Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 2 od 21  
Back povratak na rezultate
Sinegdoha u novinskoj vesti i novinskom izveštaju
Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet pedagoških nauka, Jagodina, Srbija
Projekat:
Dinamika struktura savremenog srpskog jezika (MPNTR - 178014)

Ključne reči: stilistika; novinske vesti; novinski izveštaji; sinegdoha
Sažetak
Osnovni cilj rada jeste izdvajanje glavnih tipova sinegdohe u novinskim vestima i novinskim izveštajima i ukazivanje na stilske efekte koji su ostvareni sinegdohskom upotrebom leksema. U radu je ukazano na mesto koje sinegdoha ima u slikovitom i sažetom formulisanju naslova vesti i izveštaja, argumentaciji u okviru prenetih izjava i kreiranju medijske slike u faktografskim novinskim tekstovima.
Reference
Bagić, K. (2012) Rječnik stilskih figura. Zagreb: Školska knjiga
Bagnall, N. (1999) Newspaper Language. Oxford: Focal Press
Bal, F. (1997) Moć medija. Beograd: Klio
Baysha, O. (2018) Synecdoche that kills: How Barack Obama and Vladimir Putin constructed different Ukraines for different ends. International Communication Gazette, 80(3): 230-249
Chrzanowska-Kluczewska, E. (2013) Synecdoche - an underestimated macrofigure?. Language and Literature, 22(3): 233-247
Ćirilović, M. (1998) Od vesti do kolumne - savremeno novinarstvo. Fakultet političkih nauke, 15-24
Dălălău, D. (2013) Metaphors Describing the Economic and Financial Crisis in Business Press Articles. Studia Universitatis Petru Maior: Philologia, (15), 167-178
de Melo, J.M., de Assis, F. (2016) Gêneros e formatos jornalísticos: um modelo classificatório. Intercom: Revista Brasileira de Ciências da Comunicação, 39(1): 39-56
Đorđević, M. (2010) Kulturni obrasci u vremenu medijskog spektakla. Beograd: Zadužbina Andrejević
Đurić, D. (2003) Novinarski leksikon. Licej: Večernje novosti
Fahnestock, J., Fahnestock, J. (2011) Tropes. u: Rhetorical StyleThe Uses of Language in Persuasion, Oxford University Press (OUP), str. 100-123
Gortan-Premk, D. (1997) Polisemija i organizacija leksičkog sistema u srpskom jeziku. Južnoslovenski filolog - povremeni spis za slovensku filologiju i lingvistiku
Jovanović, J. (2010) Lingvistika i stilistika novinskog umeća. Beograd: Jasen
Kenneth, B. (1941) Four Master Tropes. Kenyon Review, Vol. 3, No. 4, pp. 421-438, Autumn
Kovačević, M. (2000) Stilistika i gramatika stilskih figura. Kragujevac: Kantakuzin
Mladenov, M. (1980) Novinarska stilistika. Beograd: Naučna knjiga
Nelson, J.S. (1998) Tropes of Politics: Science, Theory, Rhetoric, Action. Madison, WI: University of Wisconsin Press
Popović, T. (2007) Rečnik književnih termina. Beograd: Logos Art
Ricoeur, P. (1975) Živa metafora. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske
Rowe, J.B. (2008) Culture, Progress and the Media: The Shad as Synecdoche in Environmental News Coverage. Environmental Communication, 2(3): 362-378
Rus-Mol, Š. (2005) Novinarstvo. Beograd: Klio
Todorović, N. (2002) Novinarstvo - interpretativno i istraživačko. Beograd: Fakultet političkih nauka
Ugrinić, A. (2012) Novinarstvo i medijska industrija u Srbiji - izazovi za profesiju u štampanim javnim glasilima. CM - časopis za upravljanje komuniciranjem, vol. 7, br. 24, str. 75-91
Vajs, N. (2000) Metonimija i sinegdoha. Filologija, 129-139; 35
Wolny-Zmorzyński, K., Kozieł, A. (2013) Journalistic Genology. Studia Medioznawcze Media Studies, Warszawa, Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Vol. 54, 1-16
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/NPDUNP1802108S
objavljen u SCIndeksu: 22.11.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka