Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 3 od 7  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 56, br. 3, str. 32-51
Optimizacija menadžmenta informacija u vanrednim situacijama
Ministarstvo odbrane Republike Srbije

e-adresamavrakdano@ptt.rs
Ključne reči: menadžment informacija; vanredna situacija; upravljanje rizikom; informaciona nadmoć; pretnja
Sažetak
Od efikasnosti menadžmenta informacija zavisi uspeh postupanja u vanrednim situacijama. Efikasnim i otpornim sistemom za planiranje, prikupljanje, obradu i dostavljanje informacija smanjuje se ukupno vreme za donošenje odluke i povećava vreme reakcije sistema usmereno na dalje širenje, prevenciju ili saniranje posledica štetnog događaja. Kad god je to moguće, treba delovati u uslovima izvesnosti ili pri smanjenom riziku, a donosilac odluke se mora dovesti u povoljan informacioni okvir za odlučivanje. Menadžmentom informacija mora se ostvariti potpuna i pravovremena komunikacija sa svim zainteresovanim subjektima u vanrednoj situaciji: medijima, građanima, trećim zemljama i međunarodnim institucijama.
Reference
*** (2012) Uputstvo o metodologiji za izradu procene ugroženosti i planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama. Sl. glasnik RS, br. 96
*** (2011) Uredba o načinu i sadržaji izrade planova zaštite u vanrednim situacija. Sl. glasnik RS, br. 8
*** (2010) Uredba o sastavu i načinu rada štaba za vanredne situacije. Sl. glasnik RS, br. 98
*** (2011) Uredba o sprovođenju evakuacije. Sl. glasnik RS, br. 022
*** (2009/2012) Zakon o vanrednim situacijama. Sl. glasnik RS, br. 111/09, 92/11 i 93/12
*** (1990) Field manual: Intelligence analysis. Washington, DC: Headquarters Department of the Army, No. 34-3
*** (2004) Field manual: Intelligence. Washington, DC: Headquarters Department of the Army, No. 2.0
*** (2011) Nacionalna strategija zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama. Službeni glasnik RS, br. 86
*** (2012) Pravilnik o načinu izrade i sadržaju plana zaštite od udesa. Sl. glasnik RS, br. 82
*** (2011) Pravilnik o načinu upotrebe specijalizovanih jedinica civilne zaštite. Sl. glasnik RS, br. 026
*** (2012) Pravilnik o sadržaju informacije o opasnostima, merama i postupcima u slučaju udesa. Sl. glasnik RS, br. 18/2012
*** (2013) Pravilnik o vrstama i količinama opasnih materija, objektima i drugim kriterijumima na osnovu kojih se sačinjava Plan zaštite od udesa i preduzimaju mere za sprečavanje udesa i ograničavanje uticaja udesa na život i zdravlje ljudi. Sl. glasnik RS, br. 8
Bajagić, M. (2006) Pojedinačna i socijetalna bezbednost. Bezbednost, Beograd, vol. 48, br. 2, str. 221-236
Bolić, D. (2011) Menadžment obaveštajnih informacija i podataka. Novi glasnik, br. 1-4, str. 73-86
Daničić, M., Maksimović, G. (2014) Profilisanje menadžera bezbjednosti za upravljanje kriznim situacijama. Bezbednost, Beograd, vol. 56, br. 1, str. 41-56
Dragan, M., Kekić, D. (2007) Vanredna situacija - prilog konceptualnom određenju bezbednosti. Nauka, bezbednost, policija, vol. 12, br. 3, str. 61-83
Đorđević, I.Lj., Keković, Z. (2011) Koncept ljudske bezbednosti - alternativa ili nužnost. Bezbednost, Beograd, vol. 53, br. 2, str. 90-114
Ilić, B., Praća, N. (2012) Bezbednosni aspekti ekološke ekonomije. Bezbednost, Beograd, vol. 54, br. 2, str. 114-133
Jovanović, P., i dr. (2008) Menadžment i projektni menadžment. Beograd: Visoka škola za projektni menadžment
Karović, S. (2013) Upravljanje i kvantifikacija rizika u procesu donošenja vojnih odluka. Novi glasnik, br. 1, str. 15-28
Klajn, I.H., Šipka, M. (2007) Veliki rečnik stranih reči i izraza. Novi Sad: Prometej
Ljuština, A. (2009) Ugrožavanje ekološke bezbednosti nedozvoljenom trgovinom biljnim i životinjskim vrstama. Bezbednost, Beograd, vol. 51, br. 1-2, str. 167-178
Marinković, N. (2007) Zamisao globalne bezbednosti - sa ili bez nacionalne. Bezbednost, Beograd, vol. 49, br. 4, str. 58-69
Milovanović, M. (2004) Odlučivanje u borbenim dejstvima. Beograd: Vojna akademija
Petrović, L., Sinkovski, S. (2012) Korporativna bezbednost - osnove zaštite biznisa i preduzetništva. Bezbednost, Beograd, vol. 54, br. 3, str. 86-109
Rot, N. (2007) Psihologija grupa. Beograd: Zavod za udžbenike
Šešić, B.V. (1974) Osnovi metodologije društvenih nauka. Beograd: Naučna knjiga
Talijan, M., Talijan, M.M. (2011) Opšti bezbednosni menadžment. Banja Luka: Visoka škola unutrašnjih poslova
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bezbednost1403032M
objavljen u SCIndeksu: 04.07.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka