Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:28
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 7  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 4, br. 2, str. 176-234
Dominantne karakteristike osnovnih velikih krivičnoprocesnih sistema i njihov uticaj na reformu srpskog krivičnog postupka
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresaskulic@ius.bg.ac.rs
Ključne reči: Zakonik o krivičnom postupku; uporedno krivično procesno pravo; evropsko-kontinentalni krivični postupak; adverzijalni krivični postupak; načelo istine
Sažetak
U radu se objašnjavaju dominantne karakteristike dva osnovna velika krivičnopro-cesna sistema - evropsko-kontinentalnog i adverzijalnog, pri čemu se izlaže sumarna analiza osnovnih karakteristika dva tipična predstavnika ovih sistema: 1) krivičnog postupka Ne- mačke, kao države koja ima klasičan kontinentalno-evropski krivični postupak i 2) krivičnog postupka SAD, za koje je karakteristično da im je krivični postupak ustrojen kao tipičan adverzijalni krivični postupak. Autor posebno analizira novi Zakonik o krivičnom postupku Srbije iz 2011. godine, koji se argumentovano kritikuje, jer sa jedne strane na pravno-tehnički prilično loš način istragu svrstava u nadležnost javnog tužioca, ali sasvim nepotrebno uz to uvodi i potpuno adverzijalnu konstrukciju glavnog pretresa, te s druge strane, eliminiše načelo istine u našem krivičnom postupku, što je inače, kontradiktorno u odnosu na brojna druga krivičnoprocesna pravila, jer je nelogično da se u novom Zakoniku o krivičnom postupku, kao i ranije, omogućava podnošenje žalbe protiv presude i zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, drugim rečima, usled zasnovanosti presude na neistini, a da pri tom, sud uopšte i nema dužnost utvrđivanja istine, a da je izvođenje dokaza, što znači i stvaranje podloge za utvrđivanje činjeničnog stanja, primarno povereno strankama. U radu se konstatuje da novi Zakonik o krivičnom postupku Srbije nije nikakva 'amerikanizovana' krivična procedura, već on predstavlja veoma lošu mešavinu akuzatorskih elemenata krivičnog postupka sa nekim izrazito nedemokratskim inkvizitorskim elementima. On u stvari, najviše liči na 'haški' krivični postupak, odnosno pravila postupka koja se primenjuju u Haškom tribunalu. Potpuno adverzijalna konstrukcija glavnog pretresa, odnosno suđenja, nije adekvatna za naš krivični postupak i ona bi u praksi mogla dovesti do ogromnih problema. U takvom postupku bi stranke samo formalno bile ravnopravne, dok bi u praksi to bilo po pravilu, veoma nepovoljno po okrivljenog, naročito onda kada nema branioca, a u našem krivičnom postupku je samo za relativno ograničeni krug krivičnih dela, propisana obavezna stručna odbrana.
Reference
Bajović, V. (2009) Sporazum o priznanju krivice - uporedno-pravni prikaz. Beograd: Pravni fakultet
Clack, G., ur. (2004) Outline of the U. S. legal system. Washington: Bureau of International Information Programs
Dielman, H. (1981) Guilty Plea und Plea bargainig im amerikanischen Strafverfahren - Möglichkeiten für den Deutshen Strafprozess. Goltdammers Archiv für Strafrecht, Volume 128
Gardner, T.J., Mainan, V. (1980) Criminal law: Principles, cases and readings. St. Paul - New York - Los Angeles - San Francisco: West Publishing
Hall, D. (1992) Criminal law and procedure. New York: Lawyers Cooperative Publishing
Hay, P. (2000) US - amerikanisches recht. Munchen, itd: Beck
Ignjatović, Đ., Škulić, M. (2010) Organizovani kriminalitet. Beograd: Pravni fakultet
Jekić, Z., Škulić, M. (2005) Krivično procesno pravo. Istočno Sarajevo: Pravni fakultet
Kern, E., Roxin, C. (1976) Strafverfahrensrecht. München: Verlag C. H. Beck
Kremer, H.S. (1994) Absprachen zwischen Gericht und Verfahrensbeteiligten im Strafprozess. Bonn: Fakultât der Rheinischen Friedrich- Wilhelms-Universitât Bonn, Inaugural-Dissertation
Kühl, K. (2002) Strafrecht - Allgemeiner Teil. Munchen: Verlag Franz Vahlen
Lyall, F. (2000) An introduction to British law. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft
Matovski, N., Lažetić-Bužarovska, G., Kalajdžiev, G. (2011) Kazneno procesno pravo. Skopje: Akademik
Meyer-Goβner, L., Cierniak, J. (2009) Strafprozessordnung - Kommentar. München: Verlag C. H. Beck
Petrić, B. (1985) Priručnik za primenu Zakona o krivičnom postupku - obrasci, objašnjenja, sudska praksa. Beograd: Poslovna politika
Pfeiffer, G., ur. (2003) Karlsruher Kommentar zur Strafprozessordnung. Munchen: Verlag C.H. Beck
Putzke, H., Scheinfeld, J. (2009) Strafprozesrecht. Munchen: C.H. Beck, 2. Auflage
Roxin, C.V., Schunemann, B. (1998) Strafverfahrensrecht. Munchen: Verlag C.H. Beck, 25. Auglage, str. 70-71
Roxin, C.V., Schunemann, B. (2009) Strafverfahrensrecht. Munchen: Verlag C.H. Beck
Schaefer, K. (1976) Strafprozessrecht: Eine Einführung. Berlin, itd: de Gruyter
Scheb, J.M., Scheb, J.M. I. (2002) Criminal law and procedure. Belmont, itd: West/Wadsworth - An International Thomson Publishing Company
Schröder, F.C. (2011) Uvod u Zakon o krivičnom postupku Savezne Republike Nemačke. Sarajevo: University press, Magistrat edicija Njemačko pravo, knjiga 1
Seiler, S. (2009) Strafprozessrecht, Facultas. wuv. Wien
Stojanović, Z. (2012) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Službeni glasnik
Škulić, M. (2012) Načelo pravičnog vođenja krivičnog postupka i načelo istine u krivičnom postupku. Pravni život, Beograd, broj 9, Tom I, str. 587-611
Škulić, M., Ilić, G. (2012) Novi zakonik o krivičnom postupku Srbije - kako je propala reforma. Beograd: Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije
Škulić, M. (2010) Pogrešna koncepcija Nacrta Zakonika o krivičnom postupku Srbije. Revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 48, br. 2, str. 41-70
Škulić, M. (2011) Osnovi uporednog krivičnog procesnog prava i osnovni problemi reforme krivičnog postupka Srbije. u: Đorđe Ignjatović [ur.] Kaznena reakcija u Srbiji, Beograd: Pravni fakultet, 54-125
Škulić, M. (2011) Modifikacije krivičnog zakonodavstva Srbije u vreme ekonomske krize - neke greške u srpskom KZ-u i katastrofalno loša koncepcija nacrta zakonika u krivičnom postupku Srbije. u: Zaštita ljudskih prava i sloboda u vreme ekonomske krize, X tematski međunarodni naučni skup, Tara, 129-154
Škulić, M.Z. (2003) Organizovani kriminalitet pojam i krivično-procesni aspekti. Beograd: Dosije
Škulić, M.Z. (2010) Načelo zakonitosti u krivičnom pravu. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 58, br. 1, str. 66-107
Volk, K. (2005) Grundkurs StPO. Munchen: Verlag C. H. Beck, 4. Auflage
Weigend, T. (1982) Strafzumessung durch die Parteien - das Verfahren des Plea bargaining im Amerikanischen Recht
Wessels, J., Beulke, W. (2007) Strafrecht - allgemeiner Teil. Heidelberg: C. F. Muller Verlag
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.12.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka