Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:29
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:25

Sadržaj

članak: 5 od 21  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 38, br. 2, str. 57-70
Analiza uticaja digitalnih tehnologija na kritičko promišljanje mladih
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Srbija

e-adresapublic@agrif.bg.ac.rs
Ključne reči: digitalne tehnologije; kritičko promišljanje; medijski sadržaj; medijska pismenost
Sažetak
U radu se posmatra proces implementacije digitalnih tehnologija tokom proteklih par decenija i njihov uticaj na kritičko promišljanje kod mladje populacije koja raste uz upotrebu digitalnih tehnologija. Činjenica da televizijski program, a kasnije i Internet, preuzima primat od roditelja u vaspitavanju i postavljanju normativnih životnih vrednosti postaje od presudnog značaja za dalji sistem obrazovanja i delovanja u njemu. Kritičko promišljanje stvari je osnova uspešnog raspoznavanja medijskog sadržaja iz različitih izvora, a upoznavanje zaposlenih u obrazovnom sistemu sa načinom funkcionisanja i razumevanja medijskog sadržaja je ključno. Naučni progres i obrazovni koncept kreiran za današnju mlađu populaciju koja raste uz upotrebu digitalnih tehnologija ukazuje na interdisciplinarno učenje, a medijsko obrazovanje se nameće kao neophodno za dobijanje informacija koje će podići kapacitet društva da kritikuje medijski sadržaj i pravilno ga percipira. Znanja i kompetencije koje medijski opismenjen pojedinac ima svakako će ga otrgnuti od medijskog zavođjenja. Građanstvo treba da ima pun uvid u medijsku pismenost jer na taj način može da koristi medije, kao i da razvija kritičko mišljenje i učešće u javnom životu kroz medije. Medijska pismenost predstavlja osnovni doprinos kulturnom razvoju i napredovanju demokratskog društva, jer pojedinac dobija mogućnost da kritički analizira i adekvatano tumači dobijene informacije.
Reference
Alexander, J.E., Tate, M.A. (1999) Web wisdom: How to evaluate and create information quality on the Web. Hillsdale, NJ: Erlbaum
Bal, F. (1997) Moć medija. Beograd: Clio
Bašaragin, M. (2013) TV reklama kao ogledalo stereotipne miozginije - kritička analiza reklamnog TV diskursa iz rodne perspektive. Medijska istraživanja - Zbornik V. u: Medijska israživanja - Zbornik V, Novi Sad: Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 5: 290
Bubonjić, M. (2010) Sajbersvijet kao alegorijska paradigma nove civilizacije. CM - časopis za upravljanje komuniciranjem, vol. 5, br. 17, str. 63-85
Buckingham, D. Children and new media. u: Leah A.L., Livingstone S. [ur.] The Handbook of New Media, London: Sage Publications, p. 75-91
Bulatović, B.Lj., Arsenijević, O. (2013) Indikatori multimedijske pismenosti kao osnova medijskog obrazovanja. Medijska israživanja - Zbornik V. u: Medijska israživanja - Zbornik V, Novi Sad: Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 5: 155
Eysenbach, G. (2002) How do consumers search for and appraise health information on the world wide web? Qualitative study using focus groups, usability tests, and in-depth interviews. BMJ, 324(7337): 573-577
Fidler, R. (2004) Mediamorphosis, razumevanje novih medija. Beograd: Clio
Fogg, B.J. (2003) Persuasive technology: Using computers to change whatwe think and do. San Francisco: Kaufmann
Freeman, K.S., Spyridakis, J.H. (2004) An examination of factors that affect the credibility of online health information. Technical Communication, 51(2); 239-63
Gone, Ž. (1998) Obrazovanje i mediji. Beograd: Clio
Grubić-Nešić, Ž.L., Duđak, Lj., Jakovljević, N. (2013) Stav studenata o ulozi digitalnih tehnologija u obrazovnom procesu. u: Medijska israživanja - Zbornik V, Novi Sad: Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 5: 239
Heckman, C.E., Wobbrock, J.O. (2002) Put your best face forward: Anthropomorphic agents, E-commerce consumers, and the Law. u: Proceedings of the fourth international conference on Autonomous agents, 435-42
Just, M.A., Carpenter, P.A., Keller, T.A., Emery, L., Zajac, H., Thulborn, K.R. (2001) Interdependence of Nonoverlapping Cortical Systems in Dual Cognitive Tasks. NeuroImage, 14(2): 417-426
Kapoun, J. (1998) Teaching undergrads WEB evaluation: A guide for library instruction. Visited 20.02.2014http://www.ualberta. ca/~dmiall/Brazil/Kapoun.html
Karanović, B. (2013) Nova medijska pismenost i socijalni aktivizam: problemi i perspektive,. u: Medijska israživanja - Zbornik V, Novi Sad: Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 5: 176
Košničar, S. (2013) Komplementarnost medijskog obrazovanja i nastavnog kurikuluma na primeru obrazovnog sistema BBC. u: Medijska israživanja - Zbornik V, Novi Sad: Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 5: 181
Lazić, M. (2011) Da li nas Gugl zaista zaglupljuje?. CM - časopis za upravljanje komuniciranjem, vol. 6, br. 20, str. 73-96
Lovink, G. (2008) The society of the query and the Googlization of our lives. Eurozine, Visited 06. 03. 2012. URL: http://www.eurozine.com/pdf/2008-09-05- lovink-en.pdf
Matović, M. (2011) Medijska pismenost i deca u novom medijskom okruženju. CM - časopis za upravljanje komuniciranjem, vol. 6, br. 19, str. 53-66
McCrindle Research Study (2006) CM - Časopis za upravljanje komuniciranjem, 17:70
Miletić, M. (2008) Resetovanje stvarnosti. Novi Sad: Protocol
Milutinović, I. (2011) Između utopije i moralne panike - o društvenoj vrednosti Interneta. CM - časopis za upravljanje komuniciranjem, vol. 6, br. 18, str. 29-57
OECD (2008) New Millennium Learners: Initial findings on the effects of digital technologies on school-age larners. u: OECD/CERI International Conference ‚‚Learning in the 21st Century: Research, Innovation and Policy‘‘, Paris, Visited 29.02.2012. URL:http://www.oecd.org/dataoecd/39/51/ 40554230.pdf
Pešić, J.M. (2003) Kritičko mišljenje između pomodarstva i promišljanja - ka teorijskom utemeljenju koncepta. Psihologija, vol. 36, br. 4, str. 411-423
Pljakić, G. (2013) Kultura korišćenja slobodnog vremena. Novi Sad: Fakultet za sport i turizam
Prensky, M. (2001) Digital natives, digital immigrant, Part II: Do they really think differently. On the Horizon, MCB University Press, vol. 9, br. 6, http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part2.pdf
Prensky, M. (2001) Digital natives, digital immigrant. On the Horizon, MCB University Press, vol. 9 br. 5, http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20 Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf
Radojković, M. (2006) Medium sindrom. Novi Sad: Protocol
Radojković, M., Miletić, M. (2008) Komuniciranje, mediji i društvo. Beograd: Učiteljski fakultet
Rieh, S.Y. (2002) Judgment of information quality and cognitive authority in the Web. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 53(2): 145
Snow, B. (1998) Dve kulture. u: Štambuk V. [ur.] Kibernetika, informatika, internet, Beograd: Fakultet političkih nauka, p. 60
Souvignier, E. (2001) Training räumlicher Fähigkeiten. u: Klauer K. [ur.] Handbuch Kognitives Training, Göttingen: Hogrefe, 293-319
Šmakić, K. (2012) (Lack of) culture in digital age. Kultura, br. 137, str. 99-109
Šmakić, K. (2009) Generisanje propagandnog diskursa posredstvom estetske forme političko-propagandnog oglasa. Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, br. 15, str. 217-229
Štambuk, V. (1998) Kibernetika, informatika, internet. Beograd: Fakultet političkih nauka. Čigoja štampa
Šušnjić, Dj. Ribari ljudskih duša - Ideja manipulacije i manipulacija idejama. Beograd: NIP 'Mladost'
Trandafilović, I. (2006) Ime, logo, boja. Beograd: BIGZ
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2003) Science in the Information Society. 152; Posećeno 12.03.2012. URL:http://portal.unesco.org/ci/en/files/128 52/10704633955science.pdf/science.pdf
Viner, N. (1998) Kibernetika. u: Štambuk V. [ur.] Kibernetika, informatika, internet, Beograd: Fakultet političkih nauka, p. 47
Vuksanović, D. (2009) Medijska inteligencija i kreativnost u Transhumanom dobu. Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, br. 15, str. 125-137
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/engrami1602057S
objavljen u SCIndeksu: 12.06.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka