Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:28
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:18

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2014, br. 3, str. 1-26
Odnos organizovanog kriminaliteta u krivičnopravnom smislu i saučesništva
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresaskulic@ius.bg.ac.rs
Sažetak
U radu se objašnjava odnos organizovanog kriminaliteta u krivičnopravnom smislu i saučesništva. Autor objašnjava da postoje tri osnovna krivičnopravna aspekta organizovanog kriminaliteta: 1) pojam organizovane kriminalne grupe, 2) odnos saučesništva i organizovanog kriminaliteta, te 3) niz konkretnih inkriminacija tipičnih za organizovani kriminalitet. Potom se analiziraju osnovni oblici saučesništva - saizvršilaštvo, podstrekavanje i pomaganje, uz posebno ukazivanje na njihov odnos sa organizovanim kriminalitetom. Autor objašnjava i jedan nekada postojeći oblik saučesništva u nekadašnjem jugoslovenskom krivičnom pravu - organizovanje zločinačkog udruženja, koji je sličan rešenjima, kako iz nekadašnjeg sovjetskog krivičnog prava, ali čak i savremenog američkog krivičnog prava, kada je reč o institutu zavere. U radu se zaključuje da je taj oblik saučesništva i dok je postojao u nekadašnjem jugoslovenskom krivičnom pravu, bio veoma sporan, pre svega sa stanovišta njegove kolizije sa načelom krivice, te kao takav nikada nije primenjivan u praksi, mada suštinski odgovara onome što su tipične forme organizovanog kriminaliteta. U radu se analiziraju i neki specifični oblici učestvovanja u krivičnom delu, kao što su zavera u anglosaksonskom krivičnom pravu i jedan poseban oblik posrednog izvršilaštva u nemačkom krivičnom pravu. Autor zaključuje da se u praksi pod organizovanim kriminalitetom, kao predmetom krivičnih postupaka često pogrešno podvode određeni oblici saučesništva koji ne ispunjavaju sve potrebne uslove da se istovremeno smatraju formama organizovanog kriminal(itet)a.
Reference
Allen, M.J. (2003) Textbook on criminal law. London: Oxford Univeristy Press
Bavcon, L., Selih, A., Filipčič, K., Jakutin, V., Korošec, D. (1999) Kazensko pravo - splošni del. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije
Clarkson, C.M.V., Keating, H.M. (1998) Criminal law. London: Sweet & Maxwell
Eldefonso, E., Coffey, A.R. (1981) Criminal law: History, philosophy, enforcement. New York
Gropp, W. (1998) Strafrecht - Allgemeiner Teil. Berlin, itd: Springer Verlag
Ignjatović, Đ., Škulić, M. (2012) Organizovani kriminalitet. Beograd
Jefferson, M. (2001) Criminal law. London: Pearson Education
Jefferson, M. (2003) Criminal law. London: Pearson Education
Jescheck, H., Weigend, T. (1996) Lehrbuch des Strafrechts. Berlin, itd: Duncker and Humbolt
Kühl, K. (2002) Strafrecht - Allgemeiner Teil. Munchen: Verlag Franz Vahlen
Lafave, W.R., Scott, A.W.Jr. (1986) Substantive criminal law. St. Paul, MN: West Publishing CO
Lafave, W.R. (2003) Substantive Criminal Law. Thomson Vest, Vol. 2
Lazarević, L.V. (1999) Krivični zakon SRJ sa kraćim komentarom. Beograd: Savremena administracija
Lazin, Đ.R. (1982) Prividni idealni sticaj krivičnih dela. Beograd: Privredna štampa
Molan, M., Bloy, D., Lanser, D. (2002) Modern criminal law. London - Sydney - Portland - Oregon: Cavendish Publishing
Molan, M. (2003) Sourcebook on Criminal Law. London, Sidney: Cavendishpublishing. com
Reed, A., Seago, P. (2002) Criminal law. London: Sweet and Maxwel
Reid, S.T. (2000) Crime and criminology. Boston: McGraw Hill
Roxin, C. (2006) Täterschaft unt Tatherschaft. Berlin - New York: Walter de Gruyter
Roxin, C.V. (1997) Strafrecht. Allgemeiner Teil. Munchen: C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, Band I, Grundlagen: Der Aufbau der Verbrechenslehre
Roxin, S. (2003) Strafrecht: Allgemeiner Teil: Besondere Erscheinungsformen der Straftat. München, Band II, 90
Satzger, H. (2005) Internationales und Europäisches Strafrecht. Baden-Baden: Nomos
Scheb, J.M., Scheb, J.M. (2002) Criminal law and procedure. Belmont, itd: West/Wadsworth - An International Thomson Publishing Company
Schmidt, R. (2007) Strafrecht: Allgemeiner Teil. Bremen: Verlag Rolf Schmidt
Senna, J.P., Siegel, L.G. (1999) Criminal Justice. Belmont: West/Wadsworth - An International Thomson Publishing Company
Smith, J., Hogan, B. (1999) Criminal Law. London, Edinburgh, Dublin: Butterworths
Stojanović, Z. (2012) Međunarodno krivično pravo. Beograd: Pravna knjiga
Stojanović, Z. (2014) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Pravna knjiga
Stojanović, Z., Kolarić, D. (2010) Krivičnopravno reagovanje na teške oblike kriminaliteta. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta
Stojanović, Z., Delić, N. (2013) Krivično pravo posebni deo. Beograd: Pravna knjiga
Stojanović, Z. (2012) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Službeni glasnik
Stojanović, Z.P. (1999) Komentar Krivičnog zakona Savezne Republike Jugoslavije. Beograd: Službeni list
Stojanović, Z.P. (2002) Krivično pravo. Beograd: Službeni glasnik, opšti deo
Škulić, M. (2003) Organizovani kriminalitet pojam i krivično - procesni aspekti. Beograd: Dosije
Škulić, M. (2003) Maloletnici kao učinioci i kao žrtve krivičnih dela. Beograd
Škulić, M. (2005) Oblici učestvovanja u ostvarenju krivičnog dela - (sa)izvršilaštvo i saučesništvo u Rimskom statutu. u: Primena međunarodnog krivičnog prava u nacionalnim zakonodavstvima, Međunarodni naučni skup, Tara, Udruženje za međunarodno krivično pravo
Škulić, M. (2011) Maloletničko krivično pravo. Beograd: Pravni fakultet
Škulić, M., Ilić, G. (2012) Novi Zakonik o krivičnom postupku Srbije - 'jedan korak napred dva koraka nazad'. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Škulić, M. (2005) Međunarodni krivični sud - nadležnost i postupak. Beograd: Pravni fakultet
Škulić, M.Z. (2002) Komandna odgovornost - istorijat, Rimski statut i jugoslovensko krivično pravo. Arhiv za pravne i društvene nauke, vol. 88, br. 4, str. 489-532
Tahović, J. (1961) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Savremena administracija
Than, C., Shorts, E. (2003) International criminal law and human rights. London: Sweet-Maxwell
Vest, H. (2002) Genozid durch Organisatorische Machtaparate: An der Grenze von individueller und kollektiver Verantwortlichkeit. Baden-Baden: Nomos verllagsgesellschaft
Vuković, I. (2013) Krivična dela nepravog nečinjenja. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Weismeier, M., Möhlig, A. (2008) Strafrecht der Europäischen Union. Baden-Baden: Nomos
Wessels, J. (1996) Strafrecht - Allgemeiner Teil - die Straftat und ihr Aufbau. Heidelberg: C. F. Muller Verlag
Wessels, J., Beulke, W. (2003) Strafrecht: Allgemeiner Teil - die Straftat und ihr Aufbau. Heidelberg: C. F. Müller
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/NBP1403001S
objavljen u SCIndeksu: 04.07.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka