Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:39
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 2 od 47  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 3, br. 1, str. 29-41
Načela krivičnog gonjenja prema Zakonu o krivičnom postupku Republike Srpske iz 2021. godine
Univerzitet u Banjoj Luci, Pravni fakultet, Republika Srpska, BiH

e-adresamilijana.buha@pf.unibl.org
Ključne reči: načelo akuzatornosti; načelo legaliteta; oštećeni
Sažetak
Tužilac kao državni organ osnovnu funkciju krivičnog gonjenja u krivičnom postupku sprovodi u skladu sa načelima legaliteta i akuzatornosti. Načelo legaliteta obavezuje tužioca na krivično gonjenje radi podizanja optužnice ako postoje dokazi o izvršenom krivičnom djelu. Načelo akuzatornosti ukazuje da je pokretanje krivičnog postupka uslovljeno voljom tužioca, jer zakonodavac propisuje da se može krivični postupak samo pokrenuti po zahtjevu tužioca. Krivično gonjenje zavisi od volje tužioca, a oštećeni može samo zastupati optužnicu tužioca i to ako tužilac odustane od potvrđene optužnice. Volja oštećenog za krivičnim gonjenjem dominira samo kod krivičnih djela gdje nije narušen javni interes.
Reference
*** (2017) Krivični zakonik Republike Srpske. Službeni glasnik Republike Srpske, br. 64
*** (2012) Zakon o krivičnom postupku Republike Srpske. Službeni glasnik Republike Srpske, br. 53
*** (2021) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske. Službeni glasnik Republike Srpske, br. 15
*** (2021) Zakon o kaznenom postupku Republike Hrvatske. Dostupno na: https:// www.zakon.hr/z/174/Zakon-o-kaznenom-postupku. Preuzeto 8.10.2021
*** (2021) Zakonik o krivičnom postupku Republike Srbije. Dostupno na: https:// www.paragraf.rs/propisi/zakonik_o_krivicnom_postupku.html. Preuzeto 9.10.2021
Bajović, V. (2018) O položaju oštećenog u krivičnom postupku. Pravni život, 9, pp. 543-562
Bayer, V. (1982) Jugoslovensko krivično procesno pravo. u: Uvod u teoriju krivičnog procesnog prava, Zagreb: Pravni fakultet, knjiga prva
Buha, M., Jukić, R. (2020) Marginalizovani položaj oštećenog u krivičnom postupku Republike Srpske. u: LX Redovno godišnje savetovanje udruženja Oštećeno lice i krivičnopravni instrumenti zaštite - međunarodni pravni standardi, norma i praksa, Beograd: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, 625-636
Buha, M. (2017) Načelo slobodne ocjene dokaza u krivičnom postupku Republike Srpske. Godišnjak Pravnog Fakulteta u Banja Luci, 1(39): 159-178
Buha, M. (2020) Procesna prava oštećenog prema Zakonu o krivičnom postupku Republike Srpske iz 2020. u: Jedanaesta Međunarodna naučno-stručna konferencija krivično zakonodavstvo i prevencija kriminaliteta - norma i praksa, Trebinje: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, Ministarstvo pravde Republike Srpske, 479-791
Cigler, S. (1994) Odnos načela legaliteta i oportuniteta krivičnog gonjenja prema drugim pravnim načelima. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 66, br. 4, str. 3-16
Čubinski, M.P. (1933) Naučni i praktični komentar Zakonika o sudskom krivičnom postupku Kraljevine Jugoslavije. Beograd: Izdavačka knjižarica Gece Kona
Damaška, M. (2001) Dokazno pravo u kaznenom postupku - opis novih tendencija. Zagreb: Pravni fakultet
Grubač, M. (1995) Krivično procesno pravo - uvod i procesni subjekti. Beograd: Kultura, knjiga 1
Grubač, M. (2006) Krivično procesno pravo. Beograd: Univerzitet Union-Pravni fakultet
Grubač, M. (2012) Procesno-pravni položaj oštećenog prema novom Zakoniku o krivičnom postupku Srbije. Temida, vol. 15, br. 2, str. 105-120
Ilić, G.P. (2012) O položaju oštećenog u krivičnom postupku. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 60, br. 1, str. 137-158
Krapac, D., i dr. (2010) Kazneno procesno pravo - prva knjiga - institucije. Zagreb: Narodne novine, 4 izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Pavišić, B. (2008) Krivično procesno pravo. Rijeka: Pravni fakultet
Petrić, B. (1985) Priručnik za primenu Zakona o krivičnom postupku. Beograd: Poslovna politika
Roxin, C. (2006) Strafverfahrensrecht. München: Verlag C.H. Beck
Simić-Jekić, Z. (1973) Krivično procesno pravo u praksi. Beograd: Službeni list SFRJ
Strogovič, M.S. (1948) Krivični sudski postupci. Beograd: Naučna knjiga
Škulić, M. (2011) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd: Službeni glasnik
Škulić, M. (2014) Krivično procesno pravo. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Pravni fakultet-Centar za izdavaštvo i informisanje, sedmo izmenjeno i dopunjeno izdanje
Škulić, M. (2016) Položaj žrtve krivičnog dela/oštečenog u krivičnopravnom sistemu Srbije uopšte i u odnosu na direktivu EU 2012/29. u: Ignjatović, Đ. [ur.] Kaznena reakcija u Srbiji, Beograd: Univerzitet u Beogradu-Pravni fakultet, VI dio (40-80)
Vasiljević, T. (1981) Sistem krivičnog procesnog prava SFRJ. Beograd: Savremena administracija
Živanović, T. (1940) Osnovni problemi krivičnog i građanskog procesnog prava (postupka). Glas - Srpska kraljevska akademija, I odeljak
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zurbezkrim2101029B
primljen: 14.10.2021.
prihvaćen: 05.11.2021.
objavljen u SCIndeksu: 11.02.2022.

Povezani članci

Nema povezanih članaka