile, G., Gregg, A.J. (2009) The Impact of the Options Backdating Scandal on Shareholders,. Journal of Accounting and Economics, 47, 1-2: 2-26
Draker, P.F. (1991) Inovacije i preduzetništvo - praksa i principi. Beograd: Privredni pregled
Fagerberg, J., Mowery, D., Nelson, R., ur. (2004) The Oxford handbook of innovation. Oxford University Press
Lazonick, W. (2004) Corporate Restructuring. u: Ackroyd Stephen, Rose Batt, Thompson Paul, Tolbert Pamela [ur.] The Oxford Handbook of Work and Organization, Oxford University Press, 577-601
Narayanan, V.K. (2001) Managing technology and innovation for competitive advantage. Prentice Hall
o'Sullivan M. (2000) The innovative enterprise and corporate governance. Cambridge Journal of Economics, 24(4): 393-416
Porter, M.E. (2007) Konkurentska prednost. Novi Sad: Asee books
Schumpeter, J.A. (1939) Business cycle. New York: Mc Graw Hill Book Company
Stošić, B. (2007) Menadžment inovacija - ekspertni sistemi, modeli I metodi. Beograd: FON
Trott, P. (2005) Innovation management and new product development. London: Prentice Hall
Utterback, M. (1994) Mastering the Dynamics of Innovation: How Companies Can Seize Opportunities in the Face of Technological Change. Harvard: Business School Press
Vukmirović, N. (2012) Preduzetništvo u ekonomskoj teoriji i praksi, inovativni sistemi kreiranja i efikasnijeg korištenja resursa. Banja Luka: Ekonomski fakultet
 

O članku

jezik rada: bosanski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/EkoPog1401097M
objavljen u SCIndeksu: 31.12.2019.