Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2004, br. 11, str. 17-30
Aronova paradigma modernih režima industrijskog društva
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica, Srbija
Sažetak
Logika i eksplanatorni potencijali već decenijama vrlo uticajne Aronove (Raymond Aron) paradigme industrijskih društava i njenog fundamentalnog stanovišta da oblik partijskog sistema predstavlja “osnovno načelo” modernih političkih režima (sistema), “glavnu varijablu” analize i formulu za “dešifrovanje” njihove prirode i legitimiteta, promišljaju se u kontekstu četiri osnovne razlike između “ustavno-pluralističkih režima” i “režima monopolističke partije”. Reč je o kontroverzama: 1) između konkurencije i monopola; 2) ustavnosti i revolucije; 3)pluralizma i birokratskog apsolutizma i 4) između države partija i partijske države. U obilju nijansiranih autorskih analiza moderne istorije i politike, Aronova hipoteza o “prvenstvu politike” zanimljiva je i zbog toga što se temelji na kritičkoj valorizaciji heurističkih kapaciteta nekoliko najpoznatijih istorijskih shema, uključujući i gledište o pogrešnosti ideja jednosmernog razvoja, ili “kraja istorije”. To, drugim rečima, znači da i nivo ekonomskog razvoja, tradicija i kultura imaju uticaja na karakter političkih institucija, što analizirani autor iskazuje zaključkom da “različite faze ekonomskog napretka više ili manje favorizuju određeni režim”, te da je “razvijenu industrijsku civilizaciju moguće (je) zamisliti i sa različitim političkim režimima”.
Reference
Arent, H. (1998) Izvori totalitarizma. Beograd: Feministička izdavačka kuća 94
Aristotel (1975) Politika. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Aron, R. (1997) Demokratija i totalitarizam. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Barington, M. (2000) Društveni koreni diktature i demokratije - vlastelin i seljak u stvaranju modernog sveta. Beograd: Filip Višnjić
Bobio, N. (1990) Budućnost demokratije - odbrana pravila igre. Beograd: Filip Višnjić
de Monteskje, Š. (1989) O duhu zakona. Beograd: Filip Višnjić
de Tokvil, A. (1990) O demokratiji u Americi. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
de Tokvil, A. (1994) Stari režim i revolucija. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Golubović, Z.T. (1987) Teorija i praksa realnog socijalizma. Beograd: Filip Višnjić
Komšić, J.N. (2003) Istorijsko-etnički rascepi i politička pregrupisavanja u Srbiji. u: Komšić Jovan, Pantić Dragomir, Zoran Đ.Slavujević [ur.] Osnovne linije partijskih podela i mogući pravci političkog pregrupisavanja u Srbiji, Beograd: Friedrich Ebert Stiftung, str. 17-93
Komšić, J.N. (2002) Demokratska tranzicija u Srbiji i problem institucionalne neopredeljenosti. u: Tranzicija i institucije, Beograd: Friedrich Ebert Stiftung
Kuljić, T.Đ. (1983) Teorije o totalitarizmu. Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije
Lasswell, H.D. (1936) Politics: Who gets what, when, how?. New York
Matić, M.A., Podunavac, M.L. (1997) Politički sistem - teorije i principi. Beograd: Fakultet političkih nauka
Poper, K.R. (1993) Otvoreno društvo i njegovi neprijatelji. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Ruso, Ž. (1993) Društveni ugovor - o poreklu i osnovima nejednakosti među ljudima. Beograd: Filip Višnjić
Sartori, Đ. (2001) Demokratija - šta je to?. Podgorica, itd: CID
Satle, F., Dijamel, O., Pizije, E. (1993) Enciklopedijski rečnik političke filozofije. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Stanovčić, V. (1996) Demokratija u višeetničkim društvima: Populizam, bonapartizam, vladavina većine ili ustavna poliarhija?. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 100, str. 7-54
Vajl, E. (1982) Politička filozofija. Beograd: Nolit
Veber, M. (1988) Politika kao profesija. u: Gligorov Vladimir [ur.] Kritika kolektivizma - liberalna misao o socijalizmu, Beograd: Filip Višnjić, str. 55-99
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka