Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 8  
Back povratak na rezultate
2002, vol. 50, br. 1-2, str. 47-67
Podela međunarodnog prava i razgraničenje od srodnih naučnih disciplina
Ključne reči: podela međunarodnog prava; međunarodno javno pravo; međunarodno privatno pravo; međunarodni odnosi; grane međunarodnog prava
Sažetak
U radu se daje bliže određenje i razlikovanje Međunarodnog (javnog) prava u odnosu na druge naučne discipline, kao što su, pre svega: Međunarodno privatno pravo, Međunarodni odnosi, Međunarodna politika u dr. Međunarodno privatno pravo, po autoru, zbog svojih posebnih obeležja, istovremeno se razlikuje od privatnog (građanskog) prava ali i od međunarodnog javnog prava. Pažnja je posvećena i nekim obeležjima evropskog komunitarnog prava i date su pojedine napomene u vezi sa tzv. socijalističkim međunarodnim pravom.
Reference
*** (1967) Kurs meždunarodnogo prava. Moskva, tom I, str. 99 i dalje
Aćimović, L. (1987) Nauka o međunarodnim odnosima - teorije i istraživački pravci. Beograd: Naučna knjiga
Andrassy, J. (1984) Međunarodno pravo. Zagreb
Avramov, S. (1980) Međunarodno javno pravo. Beograd: Savremena administracija
Avramov, S. (1972) Socijalističke zemlje i međunarodno pravo. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 1-3/ str. 10
Bartoš, M. (1954) Međunarodno javno pravo. Beograd, itd: Kultura, knj. I
Blagojević, B.T. (1950) Međunarodno privatno pravo. Beograd
Calvez, J.Y. (1953) Droit international et souveraineté en U.R.S.S. Paris
Castren, E. (1954) The present law of war and neutrality. Helsinki
Černičenko, S.V. (1999) Teorja meždunarodnogo prava. Moskva, tom I
de Visscher, P. (1952) Les tendances internationales des constitutions modernes. Recueil des Cours de l'Academie de Droit international de La Haye / RCADI, t. 80, str. 511-577
Dimitrijević, V.B., Stojanović, R.M. (1977) Osnovi teorije međunarodnih odnosa. Beograd: Službeni list SFRJ
Dinh, N.Q., Daillier, P., Pellet, A. (1994) Droit international public. Paris
Đorđević, S., Bobrov, P.L. (1965) Sovremennoe meždunarodnoe pravo. Jugoslovenska revija za međunarodno pravo, 1, str. 112-116 (Moskva, 1962)
Đorđević, S. (1995) Pristup, sadržina i oblast primene međunarodnog prava. Zbornik Pravnog fakulteta u Podgorici, 28/ str. 205, 206
Đorđević, S. (1969) Nastava međunarodnog prava u nas. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 1/ str. 91
Đorđević, S. (1997) Odnos unutrašnjeg i međunarodnog prava. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 45, br. 4-6, str. 354-395
Đurović, R. (1986) Međunarodno privredno pravo. Beograd: Savremena administracija
Eisner, B. (1951) Međunarodno privatno pravo. Zagreb: Školska knjiga
Gavranov, V., Stojković, M.M. (1972) Međunarodni odnosi i spoljna politika Jugoslavije. Beograd: Savremena administracija
Ibler, V. (1960) Diplomatska historija. Zagreb
Ibler, V. (1972) Rječnik međunarodnog javnog prava. Zagreb: Informator
Ibler, V. (1971) Međunarodni odnosi. Zagreb: Naprijed
Janković, B.M. (1955) Pogled na savremenu jugoslovensku međunarodnopravnu doktrinu. Pregled, Ambasada SAD, Beograd, br. 1, str. 14-16
Janković, B.M. (1981) Međunarodno javno pravo. Beograd
Jezdić, M. (1958) Principi Povelje UN i međunarodno privatno pravo. Jugoslovenska revija za međunarodno pravo, 3 str. 466-483
Jezdić, M. (1961) Međunarodno privatno pravo. Beograd
Jovanović, B. (1963) Nauka o međunarodnim odnosima kao posebna naučna disciplina. Jugoslovenska revija za međunarodno pravo, 3/ str. 4-5
Katičić, N. (1972) O trima osnovama podjele za određenje pojma međunarodnog privatnog prava. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 1-2
Katičić, N. (1959) O predmetu i granicama MPP. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 1-2/ str. 38-45
Kelsen, H.V. (1952) Principles of international law. New York, itd: Holt, Reinehart and Winston
Knežević-Predić, V.P. (1996) Evropski sud pravde i oblikovanje pravnog sistema Evropske Unije. Pravni život, vol. 45, br. 12, str. 851-868
Kolosov, Yu.M., Kuznecov, V.I., ur. (1995) Meždunarodnoe pravo. Moskva
Korovin, E.A. (1954) Nekotorme osnovnme voprosi sovremenoi teorii meždunarodnogo prava. Sovetskoe gosudarstvo u pravo
Korovin, E.A. (1924) Meždunarodnoe pravo perehodnogo vremeni. Moskva
Koutikov, V. (1968) Contribution à l'étude des rapports entre le droit international public et le droit international privé. u: Mélanges offerts a Juraj Andrassy, La Haye, str. 145, 146
Koževnikov, F.I., ur. (1972) Kurs meždunarodnogo prava. Moskva
Krivokapić, B. (1998) Leksikon međunarodnog prava. Beograd: Radnička štampa
Krylov, S.E. (1947) Les notions principales du droit des gens: La doctrine soviétique du droit international. Recueil des Cours de l'Academie de Droit international de La Haye, 70, str. 433-435
Lopandić, D.Ž., Janjević, M., ur. (1995) Ugovor o Evropskoj uniji i novi tekst Ugovora o Evropskoj zajednici - od Rima do Mastrihta. Beograd: Međunarodna politika
Lukašuk, M.I. (1974) Otnošenil mirnogo sosucestvovanil u meždunarodnoe pravo. Kiev
Magarašević, A. (1965) Osnovi međunarodnog prava. Novi Sad
Manin, P. (1993) Les communautés européennes, l' Union européenne. Paris: Pédone
Merle, M. (1967) Pojam o međunarodnim odnosima. Jugoslovenska revija za međunarodno pravo, 1-3/ str. 1 i dalje
Merle, M. (1978) Sociologie des relations internationales. Paris: Dalloz
Minasnn, H.M. (1962) Sugcnost savremennogo meždunarodnogo prava. Rostov na Donu
Mirkine-Guetzevitch, B. (1948) Tendances internationales des nouvelles constitutions. Revue generale de droit international public, 3-4 str. 378 i dalje
Ninčić, Đ. (1960) Metodologija proučavanja međunarodnih odnosa. Arhiv za pravne i društvene nauke, 3-4/ str. 238 i dalje
Oppenheim, L. (1960) Dictionnaire de la terminologie du droit international. Paris
Pak, M.J. (2000) Međunarodno privatno pravo. Beograd: Nomos
Perić, Ž.M. (1929) Conception du droit international privé d'après la doctrine et la pratique en Yougoslavie. Recueil des Cours de l'Academie de Droit international de La Haye, 28, str. 303-308
Račić, O., Dimitrijević, V.B. (1980) Međunarodne organizacije. Beograd
Račić, O. (1996) O nadzoru nad primenom prava Evropske Unije. Pravni život, vol. 45, br. 12, str. 837-850
Račić, O. (1997) EU - između međunarodne organizacije i složene države i međunarodnog i unutrašnjeg prava. Pravni život, vol. 46, br. 12, str. 607-622
Rakić, B.M. (1997) Harmonizacija jugoslovenskog prava sa pravom Evropske unije. Beograd: Pravni fakultet - Centar za publikacije
Reuter, P. (1961) Principes de droit international. Recueil des Cours de l'Academie de Droit international de La Haye, 103, str. 432
Sperduti, G. (1976) Le principe de souveraineté et le problème des rapports entre le droit international et le droit interne. Recueil des Cours de l'Academie de Droit international de La Haye, V, 153, str. 351-368
Stojković, S. (1959) Razmatranja o međunarodnim elementima u međunarodnom privatnom pravu. Jugoslovenska revija za međunarodno pravo, 3/ str. 334-362
Šahović, M. (1969) Putevi savremenog razvoja međunarodnog prava. Beograd
Šuršalov, V.I. (1971) Meždunarodnije pravootnošenija. Moskva
Tunkin, G. Uloga međunarodnog prava u međunarodnim odnosima. prema: V. Ibler, Međunarodni odnosi, Zagreb, 1971, prevod, str. 455 i dalje
Tunkin, G.I., ur. (1974) Meždunarodnoe pravo. Moskva
Tunkin, G.I. (1965) Droit international public - Problèmes théoriques. Paris
Tunkin, G.I. (1959) Novii tip meždunaroddšh otnošenia i meždunarodnoe pravo. Sovetskoe gosudarstvo u pravo
Varadi, T. (1990) Međunarodno privatno pravo. Novi Sad
Vukadinović, R.D. (1996) Pravo Evropske unije. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu / IMPP
Vukadinović, R.D. (1997) O horizontalnom dejstvu uputstava u komunitarnom pravu. Pravni život, vol. 46, br. 12, str. 623-642
Whinney, E.M.C. (1968) Le 'nouveau' droit international et la 'nouvelle' communauté mondiale. Revue generale de droit international public, 2/ str. 323 i dalje
Ziccardi, P. (1958) Les caractères de l'ordre juridique international. Recueil des Cours de l'Academie de Droit international de La Haye, 95, str. 395
Živković, M., Radivojević, Z. (1990) O nazivima 'međunarodno pravo', 'međunarodno javno pravo' i 'međunarodno privatno pravo'. Jugoslovenska revija za međunarodno pravo, 1/ str. 95, 96, 103-104
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka