Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:28
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:26

Sadržaj

članak: 1 od 7  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 7, br. 14, str. 14-27
Uticaj stila liderstva na organizacionu kulturu turističkih preduzeća u Crnoj Gori
aUniverzitet Crne Gore, Fakultet za turizam i hotelijerstvo Stari Grad , Kotor, Crna Gora
bUniverzitet Mediteran, Fakultet za ekonomiju i biznis, Podgorica, Crna Gora

e-adresaoliveras@ac.me, milica.raicevic@unimediteran.net, milica.kovacevic@unimediteran.net
Ključne reči: stilovi liderstva; organizaciona kultura; menadžerska mreža. Uticaj stila liderstva na organizacionu kulturu turističkih preduzeća u Crnoj Gori
Sažetak
Da bi uspješno prilagodio stil liderstva organizacionoj kulturi, lider prvo mora znati koje elemente ona sadrži. Različitim tipovima organizacione kulture odgovaraju različiti stilovi liderstva. Lider u određenoj organizacionoj kulturi bira stil liderstva koji najbolje odgovara pretpostavkama sadržanim u toj kulturi, jer u protivnom neće biti prihvaćen kao vođa. Uspješan menadžer treba da procijeni koji to pristup lidera prema sljedbenicima poboljšava kvalitet međusobnog odnosa, a samim tim i poslovnog ambijenta, kao jednog od faktora konkurentnosti. Predmet istraživanja rada je da se utvrdi stil liderstva koji menadžeri crnogorskih turističkih preduzeća koriste u odnosu na svoje sljedbenike, pri njihovom usmjeravanja u cilju ostvarenja postavljenih poslovnih ciljeva, kao i utvrđivanje organizacione kulture kao rezultata odabranog liderskog stila menadžera. Istraživački dio rada bavi se analizom promjene stila liderstva menadžera turističkih preduzeća, kao i da li je promjena stila liderstva dovela do promjene organizacione kulture u posmatrana dva vremenska perioda. Doprinos sprovedenog istraživanje ogleda se u tome što će omogućiti sticanje uvida u dominantne tipove organizacione kulture u turističkim preduzećima u Crnoj Gori, i stilove liderstva, kao i njihov međusobnom uticaju, čije usaglašavanje je neophodno za uspiješno poslovanje i postizanje konkurentske prednosti turističkih preduzeća.
Reference
Bulatović, D., Jokić, B. (2017) Operativni menadžment u malom biznisu. Ekonomski izazovi, vol. 6, br. 12, str. 105-111
Cameron, K.S., Quinn, R.E. (1999) Diagnosing and changing organizational culture: Based on competing values framework. Reading, MA, itd: Addison-Wesley, OD Series
Erhardt, N., Martin-Rios, C., Heckscher, C. (2016) Am I doing the right thing? Unpacking workplace rituals as mechanisms for strong organizational culture. International Journal of Hospitality Management, 59: 31-41
Goldsmith, M., Beckhard, R., ur. (1997) The Leader of the Future. San Francisco, CA: Jossey-Bass
Janićijević, N. (2013) Organizaciona kultura i menadžment. Beograd: CID, Ekonomski fakultet
Kuzman, S. (2014) Istraživanje dominantnih stilova liderstva primjenom likertovog modela u hotelskim preduzećima. u: Proceedings of the 1st International Scientific Conference - Sinteza 2014, Belgrade: Singidunum University, str. 1049-1053
Lewin, K. (1947) Frontiers in Group Dynamics. Human Relations, 1(2): 143-153
Likert, R., Likert, G.J. (1976) New Ways of Managerial Conflicts. New York: McGraw-Hill Book Company
Northaus, P.G. (2008) Liderstvo teorija i praksa. Beograd: Data status
Northouse, P.G. (2007) Leadership: Theory and practice. Thousand Oaks, Ca: Sage
Robbins, S.P. (2003) Organizational behavior. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Sarros, J.C., Gray, J., Densten, I.L. (2002) Leadership and its impact on organizational culture. International Journal of Business Strategy, vol 10, No 2, pp 1-26
Schein, E.H. (1996) Leadership and organizational culture
Stogdill, R.M. (1974) Handbook of leadership: A survey of theory an research. New York-Toronto: Collier
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/EkoIzazov1814014S
objavljen u SCIndeksu: 24.01.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka