Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 15  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 37, br. 3, str. 1-10
Primena različitih tehnoloških procesa u doradi semena crvene deteline
aInstitut za krmno bilje, Kruševac
bUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Poljoprivredni fakultet, Lešak

e-adresadragoslav.djokic@ikbks.com
Projekat:
Poboljšanje genetičkog potencijala i tehnologija proizvodnje krmnog bilja u funkciji održivog razvoja stočarstva (MPNTR - 31057)

Sažetak
U radu su prikazani rezultati ispitivanja pri doradi naturalnog semena crvene deteline na mašinama za doradu različitim tehnološkim postupcima. Seme za zasnivanje i korišćenje useva crvene deteline (Trifolium pratense L.) mora biti visoke čistoće, klijavosti, kao i visoke genetske vrednosti. Ovi zahtevi se ostvaruje doradom, odnosno odstranjivanjem nečistoća i semena lošijeg kvaliteta. Dorada semena crvene deteline obuhvata veći broj operacija od kojih su najznačajnije: čišćenje, pakovanje u ambalažu, deklarisanje i skladištenje. U procesu dorade semena ove krmne biljke količina dorađenog semena direktno zavisi od sadržaja primesa koje mogu biti organskog i neorganskog porekla, a takođe i od količine i vrste korova u semenu koje se dorađuje. Zadatak čišćenja je da se iz naturalnog semena crvene deteline sa primesama uklone sva zrna stranih primesa i razne nečistoće i izdvoji čisto zrno osnovne kulture. Značaj dorađenog semena se ogleda u tome da se seme blagovremeno pripremi u što povoljnije stanje za sejalicu i kvalitetnu setvu, klijanje i nicanje. Cilj ispitivanja bio je da se pri doradi semena crvene deteline odrede relevantni parametri na mašinama za doradu, a to su: čisto seme (%), seme korova i seme drugih kultura (%), inertne materije (%), količina dorađenog semena (kg), vreme dorade semena (h), gubici semena (%), randman dorade (%), kao i količina potrošenog materijala u tehnološkom procesu dorade semena. Na osnovu dobijenih rezultata i njihovim poređenjem moguće je izvršiti izbor odgovarajućeg tehnološkog procesa za doradu semena crvene deteline.
Reference
*** (2010) Statistički godišnjak. Beograd: Republički zavod za statistiku
*** (2005) Glasnik Republike Srbije, br. 45
Babić, M., Babić, Lj. (1998) Uticaj osnovnih fizičkih osobina semena pšenice na karakteristike strujanja vazduha. Selekcija i semenarstvo, 5(3-4): 29-32
Black, M., Bewley, D.J., Halmer, P. (2006) The encyclopedia of seeds science, technology and uses. Wallingford
Copeland, L., Mcdonald, M. (2004) Seed Drying. Norwell, Massachusetts: Seed Science and Technology
Čuturilo, S., Nikolić, B. (1986) Korovi lucerke i njihovo suzbijanje. Beograd: Nolit
Đokić, D., Stanisavljević, R., Marković, J., Terzić, D., Anđelković, B. (2012) Primese u naturalnom semenu lucerke i njihov uticaj na tehnologiju dorade. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 16, br. 2, str. 75-78
Đokić, D.J. (2010) Primena različitih tehničko-tehnoloških sistema u doradi semena lucerke. Beograd: Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija
Đukić, D., Mihajlović, V., Tomić, Z. (1996) Rezultati oplemenjivanja krmnih biljaka u SR Jugoslaviji na kraju XX veka. u: Jugoslovenski simpozijum o krmnom bilju sa međunarodnim učešćem (VIII), Novi Sad, 5-15
Đukić, Đ., Moisuc, A., Janjić, V., Kišgeci, J. (2004) Krmne, korovske, otrovne i lekovite biljke. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Erić, P., Đukić, D.J., Ćupina, B., Mihailović, V. (1996) Krmno bilje - praktikum. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
International Seed Testing Association (1999) International rules for seed testing. Seed Science and Technology, Supplement 27: 333
Lugić, Z., Radović, J., Terzić, D., Tomić, Z., Spasić, R. (2000) Semenarstvo višegodišnjih leguminoza u Centru za krmno bilje Kruševac. u: Savetovanje (XI), Sombor, str. 47-55
Marković, J., Ignjatović, S., Radović, J., Lugić, Z. (2007) Uticaj faze razvića na sadržaj makro i mikroelemenata u lucerki i crvenoj detelini. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 44, br. 1, str. 401-406
Miladinović, M. (2001) Proizvodnja semena krmnog bilja. Novi Sad: Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo
Mladenov, V., Milošević, M. (2011) Uticaj sorte i lokaliteta na kvalitet semena ozime pšenice. Selekcija i semenarstvo, vol. 17, br. 1, str. 83-95
Savić, Z., Lugić, Z., Neckov, I. (2000) Uticaj kvaliteta naturalnog semena višegodišnjih krmnih leguminoza na gubitke u doradi semena. u: I savetovanje, Nauka, praksa i promet u agraru - Znanje u hibridu, Vrnjačka banja, Zbornik radova, str. 95-98
Savić, Z., Tomić, Z., Lugić, Z., Radović, J. (2000) Uticaj korovskih vrsta u naturalnom semenu na randman dorade semena lucerke. u: Agrozajednica za proizvodnju i promet hrane Jugoslavije, XI savetovanje, Semenarstvo krmnog bilja na pragu trećeg milenijuma, 25-28. IV, Sombor, str. 103-110
Šarić, T. (1991) Atlas korova - 100 najvažnijih vrsta korovskih biljaka u Jugoslaviji. Sarajevo: Svjetlost
Vasiljević, S., Katić, S., Mihailović, V. (2011) Oplemenjivanje crvene deteline (Trifolium pratense L.) na poboljšan kvalitet krme. u: Savetovanje agronoma Srbije (XLV), Zlatibor, Zbornik referata
Vučković, S.M. (1999) Krmno bilje. Beograd: Institut za istraživanja u poljoprivredi 'Srbija'
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci