Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 53, br. 1, str. 93-115
Analiza pravne regulative nadzora nad komunikacijama i praksa Evropskog suda za ljudska prava
aPolicijska akademija, Beograd
bUniverzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet
Projekat:
Razvoj institucionalnih kapaciteta, standarda i procedura za suprotstavljanje organizovanom kriminalu i terorizmu u uslovima međunarodnih integracija (MPNTR - 179045)

Ključne reči: tajni nadzor komunikacija; Sud za ljudska prava u Strazburu; ljudska prava; prisluškivanje; policija
Sažetak
Mera nadzora nad komunikacijama je relativno nova u našem zakonodavstvu, ali pojavom novih tehnologija primenljivih na najrazličitije oblike komunikacija javljaju se mnogobrojni problemi. Naravno, ovo nije slučaj samo u Srbiji, već mnogo šire. Slična problematika javlja se i u Evropskoj uniji, a mi se kao potpisnica evropske Konvencije o ljudskim pravima (EKLjP) moramo rukovoditi i praksom Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu (ESLjP). Standardi koji se u evropskim zemljama postavljaju u ovoj oblasti u svojoj osnovi sadrže pravila ustanovljena upravo u praksi ovog suda. Bez obzira na sve trendove i događaje u ovoj oblasti naš zakonodavac, u poslednje vreme, nije u potpunosti na nivou evropskih. Autori analiziraju činjenice i okolnosti vezane za zakonsko regulisanje mere nadzora i snimanja telefonskih i drugih oblika komunikacija, uz uporedno pravnu analizu prakse ESLjP, ali i suda EU u Luksemburgu. U ovu analizu unosi se i razmatranje predloga nacrta novog Zakonika o krivičnom postupku (ZKP). Autori analizom i prikazom uporedno pravne prakse pokušavaju i da daju predloge de lege ferenda u Srbiji.
Reference
*** (2000) Amman v. Switzerland, presuda od 16. februara
*** (2002) GC br. 28957/95, § 74, odluka od 11.jula 2002
*** (2008) K U. v. Finland (Application no. 2872/02), odluka od 2. decembra 2008
*** (2003) M. C. v. Bulgaria, no. 39272/98, § 150, odluka od 4. decembra
*** (1984) Malone v. United Kingdom ( Application No. 8691/79), presuda od 2. avgusta
*** (1990) Kruslin v. France. (Application br. 11801/85), presuda od 24. aprila
*** (1998) Kopp v. Switzerland, 13/1997/797/1000, presuda od 25. marta
*** (1992) Niemietz v. Germany, (Application No: 13710/88), presuda od 16. decembra
*** (2006-2007) Osterreichischer rundfunk. the European Court of Justice Application br. 35841/02, odluka od 7.decembra 2006, C-195/06; 2007/C 315/24
*** (2008) S. and Marper v. United Kingdom (Application no. 30562/04 i 30566/04), odluka od 4. decembra
*** Priručnik za obuku sudija u suprotstavljanju kiber kriminalu. www.coe.int/t/dghl/cooperation/lisbonnetwork/meetings/Bureau/TrainingManualJudges_n.pdf dana 26. 1. 2010
*** (2002) Direktiva o privatnosti i elektronskim komunikacijama / Directive 2002-22-EC on Universal Service and users: Rights relating to electronic communications networks and services. Official Journal of the European Communities, L108/51-77, od 24. 4. 2002
*** (2009) Priručnik za trening tužilaca i sudija u oblasti visokotehnološkog kriminala. Beograd: Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije
Bošković, A. (2003) Radnje policije u pretkrivičnom postupku po zahtevu i naredbi drugih subjekata. Nauka, bezbednost, policija, vol. 8, br. 2, str. 145-156
Golić, D., Džudović, M. (2010) Uporednopravni prikaz primene mere nadzora i snimanja komunikacija. Bezbednost, Beograd, vol. 52, br. 3, str. 242-250
Komlen-Nikolić, L., i dr. (2010) Suzbijanje visokotehnološkog kriminala. Beograd: Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije
Marinković, D., Branković, A., Milojković, B. (2009) Kompjutersko pretraživanje i upoređivanje podataka - opšta razmatranja i primena u kriminalistici. Nauka, bezbednost, policija, vol. 14, br. 1, str. 63-78
Marinković, D., Đurđević, Z. (2010) Računarsko pretraživanje i upoređivanje podataka u otkrivanju i dokazivanju krivičnih dela. Revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 48, br. 3, str. 245-264
Mijalković, S., Manojlović, D. (2008) Pribavljanje listinga telefonskog pretplatničkog broja građanina - kontroverze u radu nacionalnih sistema bezbednosti. Strani pravni život, br. 2, str. 150-167
Milidragović, D. (2010) Pravni osnov nadzora komunikacija putem telefonskog listinga. u: Pravo i forenzika u kriminalistici, Kragujevac, str. 217-227
Milošević, M., Bošković, A. (2003) Priručnik za krivično procesno pravo. Beograd: Policijska akademija
Ranđelović, D., Delija, D., Popović, B. (2009) EnCase forenzički alat. Bezbednost, Beograd, vol. 51, br. 1-2, str. 286-312
Tanjević, N. (2009) Kompjuterski kriminal - pravna zaštita na nacionalnom nivou. Bezbednost, Beograd, vol. 51, br. 1-2, str. 152-166
Urošević, V., Ivanović, Z. (2010) Zloćudni programi - malware. u: Konferencija o bezbednosti informacija, FORUM BISEC 2010, Beograd: Metropolitan univerzitet, FIT, str. 64-71
Urošević, V. (2009) Zloupotrebe platnih kartica i računarske prevare. Pravni informator, 12(9): 33-38
Urošević, V., Uljanov, S., Ivanović, Z. (2010) Fokusi u saradnji kriminalističkih policija sa aspekta Nacionalnog centralnog biroa Interpol-a Beograd. Bezbednost, Beograd, vol. 52, br. 1, str. 62-73