Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:28
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 6  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 61, br. 1-2, str. 71-104
Uticaj dva modela realizacije programa nastave fizičkog vaspitanja u prvom razredu srednje škole na fizičku obrazovanost učenika
Poljoprivredno veterinarska škola sa domom učenika, Svilajnac
Ključne reči: fizičko vaspitanje; program nastave; fizička obrazovanost
Sažetak
Cilj rada je bio da se ustanovi kakvi su efekti kontinuiranog planiranja i realizacije programskih sadržaja nastave fizičkog vaspitanja, a kakvi su efekti standardnog planiranja i realizacije programskih sadržaja nastave fizičkog vaspitanja, koji se najčešće sprovodi u ciklusima sa određenim brojem časova i eventualne razlike između dva modela planiranja. Sprovedeno je istraživanje longitudinalnog karaktera, odnosno pedagoški eksperiment sa paralelnim grupama. Eksperimentalnim tretmanom je obuhvaćeno 300 ispitanika podeljenih u četiri posebna subuzorka - prema kriterijumima pola i uzrasta. Varijable koje pripadaju kompleksu prediktorskih varijabli pokrivale su pet različitih prostora. U obradi podataka dobijenih empirijskim istraživanjem, za izračunavanje značajnosti razlika u efektima primene različitih programskih sadržaja, primenjena su: multivarijantna analiza varijanse, Roj-ev test, diskriminativna analiza, univarijantna analiza kovarijanse i multivarijantna analiza kovarijanse. Nastava fizičkog vaspitanja, sa kontinuiranim obučavanjem i usavršavanjem programskih sadržaja, nije imala statistički značajnog uticaja na antropometrijske karakteristike kod ispitanika i ispitanica, značajno je pozitivno uticala na poboljšanje rezultata motoričkih sposobnosti, sportsko-tehničkog dostignuća, nivoa teorijskog znanja o fizičkom vaspitanju i fizičkom vežbanju i stavova prema nastavi fizičkog vaspitanja i vrednostima fizičke kulture i kao takva može biti pouzdana osnova i preporuka savremene nastave fizičkog vaspitanja uz permanentnu nadgradnju trenutnih saznanja.
Reference
Acković, T. (1975) Okvirni program teoretske nastave iz oblasti fizičkog vaspitanja za učenike osnovne škole. Fizička kultura, (2), 31-31
Bokan, B., Matić, M. (1982) Implikacije vrednosnih stavova učenika prema telesnom kretanju-vežbanju i sportu u pismenim zadacima iz maternjeg jezika na teme eksplicitno i implicitno asocijativne području fizičkog vaspitanja. Fizička kultura, br. 2, str. 150-155
Buđa, I. (1996) Nastavnici fizičkog vaspitanja o sebi i svojim uslovima rada. Fizička kultura, vol. 50, br. 3, str. 195-200
Galić, M.B. (1995) Determinante stava i učešća u sportsko - rekreativnim aktivnostima. Fizička kultura, vol. 49, br. 1, str. 7-15
Katić, R.V. (1985) Relacije između morfoloških karakteristika i uspeha u predmetu tjelesni odgoj u usmjerenom obrazovanju. Fizička kultura, (1), 14-16
Kavčić, J. (1976) Šta je telesno vaspitanje, a šta telesno obrazovanje i njihov značaj. Fizička kultura, (3), 209-214
Kljajević, V. (2005) Efekti različitih programa nastave fizičkog vaspitanja na transformaciju dimenzija antropološkog statusa učenika završnih razreda srednje škole. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, doktorska disertacija
Krsmanović, B. (1985) Efikasnost nastave fizičkog vaspitanja u zavisnosti od modela nastavnih programa. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, doktorska disertacija
Krsmanović, B., Berković, L. (1999) Teorija i metodika fizičkog vaspitanja. Novi Sad: Univerzitet
Krulanović, R. (2006) Efekti različitih programa vežbanja i njihov uticaj na morfološke, motoričke i funkcionalne karakteristike učenika. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, Nepublikovani magistarski rad
Kukolj, M.S., Ugarković, D.L., Matavulj, D., Jarić, S.M. (1997) Karakteristike motoričkih osobina sportista u periodu sazrevanja. Fizička kultura, vol. 51, br. 4, str. 552-560
Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ., Viskić-Štalec, N. (1975) Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK - Institut za naučna istraživanja
Maksimović, S. (2000) Efekti dva različita programa rukometa na učenike petog razreda osnovne škole. Beograd: Fakultet fizičke kulture, magistarski rad
Marković, Ž. (2005) Uticaj dva načina planiranja na rezultate nastave fizičkog vaspitanja u prvom i drugom razredu srednje škole magistarski rad. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, magistarski rad
Marković, Ž. (2006) Uticaj dva načina planiranja na rezultate nastave fizičkog vaspitanja u prvom i drugom razredu srednje škole. Fizička kultura, vol. 60, br. 1, str. 29-38
Matić, M. (1976) Prilog proučavanju zavisnosti rezultata u testovima snage od nekih činilaca motivacije u određenom postupku njihove primene sa učenicima. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK, doktorska disertacija
Milanović, L. (2000) Neka zapažanja o efikasnosti dva različita programa vežbanja (zvaničnog i alternativnog) u redovnoj nastavi fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi. Fizička kultura, vol. 54, br. 1-4, str. 63-68
Radovanović, Đ. (1992) Morfološke karakteristike učenika srednjih škola s obzirom na vrstu i intenzitet telesne aktivnosti. Fizička kultura, vol. 46, br. 3, str. 195-198
Stanojević, A. (1986) Prilog izučavanju teoretskih znanja i stavova učenika u srednjem usmerenom obrazovanju i vaspitanju kao faktor njihovog angažovanja u fizičkom vaspitanju. Fizička kultura, (1), 12-15
Višnjić, D., Jovanović, A.I., Miletić, K. (2004) Teorija i metodika fizičkog vaspitanja. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Vulović, G. (1987) Intenzifikacija sredstava fizičkog vaspitanja kao način poboljšanja biomotoričkih sposobnosti kod učenika III razreda srednjeg usmerenog obrazovanja i vaspitanja. Beograd: Fakultet za fizičko vaspitanje, magistarski rad
Zdanski, I., Galić, M. (2002) Didaktika fizičkog vaspitanja. Banja Luka: Udruženje građana-nastavnika osnovnih i srednjih škola 'Petar Kočić'
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 24.02.2010.