Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 5 od 48  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 85, br. 11, str. 591-615
Jurisprudencija militantne demokratije - precedenti Ustavnog suda Srbije
Novi Sad
Ključne reči: militantna demokratija; Ustavni sud Srbije; sloboda udruživanja; neprijatelji slobode; ograničenja slobode
Sažetak
Ustavni sud Srbije je u 2011. i 2012. godini doneo četiri odluke o predlozima Republičkog javnog tužilaštva za zabranu rada nekoliko formalnih ili neformalnih udruženja građana. Autor analizira ove odluke kao inicijalne priloge jurisprudenciji militantne demokratije. Kritički se osvrće na njihove nedoslednosti i protivrečnosti i na izostanak teorijskog pristupa. Razmatra odnos sudske prakse i teorije i podseća na učenja o granicama slobode u delima Popera, Rolsa, Harta, Dala i Raza. Zaključuje da je borbena zaštita znak ugrožene, nespremne ili oslabljene demokratije kojoj je ponestalo snage da svoje neprijatelje marginalizuje kroz otvoreno sučeljavanje stavova. Odluke o zabrani rada pojedinih udruženja posredno su priznanje da u današnjoj Srbiji takvih snaga nema, ili da su one neznatne. Nakon dve odluke o zabrani rada, odluka Ustavnog suda kojom se poslednji predlog za zabranu odbija, u okolnostima primetnog porasta netolerancije u društvu, mogla bi da ohrabri neprijatelje slobode. Kao osnovnu slabost razmatranih odluka autor navodi: prevagu faktografskog pristupa nad analitičkim i pribegavanje linearnoj dedukciji u objašnjenju složenih društvenih pojava.
Reference
*** (2012) Odluka br. VIIU-249/2009 od 12. juna 2012. godine. Službeni glasnik RS, br. 69/2012, 20. jul, 89-101
*** (2013) Odluka br. VIIU-482/2011 od 14. Novembra 2012 godine. Službeni glasnik RS, br. 6/2013, 18. januar, 4-18
*** (2011) Odluka VIIU br. 171/2008 od 2. juna 2011. godine. Službeni glasnik RS, br. 50/2011, 8. jul, 320-326
*** (2004) Militant democracy and transition towards democracy. u: Sajó András [ur.] Militant Democracy, Utrecht: Eleven
*** (2004/2011) Zakon o Agenciji za privredne registre. Službeni glasnik RS, br. 55/2004, 111/2009 i 99/2011)
*** (1996) Zakon o amnestiji. Sl. list SRJ, br. 28
*** (2003) Zakon o odgovornosti za kršenje ljudskih prava. Službeni glasnik RS, br. 58/2003, 61/2003)
Adorno, T.W. (1987) Minima morala - refleksije iz oštećenog života. Sarajevo: Veselin Masleša
Beširević, V.M. (2012) A Short Guide to Militant Democracy: Some Remarks on the Strasbourg Jurisprudence. u: European yearbook on human rights, 243-257
dal Robert, A. (1994) Dileme pluralističke demokratije. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
de Tokvil, A.K. (1990) O demokratiji u Americi. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Delez, Ž. (2010) Pregovori - razgovor sa Tonijem Negrijem. Loznica: Karpos, 248-249
Dimitrijević, N. (2013) Militantna demokratija, konstitucionalna demokratija i osnovna prava: da li su prijatelji demokratije neprijatelji slobode?. u: Violeta Beširević [ur.] Militantna demokratija - nekada i sada, Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union, 31-60
Dimitrijević, V. Ograničenja slobode udruživanja i srodnih prava dozvoljena međunarodnim pravom. u: Ustavno ograničenje slobode udruživanja, Zbornik radova, 65-66
Gadamer, H. (1986) Hermeneutik - Ergänzungen. Tübingen: Mohr
Habermas, J. (2002) Post nacionalna konstelacija - politički eseji. Beograd: Otkrovenje
Hart, H.L.A. (2003) Are there any natural rights: Philosophical review / Ima li prirodnih prava. u: Herbert Hart [ur.] Ogledi iz filozofije prava, Beograd: Plato, str. 151-168
Hart, H.L.A. (1983) Positivism and the separation of law and morals. u: Essays in jurisprudence and philosophy, Oxford: Clarendon press, str. 53
Heidegger, M. (1976) Uvid u metafiziku. Beograd: Vuk Karadžić
Joakim, K.F. (1996) Konstitucionalizam. Podgorica: CID
Jovanović, M. (2010) Ustavna ograničenja za zloupotrebu demokratije. u: Zbornik radova , Ustavni sud Republike Srbije - Evropska komisija za demokratiju putem prava - Venecijanska komisija, 91-98
Kelsen, H. (1912) Zur Soziologie des Rechts. u: Kritische Bemerkungen, Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 39., 602
Kelzen, H.V. (1927) O granicama između pravničke i sociološke metode. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Konstantinović, R. (1969) Filosofija palanke. Treći program, leto
Lowenstein, K. (1937) Militant democracy and fundamental rights, I-II. American Political Science Review, 31, 3 i 4
Luhmann, N. (1995) Das Recht der Gesellschaft. Frankfurt/Main: Suhrkamp
Luman, N. (2001) Društveni sistemi - osnovi opšte teorije. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zoran Stojanović
Macklem, P. (2005) Militant Democracy, Legal Pluralism, and the Paradox of Self-Determination. Legal Studies Research Paper No 05-03
Platon (1957) Država. Beograd: Kultura, 563, 564, 288-289
Poper, K.R. (1993) Otvoreno društvo i njegovi neprijatelji. Beograd: BIGZ, II
Poper, K.R. (2002) Pretpostavke i pobijanja - rast naučnog znanja. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Raz, Dž. (2005) Etika u javnom domenu - ogledi iz moralnosti prava i politike. Podgorica: CID
Rols, D. (1998) Teorija pravde. Podgorica: CID
Rols, D. (1998) Politički liberalizam. Beograd: 'Filip Višnjić'
Sajó, A. (2005) From Militant Democracy to the Preventive State?. Cardozo Law Review, 27 (5)
Sloterdajk, P. (2001) Prezir masa - ogled o kulturnim sukobima u modernom društvu. u: U istom čamcu, Beogradski krug, 133-203
Thomas, D.J. (1998) Human rights: Group defamation, freedom of expression and the law of nations. Martinus Nijhoff Publishers, 81-89
Waldron, J. (2009) Dignity and Defamation: The Visibility of Hate. Harward Law Review, Vol. 123:1596, 1600-1602, 1621-1623
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: rasprava/članak
DOI: 10.5937/gakv1311591B
objavljen u SCIndeksu: 20.03.2014.

Povezani članci

Nema povezanih članaka